Alutard SQ Bjørk, Alutard SQ Timotei ALK

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alutard SQ er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alutard SQ
 3. Hvordan du bruker Alutard SQ
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alutard SQ
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Alutard SQ er og hva det brukes mot

Alutard SQ er en injeksjonsvæske som inneholder et sterilt vannholdig ekstrakt av et allergen enten fra bjørkepollen eller fra timoteipollen. Allergenet er det stoffet som fremkaller den allergiske reaksjonen. Alutard SQ påvirker den grunnleggende årsaken til den allergiske sykdommen. Behandlingen, som kalles allergivaksinasjon eller immunterapi, startes alltid av en lege. Legen vil informere deg om fordeler og risiko ved behandlingen og vil også gi deg svar på ytterligere spørsmål du eventuelt måtte ha om behandlingen. Aktiviteten uttrykkes i enheten SQ-U/ml.

2. Hva du må vite før du bruker Alutard SQ

Bruk ikke Alutard SQ
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du lider av sykdommer i immunsystemet
 • hvis din allmenntilstand er dårlig, f.eks. ved kroniske hjerte-lunge-sykdommer, nyresykdommer og tuberkulose
 • hvis du har opplevd alvorlig forverring av astmaen de tre siste månedene (etter legens vurdering)
 • hvis du har nedsatt lungefunksjon (etter legens vurdering)
 • dersom du blir behandlet med en betablokker (legemiddel for høyt blodtrykk)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Alutard SQ:
 • hvis du opplevde bivirkninger etter at forrige injeksjon ble gitt
 • hvis du blir behandlet for depresjon med trisykliske antidepressiva, monoamino- oksidasehemmere (MAO-hemmere) eller Parkinsons sykdom med COMT-hemmere eller beta- blokkere
 • hvis du har kronisk hjerte- eller lungesykdom
 • hvis du har hatt allergiske symptomer som høyfeber, astma eller eksem de tre-fire siste dagene
 • hvis du har feber eller viser tegn på å ha infeksjon eller annen sykdom
 • hvis dine allergiske symptomer, som astma eller eksem, nylig har blitt verre
 • hvis du har glemt å ta din regelmessige allergimedisin
Etter at du har fått injisert Alutard SQ:
 • bør du være under observasjon i minst 30 minutter etter hver injeksjon. Du kan oppleve allergiske symptomer senere enn 30 minutter etter injeksjonen.
 • må du oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever alvorlige allergiske symptomer som elveblest, problemer med å svelge eller puste, forandringer i stemmen, fall i blodtrykk eller følelse av å ha en klump i halsen
 • må du oppsøke lege umiddelbart hvis astmasymptomene blir nevneverdig verre enn normalt
Du bør dessuten unngå relevant allergen, hard fysisk trening, varme bad, kraftige måltider og alkoholinntak på injeksjonsdagen.
Om du er i tvil om noe rundt behandlingen eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lege.
Andre legemidler og Alutard SQ
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandling med Alutard SQ skal ikke gis samtidig med behandling med beta-blokkere.
Rådfør deg med lege eller helsepersonell hvis du tar allergimedisiner som antihistaminer eller kortikosteroider, siden de kan påvirke mulige bivirkninger av denne behandlingen. I så fall må legen kanskje justere doseringen.
Noen legemidler kan påvirke effekten av adrenalin. Adrenalin brukes til å behandle alvorlige allergiske reaksjoner. Rådfør deg derfor med lege eller helsepersonell hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • beta-blokkere (f.eks. for å behandle høyt blodtrykk)
 • trisykliske antidepressiva eller monoamino-oksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks. for å behandle depresjon)
 • COMT-hemmere som entakapon (f.eks. for å behandle Parkinsons sykdom)
Inntak av store mengder legemidler som inneholder aluminium, slik som en del syrenøytraliserende medikamenter, skal unngås ved behandling med Alutard SQ.
Andre vaksiner som f.eks. stivkrampe bør ikke settes tidligere enn en uke før eller etter siste injeksjon med Alutard SQ.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes ved behandling med Alutard SQ. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Alutard SQ dersom du er gravid.
Det er ukjent om Alutard SQ blir skilt ut i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Alutard SQ kan i enkelte tilfeller ha effekt på bilkjøring eller bruk av maskiner, da du kan føle deg søvnig etter behandlingen.
Alutard SQ inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver doseenhet, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan du bruker Alutard SQ

