Noskapin Orifarm Healthcare mikstur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Noskapin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Noskapin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Noskapin
 3. Hvordan du bruker Noskapin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Noskapin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Noskapin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Noskapin er
Virker hostedempende ved at hosterefleksen hemmes.
Hva Noskapin brukes til
Voksne og barn over 2 år: hostedempende ved tørrhoste.

2. Hva du må vite før du bruker Noskapin

Bruk ikke Noskapin
 • dersom du er allergisk overfor noskapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Noskapin hemmer hosterefleksen og kan medføre risiko for slimansamling i luftveiene. Noskapin bør ikke gis til barn under 2 år.
Andre legemidler og Noskapin
Dersom du behandles med warfarin (blodfortynnende legemiddel) bør du rådføre deg med lege før behandling med Noskapin startes.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Noskapin sammen med mat og drikke
Miksturen bør tas utenom måltid.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Noskapin skal ikke brukes under graviditet. Noskapin går over i morsmelk og skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Noskapin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Noskapin mikstur inneholder etanol (alkohol)
Dette legemidlet inneholder 38 mg alkohol (etanol) i hver ml. Dette tilsvarer 3,8 % w/v. Mengden per 20 ml av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 19 ml øl eller 8 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.
Noskapin inneholder parahydroksybenzoater
Dette legemidlet inneholder parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Dette legemidlet inneholder 14,4 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver dose (20 ml). Dette tilsvarer 0,72 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

3. Hvordan du bruker Noskapin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 14 år: 20 ml 3 ganger daglig.
Barn 10-14 år: 15 ml 3 ganger daglig.
Barn 6-10 år: 10 ml 3 ganger daglig.
Barn 2-6 år: 5 ml 3 ganger daglig.
Bruk måleredskap. Flasken rystes før bruk.
Ta miksturen minimum 1/2 time før eller 2 timer etter mat.
Dersom du tar for mye av Noskapin
Dersom du har tatt for mye Noskapin kan du oppleve symptomer som kvalme, magesmerter, oppkast, hodepine, døsighet og svimmelhet. Det kan også forekomme en lett økning i hjertefrekvens og økt blodtrykk. Ved store doser kan det oppstå symptomer som nedsatt bevissthet, omtåkethet, nedsatt pusteevne, svak puls, små pupiller og blåfarging av lepper/hud.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Hodepine og tretthet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Brystsmerter, svimmelhet, kvalme, mageknip, væskeansamling og hevelser i ansiktet eller tunge (Quinckes ødem) og hudutslett.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Alvorlig allergisk reaksjon, pustebesvær, rennende nese, hallusinasjoner og øyebetennelse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Noskapin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Noskapin
 • Virkestoff er noskapinhydroklorid 2,5 mg/ml (tilsvarende 2,2 mg/ml noskapin).
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, xylitol, glyserol, sitronsyremonohydrat, sakkarinnatrium, sprit 96 %, metyl- og propylparahydroksybenzoat, renset vann, aroma (anis og peppermynte).
Hvordan Noskapin ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs til lysgul væske med bitter anis- og peppermyntesmak.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense SDanmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no