Ibux gel med mentol Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux gel med mentol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel med mentol
 3. Hvordan du bruker Ibux gel med mentol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel med mentol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux gel med mentol er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ibux gel med mentol inneholder virkestoffet ibuprofen som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes og er en smertelindrende gel som skal smøres inn i huden.
Hjelpestoffet levomentol gir en kjølende følelse på huden som kan føles smertelindrende.
Gelen brukes til voksne og barn over 12 år som korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.
Kontakt lege hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux gel med mentol

Bruk ikke Ibux gel med mentol:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor ibuprofen eller mentol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor acetylsalicylsyre eller andre smertestillende og betennelsesdempende legemidler (NSAIDs), inkludert slike som du tar via munnen
 • dersom du har astma, og du vet at acetylsalisylsyre eller NSAIDs kan forårsake at du får et astmatisk anfall, rennende nese, kløe eller utslett
 • dersom du er gravid i de siste 3 måneder av svangerskapet
 • dersom du har sår i huden eller huden din er infisert eller betent, for eksempel ved eksem, kviser eller åpne sår
Bruk heller ikke gelen:
 • på lepper, nesebor, øyne, i underlivet eller andre følsomme områder. Hvis noe av dette skulle skje ved et uhell, vask bort gelen med rikelig rent vann.
 • på det samme området du har påført et annet legemiddel.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibux gel med mentol dersom:
 • du noen gang har fått allergiske symptomer som utslett eller kløe ved bruk av legemidler eller kosmetikk
 • du har eller har hatt nyreproblemer
 • du har eller har hatt mavesår
 • du er gravid i de første 6 måneder av svangerskapet eller tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
 • du har problemer med å bli gravid eller er under fertilitetsbehandling
Ibux gel med mentol inneholder propylenglykol som kan forårsake hudirritasjoner. Ibux gel med mentol skal kun brukes på huden og må ikke tas via munnen.
Unngå å få Ibux gel med mentol på eller i nærheten av øynene og andre følsomme områder.
Barn
Ibux gel med mentol skal ikke brukes av barn under 12 år
Andre legemidler og Ibux gel med mentol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Rådfør deg med lege før bruk av Ibux gel med mentol hvis du tar:
 • acetylsalicylsyre
 • andre smertestillende og betennelsesdempende legemidler (såkalte NSAIDs)
 • annen medisin regelmessig
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Ibux gel med mentol. Bruk ikke Ibux gel med mentol dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux gel med mentol ved amming.
Ibuprofen kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ibux gel med mentol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på doseringen.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år:
Gelen smøres på det smertefulle området inntil 3 ganger daglig.
Anbefalt mengde gel pr. påsmøring er 1-4 cm gelstrek, som tilsvarer 1- 2,5 gram gel. Maksimal mengde gel bør ikke overstige 12 cm gelstrek pr. dag, tilsvarende 7,5 gram gel.
Mengden gel tilpasses det aktuelle området og masseres forsiktig inn i huden noen minutter til den er trukket inn.
Påsmøring må ikke skje oftere enn hver 4. time.
Såfremt det ikke er hendene som skal behandles, bør hendene vaskes umiddelbart etter påsmøring. Prøv alltid gelen på et lite hudområde først.
Huden bør ikke tildekkes med bandasje, plaster eller annen forbinding, men du kan trygt dekke huden med klær.
Gelen skal ikke brukes sammenhengende mer enn i 7 dager. Kontakt lege hvis plagene ikke blir bedre eller hvis de blir verre etter en uke. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Stopp bruken av Ibux gel med mentol dersom du får hudirritasjon eller annen uønsket effekt.
Bruk av Ibux gel med mentol hos barn
Barn under 12 år:
Ibux gel med mentol skal ikke brukes av barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Ibux gel med mentol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du eller et barn ved et uhell skulle svelge gel. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ibux gel med mentol
Dersom du glemmer å påføre Ibux gel med mentol til riktig tid, skal du påføre gelen igjen når du kommer på det, men pass på at du ikke påfører gelen mer enn 3 ganger daglig og ikke oftere enn hver 4. time.
Du må ikke påføre en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp umiddelbart bruken av Ibux gel med mentol og kontakt lege dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • uforklarlig tungpustethet
 • kortpustethet
 • blemmer eller utslett på huden
 • kløe, rødhet eller blåmerker på huden
 • hevelse i ansiktet
Vanlige bivirkninger (hos mer enn en av hundre pasienter) er svak rødhet, tørrhet, kribling eller brennende følelse der du har påført gelen. Hvis dette blir verre, stopp bruken av Ibux gel med mentol og kontakt lege.
Svært sjeldne bivirkninger ved bruk på huden (rammer færre enn 1 av 10.000 pasienter) er magesmerter, fordøyelsesproblemer eller nyresvikt.
Risikoen for uønskede effekter kan reduseres hvis du bruker minste dose i en så kort periode som mulig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux gel med mentol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skru korken godt til og oppbevar gelen ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux gel med mentol
Virkestoff i 1g gel: Ibuprofen 50 mg Hjelpestoffer er:
Levomentol, propylenglykol, karbomerer, diisopropanolamin, denaturert etanol og renset vann.
Hvordan Ibux gel med mentol ser ut og innholdet i pakningen
Tube med gjennomsiktig gel. Pakningsstørrelser: 30 g, 50 g og 100 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2020