Dapson Scanpharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dapson er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dapson
 3. Hvordan du bruker Dapson
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dapson
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dapson er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dapson er et legemiddel som virker mot bakterier. Dapson virker mot spedalskhet og ved hudsykdommen dermatitis herpetiformis.
Ved spedalskhet hindres leprabakterien i å formere seg. Det skjer ved at bakteriens syntese av folinsyre hemmes. Ved hudsykdommen dermatitis herpetiformis er virkningsmekanismen ikke klarlagt.

2. Hva du må vite før du bruker Dapson

Bruk ikke Dapson:
 • dersom du er allergisk overfor dapson eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har allergi mot sulfapreparater (f.eks. preparater som Trimetoprim, Bactrim m.fl.)
 • dersom du har eller har hatt mentale forstyrrelser (psykoser)
 • dersom du er gravid
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dapson:
 • dersom du har en hjerte-, lunge-, lever- eller nyresykdom
 • dersom du lider av blodmangel
 • dersom du lider av mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G-6PD)
 • dersom du samtidig tar sulfonamider (antibiotika), da kryssallergi kan forekomme.
Vær oppmerksom på at:
 • du bør ha tatt blodprøver hver uke ved behandlingsstart og deretter hver 3. måned
 • du bør ha tatt andre prøver som nyre- og leverprøver hver 3. uke ved behandlingsstart og deretter hver 3. måned
 • du bør ha tatt prøver for methemoglobinnivå før behandlingsstart
 • dersom du har en annen etnisk bakgrunn enn nordeuropeisk, bør det kontrolleres for glukose-6-fosfatdehydrogenase mangel før behandlingsstart
 • Dapson kan påvirke testen, som brukes til å kontrollere nivået av glukose i blodet for pasienter med sukkersyke (dapson kan redusere HbA1c-nivået). Fortell derfor alltid legen din at du tar Dapson, hvis du har sukkersyke, da en alternativ test bør vurderes.
Røde og hvite blodlegemer bør telles ukentlig inntil effektiv dose er oppnådd. Deretter foretas tellinger hver 3. måned. Lever- og nyrefunksjon bør sjekkes regelmessig når man tar Dapson tabletter. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dapson.
Andre legemidler og Dapson
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen din hvis du samtidig bruker legemidler som inneholder:
 • Probenecid (brukes ved langvarig penicillinbehandling og mot urinsyregikt)
 • Trimetoprim (brukes til behandling av urinveisinfeksjoner)
 • Pyrimetamin (brukes mot malaria)
 • Rifampicin (antibiotika)
 • Zidovudin (brukes til behandling av enkelte virusinfeksjoner)
Inntak av Dapson sammen med mat og drikke
Dapson bør tas sammen med et glass vann.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dapson skal ikke brukes under graviditet.
Dapson går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Dapson under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dapson inneholder laktose, natrium og et gult fargestoff “sunset yellow”
Hver tablett inneholder 55 mg laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dapson inneholder et gult fargestoff, kalt “sunset yellow” (E110), som kan føre til allergiske reaksjoner.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Dapson

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den for deg.
Dersom du tar for mye av Dapson
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Prøv å fremkalle brekninger.
Dersom du har glemt å ta Dapson
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Dapson
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Behandling bør kun avsluttes i samråd med legen.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene er kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, kortpustethet, nervøsitet, allergisk utslett, forandringer i blodet og psykose. Mindre vanlige bivirkninger er nerveskader, leverbetennelse, nyreskader og synsforstyrrelser. Dapson kan fremkalle kromosomskader i dyreforsøk, og dette kan gi mistanke om kreftfremkallende effekt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dapson

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlig tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Dapson
 • Virkestoff er dapson 50 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: Potetstivelse, laktose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, krysskarmellosenatrium, povidon, gult fargestoff “sunset yellow” (E 110).
Hvordan Dapson ser ut og innholdet i pakningen
Lyserosa tabletter.
En boks inneholder 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Scanpharm A/S Topstykket 12
3460 Birkerød Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.03.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no