Alutard SQ anbefales normalt ikke for behandling av allergi hos barn under 5 år.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Alutard SQ benyttes ved behandling av allergiske sykdommer fremkalt av allergener (Type I allergi).
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Allergivaksinasjon med Alutard SQ er en injeksjonsbehandling. Injeksjonene gis i armen, rett under huden. Injeksjonene skal alltid gis av en lege eller en sykepleier. Behandlingen foregår i to faser: oppdoseringsfasen og vedlikeholdsfasen.
Oppdoseringsfasen:
For oppdosering følges et skjema som legen har satt opp på forhånd.
Injeksjonene gis vanligvis en gang i uken i denne startfasen. For hver injeksjon økes dosen trinnvis til vedlikeholdsdosen på 100 000 SQ-U/ml eller maksimale tolererte dose er oppnådd.
Oppdoseringsfasen tar vanligvis 15 uker. Dersom du er svært følsom vil legen tilpasse doseøkningene etter dine behov.
Vedlikeholdsfasen:
Høyeste anbefalte vedlikeholdsdose er 100 000 SQ-U, hvilket tilsvarer 1 ml av hetteglass nr 4 (rød). Vedlikeholdsdosen kan tilpasses individuelt etter din følsomhet overfor allergenet.
Når vedlikeholdsdosen er nådd, skjer en trinnvis økning av tidsintervallene mellom injeksjonene. Intervallene økes til 2, 4 og 6-8 uker. Deretter gis injeksjonene hver 6-8. uke i 3-5 år.
For at eventuelle allergiske reaksjoner skal kunne oppdages og behandles må du bli igjen på klinikken 30 minutter etter injeksjon.
Samtidig behandling med mer enn ett allergen: Det finns mulighet for behandling med flere allergener samtidig. Hvis du mottar behandling med flere allergener samtidig, bør injeksjonene gis med 30 minutters mellomrom.
Dersom du tar for mye av Alutard SQ
Legen er ansvarlig for behandlingen med Alutard SQ. Ved eventuell overdosering overvåkes og behandles du av legen eller sykepleieren.
Dersom du avbryter behandling med Alutard SQ
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene kan være en allergisk reaksjon på det allergenet du er blitt behandlet med. Lokale reaksjoner slik som kløe, rødhet og hevelse kan oppstå på injeksjonsstedet etter hver injeksjon. Normalt inntreffer disse bivirkningene i løpet av 30 minutter etter injeksjonen, men kan også forekomme inntil 24 timer etter injeksjonen.
Få medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever følgende symptomer som kan være tegn på en anafylaktisk reaksjon:
 • Rask hevelse i ansikt, munn eller svelg
 • Vanskeligheter med å svelge
 • Pustevansker
 • Elveblest
 • Stemmeforandringer
 • Forverring av eksisterende astma
 • Kvalme, magesmerter og -kramper, oppkast og diaré
 • Alvorlig ubehag
Andre mulige bivirkninger:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Opphovning, elveblest, misfarging, knuter, smerter, blåmerker, blodutredelse, indurasjon, betennelse, utslett, varme, papel, rødme og/eller kløe på injeksjonsstedet
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 personer):
Alvorlig allergisk reaksjon
Inflammasjon i øynene
Pipende pust
Astmasymptomer, kortpustethet, hoste eller nysing
Irriterende følelse i halsen
Kløe i nesen
Ubehag i nesen, tett eller rennende nese
Magesmerter, diaré, oppkast, kvalme, halsbrann
Elveblest, kløe, rødme i huden og utslett
Eksem
Varmetokter
Kløe i øret
Ubehag
Tretthet
Frysninger
Varmefølelse
Følelse av at noe sitter fast i halsen
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 1 000, men færre enn 1 av 100 personer):
Anafylaktisk sjokk
Hovne øyelokk
Hevelse i ansiktet
Andre bivirkninger med ukjent frekvens:
Svimmelhet
Følelse av prikking i huden
Følelse av raske, kraftige eller uregelmessige hjerteslag
Unormalt raske hjerteslag
Blåaktig misfarging av huden
Lavere blodtrykk
Blekhet
Innsnevring av de nedre luftveiene
Tett hals
Hevelse i ansikt eller hals
Hovne ledd, smerte i leddene
Ubehag i brystet
Hårvekst på injeksjonsstedet
Vi ber deg informere legen din om eventuelle bivirkninger. Denne informasjonen er viktig for at legen din skal kunne gi deg den dosen som er optimal for deg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Alutard SQ

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter “ Utl.dato ”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Holdbarheten er 6 måneder etter at hetteglasset er åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alutard SQ
 • Virkestoffer er allergenekstrakt fra bjørkepollen (Betula verrucosa) eller timoteipollen (Phleum pratense).
 • Andre hjelpestoffer er aluminiumhydroksid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, fenol, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Alutard SQ ser ut og innholdet i pakningen
Alutard SQ er en suspensjon for injeksjon.
Preparaterne leveres i en startpakning som inneholder alle fire styrkene, og vedlikeholdspakningen som inneholder styrkene 10 000 SQ-U/ml eller 100 000 SQ-U/ml.
Aktiviteten i 1 ml injeksjonsvæske er:

Hetteglass/ Fargekode

Hetteglass 1 Grå

Hetteglass 2 Grønn

Hetteglass 3 Oransje

Hetteglass 4 Rød

Allergenekstrakt-aktiviteten

100 SQ-U

1 000 SQ-U

10 000 SQ-U

100 000 SQ-U

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm
Danmark
Tilvirker:
ALK-Abelló S.A.
Miguel Fleta 19
28037 Madrid
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor i Norge:
ALK-Abelló Nordic
tlf: 99 44 60 40
e-post: infono@alk.net
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.10.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Behandling med Alutard SQ bør bare gjennomføres av helsepersonell med erfaring i allergenspesifikk immunterapi. Etter injeksjonen må pasienten observeres i minst 30 min.
Under oppbevaring kan det observeres et bunnfall og en klar væske. Dette er ikke et tegn på forringelse. Bunnfallet kan være hvitt til svakt brunt eller grønt.
Hetteglasset må vendes sakte opp og ned 10-20 ganger for å lage en homogen suspensjon før bruk. Undersøk suspensjonen visuelt for partikler før administrering. Kast legemidlet hvis det forekommer partikler.
Injeksjonen gis subkutant - lateralt i distal 1/3 av overarmen eller dorsalt i midtre 1/3 av underarmen. Subkutis holdes mellom to fingre, og kanylen føres inn ca 1 cm i subkutis med en vinkel på 30-60º.
Før injeksjon av oppløsningen, aspireres det forsiktig for å unngå intravasal injeksjon. Gjenta denne prosedyren for hver 0,2 ml. Injeksjonen gis forsiktig, slik at f eks 1 ml gis over en periode på ca. 60 sek.
Et anafylaktisk førstehjelpsett må være tilgjengelig under bruk av Alutard SQ.
Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.