Vi-Siblin Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vi-Siblin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vi-Siblin
 3. Hvordan du bruker Vi-Siblin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vi-Siblin
 6. Innholdet i pakningen og

1. Hva Vi-Siblin er og hva det brukes mot

Volumøkende fiberpreparat som normaliserer avføringen. Vi-Siblin inneholder et planteslim som binder vann, og øker dermed tarminnholdets volum så tarmfunksjonen normaliseres.
Kan også hjelpe mot løs mage ved behandling av irritert tykktarm (colon irritabile).

2. Hva du må vite før du bruker Vi-Siblin

Bruk ikke Vi-Siblin
 • dersom du er allergisk overfor ispaghulafrø eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved svelgevansker eller passasjehindringer i mage-tarm kanalen
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Vi-Siblin. Har du tykktarmskatarr med sårdannelse (ulcerøs kolitt), skal Vi-Siblin bare brukes etter samråd med lege.
Graviditet, amming og fertilitet
Kan anvendes da ingen kjent risiko foreligger.
Vi-Siblin inneholder sukrose og natriumklorid
Dette legemidlet inneholder 2,3 g sukrose per dose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Kan være skadelig for tennene.
Dette legemidlet inneholder 33 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver dose. Dette tilsvarer 1,65 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Vi-Siblin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
1 dose = 1 måleskje eller en dosepose som tilsvarer ca 6 g (10 ml) granulat.
VI-SIBLIN SKAL ALLTID TAS MED MINST 1 GLASS VÆSKE.
Behandlingen innledes med 1 dose pr. dag. Doseringen økes gradvis til ønsket effekt oppnås (tar vanligvis 3-7 dager). Dosen tilpasses deretter slik at effekten opprettholdes.
Normal vedlikeholdsdose:
Voksne: 1 måleskje eller en dosepose 2-3 ganger daglig.
Barn over 6 år: 1 måleskje eller en dosepose 2 ganger daglig.
Barn 2-6 år: 1/2 måleskje eller 1/2 dosepose 2 ganger daglig.
Annen dose i henhold til legens forskrivning. Må ikke brukes til barn under 2 år uten etter avtale med lege.
Bruksanvisning: Vi-Siblin kan røres ut i vann eller annen drikke. Vi-Siblin kan også strøs på eller blandes i mat under forutsetning av at 1 glass væske alltid inntas samtidig.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Romoppfyllende legemidler kan i begynnelsen av behandlingen gi forbigående magebesvær.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere): Mageknip og økt gassdannelse.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere ): Allergiske reaksjoner, f.eks. høysnue, hudutslett, snue og øyekatarr. Disse reaksjonene rammer oftest personer som i stor utstrekning arbeider med preparater som inneholder den virksomme substansen i Vi-Siblin.
Det er sett svært sjeldne tilfeller (færre enn 1 av 10 000 brukere) av alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner ved bruk av Vi-Siblin.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Vi-Siblin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i romtemperatur (15-25ºC).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

6. Innholdet i pakningen og

ytterligere informasjon Sammensetning av Vi-Siblin
1 g granulat inneholder ispaghulafrøskall (Testa ispaghulae) 610 mg som virkestoff, og hjelpestoffene sukrose 376 mg, samt natriumklorid. Sukkerholdig.
En dosepose à 6 g inneholder ispaghulafrøskall (Testa ispaghulae) 3,66 g som virkestoff, og hjelpestoffene sukrose 2,26 g, samt natriumklorid. Sukkerholdig.
Vi-Siblin er glutenfritt.
Pakningsstørrelser:
Poser 250 g og 500 g.
Doseposer: 50 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Recipharm Höganäs AB, Sverige.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no