Cosylan Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cosylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cosylan
 3. Hvordan du bruker Cosylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cosylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cosylan er og hva det brukes mot

Cosylan er en brun mikstur med mentolsmak.
Cosylan brukes ved luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved infeksjoner i de øvre luftveier.
Cosylan inneholder etylmorfin som virker dempende på hostesenteret i hjernen. For å motvirke etylmorfinets stoppende effekt, er det tilsatt sagradabarkekstrakt.

2. Hva du må vite før du bruker Cosylan

Bruk ikke Cosylan
 • dersom du er allergisk overfor etylmorfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har pustevansker (respirasjonsdepresjon).
 • hvis du vet at du svært raskt omdanner etylmorfin til morfin (se også «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • hvis du er under 12 år.
 • dersom du ammer.
Ungdom over 12 år
Cosylan anbefales ikke til ungdom i alderen 12 år til 18 år med nedsatt pustefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cosylan.
 • Langvarig bruk kan føre til utvikling av avhengighet.
 • Skal ikke gis til barn under 12 år.
 • Hvis du har en sykdom som påvirker pusten, bør du fortelle det til legen før behandlingen starter.
Etylmorfin omdannes til morfin i leveren av et enzym. Morfin har effekt mot hoste. Noen mennesker har en variant av dette enzymet, og dette kan påvirke omdanningen på forskjellige måter. Noen har økt risiko for alvorlige bivirkninger av Cosylan fordi det raskt kan dannes store mengder morfin i leveren. Hvis du opplever noen av følgende bivirkninger, må du slutte å ta dette legemidlet og kontakte legen din umiddelbart: langsom eller overfladisk pust, forvirring, søvnighet, små pupiller, kvalme eller oppkast, forstoppelse, tap av matlyst.
Hos andre dannes ikke morfin, eller det dannes kun i svært små mengder, og dette gir ikke tilstrekkelig effekt mot hoste.
Andre legemidler og Cosylan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av Cosylan og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet og kan i noen tilfeller gi bivirkninger som pusteproblemer (respiratorisk depresjon) og koma som kan være livstruende. Derfor bør samtidig bruk unngås hvis andre behandlingsalternativer er mulige.
Dersom legen din har forskrevet Cosylan sammen med beroligende legemidler, bør dosen være så lav som mulig og varigheten av behandlingen begrenses til kortest mulig tid.
Fortell legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg nøye legens anbefalte dose. Det kan være nyttig å informere venner eller slektninger om at du tar legemidler som kan gi de bivirkningene som er nevnt ovenfor. Kontakt legen din hvis du opplever slike symptomer.
Enkelte legemidler som brukes til å behandle blodpropp (f.eks. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor), kan ha forsinket og nedsatt effekt når de tas sammen med opium.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Cosylan bør bare brukes i korte perioder, på grunn av risiko for påvirkning av barnet.
Amming
Cosylan skal ikke brukes mens du ammer, fordi etylmorfin og morfin går over i morsmelken og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Cosylan kan nedsette reaksjonsevnen, og dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring og bruk av verktøy eller maskiner.
Cosylan inneholder sakkarose (sukrose), glukose, sakkarinnatrium, benzosyre og etanol
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Cosylan inneholder 373 mg sakkarose per ml. Dette gir ved maksimal dose 15 g sakkarose per døgn. Cosylan inneholder også 399 mg glukosesirup per ml, som ved maksimal dose gir 16 g glukose per døgn. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke). Kan være skadelig for tennene.
Dette legemidlet inneholder 13,7 mg benzosyre i hver 10 ml dose. Dette tilsvarer 1,37 mg/ml.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver maksimal dose, og er så godt som «natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder 375,6 mg alkohol (etanol) i hver 10 ml dose. Dette tilsvarer 37,56 mg/ml (3,76 % w/v). Mengden per 10 ml dose tilsvarer 10 ml øl eller 4 ml vin.
Mengden alkohol i dette legemidlet vil sannsynligvis ikke påvirke ungdom og voksne og det er usannsynlig at barn påvirkes merkbart. Yngre barn kan derimot bli påvirket f. eks. kan de føle seg søvnige.
Alkoholen i dette legemidlet kan påvirke effektene av andre legemidler. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du har eller har hatt alkoholproblemer.

3. Hvordan du bruker Cosylan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Cosylan skal helst tas ufortynnet.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og ungdom over 12 år: 5-10 ml 3-4 ganger daglig.
Cosylan skal ikke gis til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Cosylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 brukere):
 • kvalme
 • brekninger
 • smertefulle sammentrekninger i galleveiene (galleveisdyskinesi)
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 brukere):
 • omtåkethet og følelse av generell nedstemthet, spesielt ved høye doser
Ikke kjent frekvens:
 • angioødem, straksallergisk reaksjon, tretthet, døsighet
 • eksantem (hudutslett), elveblest
 • leverreaksjon
 • hindret urinlating
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cosylan

Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cosylan
1 ml mikstur inneholder:
 • Virkestoff(er): Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg, sagradabark 50 mg.
 • Hjelpestoff(er): Levomentol 0,2 mg, etanol 96 % 0,047 ml, sakkarose 373 mg, glukose-sirup 399 mg, sakkarinnatrium 1,09 mg, sitronsyremonohydrat, renset vann. Konserveringsmiddel; benzosyre (E210). Fargestoff: sukkerkulør (E150). Etanolinnhold ca. 4,7 % v/v.
Hvordan Cosylan ser ut og innholdet i pakningen
Cosylan er en brun oppløsning med mentolsmak.
Cosylan leveres i en brun glassflaske, og pakningsstørrelser er 125 ml, 180 ml og 300 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Qualiphar NV/SA
Bornem
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05.06.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no