Noskapin Orifarm Healthcare tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Noskapin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Noskapin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Noskapin
 3. Hvordan du bruker Noskapin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Noskapin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Noskapin er og hva det brukes motHva Noskapin er

Virker hostedempende ved at hosterefleksen hemmes.
Hva Noskapin brukes til
Voksne og barn over 6 år: hostedempende ved tørrhoste

2. Hva du må vite før du bruker Noskapin

Bruk ikke Noskapin
 • dersom du er allergisk overfor noskapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Noskapin hemmer hosterefleksen og kan medføre risiko for slimansamling i luftveiene. Noskapin bør ikke gis til barn under 2 år.
Andre legemidler og Noskapin
Dersom du behandles med warfarin (blodfortynnende legemiddel) bør du snakke med lege før behandling med Noskapin startes.
Snakk alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk av Noskapin sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas utenom måltid og bør ikke tygges eller suges.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Noskapin skal ikke brukes under graviditet. Noskapin går over i morsmelk og skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Noskapin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

3. Hvordan du bruker Noskapin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 14 år: 1 tablett 3 ganger daglig
Barn 6-14 år: 1/2 tablett 3 ganger daglig
Tablettene svelges hele og tas minimum 1/2 time før eller 2 timer etter mat.
For barn 2-6 år anbefales Noskapin mikstur
Dersom du tar for mye av Noskapin
Dersom du har tatt for mye Noskapin kan du oppleve symptomer som kvalme, magesmerter, oppkast, hodepine, døsighet og svimmelhet. Det kan også forekomme en lett økning i hjertefrekvens og økt blodtrykk. Ved store doser kan det oppstå symptomer som nedsatt bevissthet, omtåkethet, nedsatt pusteevne, svak puls, små pupiller og blåfarging av lepper/hud.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Hodepine og tretthet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Brystsmerter, svimmelhet, kvalme, mageknip, væskeansamling og hevelse i ansiktet eller tungen (Quinckes ødem) og hudutslett.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Alvorlig allergisk reaksjon, pustebesvær, rennende nese, hallusinasjoner og øyebetennelse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Noskapin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Noskapin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Noskapin
 • Virkestoff er noskapinhydrokloridhydrat 56,6 mg (tilsvarende 50 mg noskapin).
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, gelatin, magnesiumstearat og talkum. Drasjelag: Hypromellose, makrogol 400, titandioksid.
Hvordan Noskapin ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjerte tabletter med delestrek og merket R1.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense SDanmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.