Paracetduo Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt fra reseptplikt for voksne og ungdom over 15 år. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracetduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo
 3. Hvordan du bruker Paracetduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paracetduo er og hva det brukes motHva Paracetduo er

Paracetduo er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracetduo inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. Den febernedsettende effekt skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Koffein forsterker effekten av paracetamol og hjelper således med å lindre smerte, og kan minske tretthet som ofte forbindes med smerte.
Hva Paracetduo brukes mot
Voksne og barn over 15 år:
Korttidsbehandling av
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter.
Ved høy feber må lege kontaktes.

2. Hva du må vite før du bruker Paracetduo

Bruk ikke Paracetduo
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av alvorlig leversykdom, gulsott eller kronisk alkoholisme
 • ved samtidig bruk av legemidler som legen fortalte deg kunne gi leverskade
 • Paracetduo må ikke gis til barn under 15 år.
Ikke ta Paracetduo uten å ha rådført deg med lege eller apotek hvis du tar andre legemidler som inneholder paracetamol for å unngå overdose av paracetamol. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan resultere i fare for alvorlig leverskade.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du tar Paracetduo
 • dersom du behandles for leversykdom
 • dersom du har høyt alkoholkonsum
 • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller av nedsatt funksjon av enzymet glucose-6-phosphate dehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller)
 • dersom du har redusert nyrefunksjon. I så tilfelle anbefaler legen lavere dosering.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 mnd) av Paracetduo med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Paracetduo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du tar Paracetduo, ikke ta andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein uten først å rådføre deg med lege eller apotek.
Ved langvarig høy dosering av Paracetduo kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetduo hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, eller legemidler som kloramfenikol (antibiotika) og probenecid (legemiddel til behandling av urinsyregikt).
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker:
 • flukloksacillin (et antibiotikum), på grunn av en alvorlig risiko for en blod- og væskeforstyrrelse (metabolsk acidose med høyt aniongap) som skal behandles øyeblikkelig og som kan forekomme spesielt i tilfeller med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis (når bakterier og giftstoffene deres finnes i blodomløpet og skader organer), underernæring, kronisk alkoholisme og der maksimalt antall daglige doser paracetamol er brukt.
Inntak av Paracetduo sammen med mat, drikke og alkohol
Paracetduo kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas og man bør redusere inntak av koffeinholdige produkter fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.
Fertilitet, graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Paracetduo dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Koffeinet i Paracetduo kan påvirke fosteret. Dette legemidlet bør derfor ikke brukes under graviditet.
Går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Paracetduo under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Paracetduo påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Paracetduo

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg eller som det står på pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke ta høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker sjansen for at du får alvorlig leverskade.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Voksne og barn over 15 år:
1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer.
Maksimum enkeltdose er 2 tabletter. Ikke ta mer enn 6 tabletter (3000 mg paracetamol) i løpet av 24 timer.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon:
Legen kan anbefale forlengelse av intervallet mellom enkeltdosene opp til 6 til 8 timer.
Ikke ta mer enn anbefalt dose.
Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann.
Dersom du tar for mye av Paracetduo
Ved overdosering av Paracetduo kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer kan først komme etter 1,5 døgn eller mer. Kontakt derfor straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye paracetamol, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt.
I tilfelle av overdose er umiddelbar medisinsk behandling nødvendig, selv om ingen symptomer er til stede.
Dersom du har glemt å ta Paracetduo
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Paracetduo
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt bruk av Paracetduo og ta kontakt med lege dersom ansikt, lepper eller svelg/hals hovner opp, noe som kan føre til vanskeligheter med svelg og pust. Utslett og kløe kan også oppstå. Dette kan bety at du har fått en allergisk reaksjon.
Følgende bivirkninger kan oppstå under behandling med Paracetduo:
Vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 men hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • nervøsitet
 • svimmelhet
Sjeldne (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 000 men hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • påvirkning av leverfunksjon
 • allergiske reaksjoner
 • utslett og kløe
 • redusert antall hvite blodlegemer og blodplater
 • blodmangel (anemi)
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • ved langtidsbehandling kan muligheten for nedsatt nyrefunksjon ikke utelukkes.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnson syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en tilstand med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag).
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • fiksert legemiddelutslett (runde eller ovale flekker med rød og hoven hud som oppstår på samme sted hvis legemidlet tas igjen).
Kontakt lege umiddelbart dersom du får en alvorlig hudreaksjon.
Når kombinasjonen paracetamol-koffein i anbefalte doser kombineres med annet koffein-inntak, kan den resulterende høyere dosen koffein øke potensialet for koffein-relaterte bivirkninger som søvnløshet, rastløshet, engstelse, irritabilitet, hodepine, ubehag i mage/tarm og hjertebank.
Ved langtidsbruk kan muligheten for svekket nyrefunksjon ikke utelukkes.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paracetduo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sjaktelen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Paracetduo
 • Virkestoffer er paracetamol og koffein. Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika og magnesiumstearat.
Hvordan Paracetduo ser ut og innholdet i pakningen
Paracetduo er off-white, avlange tabletter.
Paracetduo blir levert i blisterpakninger på 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733, Etterstad
0609 Oslo
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05.04.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til https://www.felleskatalogen.no