Kloramfenikol Santen øyesalve

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kloramfenikol Santen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Santen
 3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Santen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Santen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kloramfenikol Santen er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Kloramfenikol Santen øyesalve inneholder kloramfenikol. Det hindrer vekst av bakterier som forårsaker øyeinfeksjoner.
Kloramfenikol Santen øyesalve brukes til behandling av bakterieinfeksjoner i øynene. Den kan også brukes til å forebygge infeksjoner i forbindelse med øyeskader og øyeoperasjoner.
Både voksne og barn kan bruke dette legemidlet.

2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Santen

Bruk ikke Kloramfenikol Santen
 • dersom du er allergisk overfor kloramfenikol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har kjent egen eller familiebakgrunn med bloddyskrasier, for eksempel aplastisk anemi
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kloramfenikol Santen.
Andre legemidler og Kloramfenikol Santen
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du må bruke flere legemidler i samme øye, skal du vente minst 5 minutter mellom drypping av de forskjellige legemidlene. Øyesalve skal alltid brukes sist.
Bruk ikke Kloramfenikol Santen-preparater samtidig med legemidler som kan hemme benmargsfunksjonen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kloramfenikol skal brukes med forsiktighet under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Etter bruk av salven kan du få forbigående tåkesyn. Ikke kjør eller bruk maskiner før synet er klart. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Kontaktlinser
Bruk ikke kontaktlinser mens du bruker Kloramfenikol Santen øyesalve.

3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Santen

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er ca. 1 cm salve i rammet øye(øyne) flere ganger daglig.
Hvordan du åpner tuben med øyesalve for første gang
Tuben har en hvit plaststrimmel som forsegler hetten på tuben. Du må fjerne denne strimmelen første gang du bruker salven. Fjern den hvite plaststrimmelen rundt halsen på tuben ved å trekke i den og så vri den av tubehalsen.
Før påføring av salven:
 • vask hendene
 • velg den stillingen du synes er mest komfortabel for påføring av salven (som sittende, liggende på ryggen, foran et speil)
Påføring:
1. Åpne tuben. Unngå kontakt med tubespissen.
2. Trekk ned nedre øyelokk, sett tubespissen i lommen som dannes mellom øyelokket og øyet langs øyet og se opp.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Sørg for å ikke berøre øyevippene eller øyet. Påfør ca. 1 cm salve mellom nedre øyelokk og øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Lukk øyet og blunk noen få ganger for at salven skal fordeles jevnt utover øyet. Sett korken på tuben.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du bruker både øyedråper og øyesalve, bruk salven sist.
Dersom du bruker flere legemidler i ett øye, skal du vente minst 5 minutter mellom de forskjellige legemidlene.
Bruk av Kloramfenikol Santen hos barn
Barn kan bruke dette legemidlet på samme måte som voksne.
Pediatrisk populasjon
Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte på grunn av redusert utskillelse fra kroppen som følge av umoden legemiddelnedbrytning, og risiko for doserelaterte bivirkninger. Maksimal behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Dersom du tar for mye av Kloramfenikol Santen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering er lite sannsynlig siden salven brukes lokalt i øyet.
Dersom du har glemt å ta Kloramfenikol Santen
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kloramfenikol Santen øyesalve tåles vanligvis godt.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • allergiske reaksjoner
 • forbigående øyeirritasjon, som kløe, svie, stikkende følelse eller konjunktival hyperemi (røde og irriterte øyne), superinfeksjoner
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • perifer nevropati (nerveskader i hender og føtter)
 • optikusnevritt (betennelse i synsnerven)
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • to former av benmargshemming: 1. Doserelatert reversibel hemming av benmargen som omfatter strukturelle forandringer i benmargen. 2. Alvorlig irreversibel aplastisk anemi (ikke doserelatert)
 • allergisk konjunktivitt (øyebetennelse ved allergi)
Andre bivirkninger:
Andre bivirkninger har forekommet hos et lite antall personer, men hyppigheten av disse er ikke kjent:
 • anafylaktiske reaksjoner
 • angionevrotisk ødem (hevelser), elveblest, vesikulær og makulopapulær dermatitt (betennelse i huden med blemmer og klumper)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Santen

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Holdbarheten til salven etter åpning av tuben er 28 dager. Etter åpning kan tuben oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kloramfenikol Santen
 • Virkestoff er kloramfenikol. 1 gram øyesalve inneholder 10 mg kloramfenikol
 • Andre innholdsstoffer er: flytende parafin og hvit, myk paraffin
Hvordan Kloramfenikol Santen ser ut og innholdet i pakningen
Lys, myk og gjennomskinnelig salve.
Polyfoil®-tube á 4,3 g med polyetylen (PE)-spiss og PE-kork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere Finland
Tubilux Pharma S.p.A
Via Costarica, 20/22 00071 Pomezia, Roma Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.06.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.