Ibux gel med mentol Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux gel med mentol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel med mentol
 3. Hvordan du bruker Ibux gel med mentol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel med mentol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux gel med mentol er og hva det brukes mot

Ibux gel med mentol inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes og er en smertelindrende gel som skal smøres inn i huden.
Hjelpestoffet levomentol gir en kjølende følelse på huden som kan føles smertelindrende.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel med mentol

Bruk ikke Ibux gel med mentol:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor ibuprofen eller levomentol, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor acetylsalisylsyre eller andre smertestillende og betennelsesdempende legemidler (NSAIDs), inkludert slike som du tar via munnen.
 • dersom du har astma, og du vet at acetylsalisylsyre eller NSAIDs kan forårsake at du får et astmatisk anfall, rennende nese, kløe eller utslett.
 • dersom du er gravid i de siste 3 måneder av svangerskapet.
 • dersom du har sår i huden eller huden din er infisert eller betent, for eksempel ved eksem, kviser eller åpne sår.
Bruk heller ikke gelen:
 • på lepper, nesebor, øyne, i underlivet eller andre følsomme områder. Hvis noe av dette skulle skje ved et uhell, vask bort gelen med rikelig rent vann.
 • på det samme området du har påført et annet legemiddel.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux gel med mentol dersom:
 • Du noen gang har fått allergiske symptomer som utslett eller kløe ved bruk av legemidler eller kosmetikk.
 • Du har eller har hatt nyreproblemer.
 • Du har eller har hatt magesår.
 • Du er gravid i de første 6 måneder av svangerskapet eller tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du har problemer med å bli gravid eller er under fertilitetsbehandling.
Ibux gel med mentol skal kun brukes på huden og må ikke svelges.
Unngå å få Ibux gel med mentol på eller i nærheten av øynene og andre følsomme områder.
Barn
Ibux gel med mentol skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Ibux gel med mentol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med lege før bruk av Ibux gel med mentol hvis du tar:
 • Acetylsalisylsyre
 • Andre smertestillende og betennelsesdempende legemidler (såkalte NSAIDs)
 • Andre legemidler regelmessig
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux gel med mentol. Bruk ikke Ibux gel med mentol dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux gel med mentol ved amming.
Ibuprofen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din dersom du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Ibux gel med mentol påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ibux gel med mentol inneholder propylenglykol (E1520) og denaturert etanol
Dette legemidlet inneholder 100 mg propylenglykol i hver 1 g tube. Dette tilsvarer 10 % (w/w). Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.
Dette legemidlet inneholder 300 mg alkohol (etanol) i hver 1 g tube. Dette tilsvarer 30 % (w/w). Legemidlet kan gi en brennende følelse på skadet hud.

3. Hvordan du bruker Ibux gel med mentol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år:
Gelen smøres på det smertefulle området inntil 3 ganger daglig. Påsmøring må ikke skje oftere enn hver 4. time.
Anbefalt mengde gel pr. påsmøring er 1-4 cm gelstrek, som tilsvarer 1-2,5 gram gel. Maksimal mengde gel bør ikke overstige 12 cm gelstrek pr. dag, tilsvarende 7,5 gram gel.
Mengden gel tilpasses det aktuelle området og masseres forsiktig inn i huden noen minutter til den er trukket inn. Prøv alltid gelen på et lite hudområde først.
Såfremt det ikke er hendene som skal behandles, bør hendene vaskes umiddelbart etter påsmøring. Huden bør ikke tildekkes med bandasje, plaster eller annen forbinding, men du kan trygt dekke huden med klær.
Gelen skal ikke brukes sammenhengende mer enn i 7 dager. Kontakt lege hvis plagene ikke blir bedre eller hvis de blir verre etter 7 dager. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Stopp bruken av Ibux gel med mentol dersom du får hudirritasjon eller annen uønsket effekt.
Dersom du tar for mye av Ibux gel med mentol
Overdosering er lite sannsynlig ved bruk på huden. Hvis gelen ved et uhell skulle bli svelget, bør lege eller legevakt kontaktes.
Dersom du har glemt å ta Ibux gel med mentol
Dersom du glemmer å påføre Ibux gel med mentol til riktig tid, skal du påføre gelen igjen når du kommer på det, men pass på at du ikke påfører gelen mer enn 3 ganger daglig og ikke oftere enn hver 4. time.
Du skal ikke påføre en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp umiddelbart bruken av Ibux gel med mentol og kontakt lege dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • Uforklarlig tungpustethet
 • Kortpustethet
 • Blemmer eller utslett på huden
 • Kløe, rødhet eller blåmerker på huden
 • Hevelse i ansiktet
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Utslett, kløe, elveblest (urtikaria), rødhet, tørrhet, kontakteksem eller brennende følelse der du har påført gelen.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Magesmerter, fordøyelsesbesvær eller nyresvikt.
Ukjent frekvens: Huden blir ømfintlig mot lys
Risikoen for uønskede effekter kan reduseres hvis du bruker minste dose i en så kort periode som mulig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel med mentol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skru korken godt til og oppbevar gelen ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux gel med mentol
 • Virkestoff i 1 g gel: Ibuprofen 50 mg
 • Andre hjelpestoffer er: Levomentol, propylenglykol (E1520), karbomerer, diisopropanolamin, denaturert etanol og renset vann.
Hvordan Ibux gel med mentol ser ut og innholdet i pakningen
Tube med gjennomsiktig gel.
Pakningsstørrelser: 30 g, 50 g og 100 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.12.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.