Flux Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flux sugetabletter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flux sugetabletter
 3. Hvordan du bruker Flux sugetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flux sugetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Flux sugetabletter er og hva det brukes mot

Flux inneholder natriumfluorid som forebygger tannråte (karies) ved å gjøre tannemaljen mer motstandsdyktig mot kariesangrep.
Brukes til å forebygge tannråte (karies) hos barn og voksne.

Hva du må vite før du bruker Flux sugetabletter

Bruk ikke Flux sugetabletter
 • dersom du er allergisk overfor natriumfluorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Dersom du bor i områder med mye fluor i drikkevannet (over 0,75 mg/l), ta kontakt med apotek, tannlege eller lege før bruk av Flux.
 • Den anbefalte daglige dosen av Flux gir vanligvis tilstrekkelig fluortilskudd til å forebygge tannråte. Vær oppmerksom på at samtidig bruk av andre fluorpreparater (fluor tannkrem, skyllevæske, tyggegummi) gir ytterligere tilskudd av fluor dersom noe av dette svelges.
 • Barn under 12 år bør derfor være forsiktig ved bruk av flere fluorpreparater samtidig uten at det er blitt anbefalt av lege eller tannhelsepersonell.
Andre legemidler og Flux sugetabletter
Flux kan brukes selv om du bruker andre legemidler.
Graviditet,amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Flux kan brukes under graviditet.
Kan brukes uten spesielle farer for mor og barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Påvirker ikke evnen til å kjøre bil.
Flux sugetabletter inneholder sorbitol og natrium
Dette legemidlet inneholder ca 150 mg sorbitol i hver sugetablett.
Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver sugetablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Flux sugetabletter med peppermyntesmak, banansmak og sitronsmak inneholder hvetestivelse:
Dette legemidlet har svært lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Legemidlet anses som "glutenfritt". Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki.
Én sugetablett inneholder ikke mer enn 100 mikrogram gluten.
Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki), bør du ikke ta dette legemidlet.

Hvordan du bruker Flux sugetabletter

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, tannlege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege, tannlege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne (fra 19 år):
Følg doseringsanvisningen som står på pakningen dersom ikke annet er angitt av tannlege/lege/tannhelsepersonell. Tannhelsepersonell vurderer om du bør bruke andre fluorpreparater i tillegg til tablettene.
Bruk hos barn og ungdom
Barn (under 12 år) og ungdom (12-18 år):
Følg doseringsanvisningen som står på pakningen dersom ikke annet er angitt av tannlege/lege/tannhelsepersonell. Tannhelsepersonell vurderer om du bør bruke andre fluorholdige midler i tillegg til tablettene.
Dersom du selv ønsker å bruke andre fluorholdige midler samtidig med tabletter eller hvis du bor i områder hvor drikkevannet inneholder mer enn 0,25 mg fluor pr. liter vann (opplysninger om drikkevannets naturlige fluorinnhold kan fås på apoteket), bør du redusere den daglige dosen av tablettene. Ta kontakt med apotek- eller tannhelsepersonell.
Tabletten skal suges langsomt eller tygges. Til barn som ikke kan suge kan de knuses i maten. Størst forebyggende effekt får du ved å ta tabletter med laveste styrke (0,25 mg) flere ganger daglig i henhold til doseringsanvisningen på pakningen. Den daglige dosen kan evt. tas på en gang f.eks. i form av tabletter med høyere fluorinnhold (0,50 mg eller 0,75 mg sugetabletter). Etter tannpussen og sugetabletten(e) om kvelden, bør du ikke spise eller drikke annet enn vann.
Dersom du tar for mye av Flux sugetabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege/tannlege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flux sugetabletter
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Inntak av store fluordoser over tid hos barn under 12 år vil kunne gi hvite flekker i emaljen (dental fluorose).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Flux sugetabletter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Flux sugetabletter oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Flux sugetabletter
 • Virkestoff er natriumfluorid som virksomt stoff tilsvarende 0,25 mg, 0,50 mg,0,75 eller 1 mg fluor pr. tablett.
 • Hjelpestoffer er makrogol, magnesiumstearat, talkum, povidon, ca.150 mg sorbitol (E420), ca.155 mg xylitol (E967), og peppermyntearoma eller bananaroma eller sitronaroma (disse 3 aromaer inneholder hvetestivelse) eller bringebæraroma.
Hvordan Flux sugetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Hvite til off-white runde konvekse tabletter merket med ”smil” på den ene siden. Diameter er 9 mm.
Plastboks med 200 sugetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH
Hildebrandstrasse 12
37081 Göttingen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.