Ovesterin Aspen vagitorier

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Ovesterin vagitorier brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3-4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ovesterin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ovesterin
 3. Hvordan du bruker Ovesterin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ovesterin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ovesterin er og hva det brukes mot

Ovesterin tilhører legemiddelgruppen som kalles vaginal hormonerstatningsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det inneholder det kvinnelige kjønnshormonet østriol (et østrogen).
Det blir brukt for å lindre symptomer på overgangsalder i skjeden, slik som tørrhet og irritasjon. I medisinsk språkbruk kalles dette "vaginal atrofi". Dette skyldes et fall i østrogennivåene i kroppen din. Dette er en naturlig følge av overgangsalderen.
Dersom eggstokkene fjernes ved operasjon (ovariektomi) før overgangsalderen, vil østrogenproduksjonen reduseres veldig brått.
Mangelen på østrogener i overgangsalderen kan gjøre at skjedeveggen blir tynn og tørr. Dette kan føre til smertefulle samleier og kløe og infeksjoner i skjeden. Østrogenmangel kan også føre til symptomer som urininkontinens og tilbakevendende urinveisinfeksjoner.
Ovesterin virker ved å erstatte østrogenet som normalt produseres i kvinnens eggstokker. Ovesterin føres inn i skjeden, slik at hormonet blir frigjort der det er behov for det. Dette kan lindre plager i skjeden.
Det kan ta flere dager eller også uker før du merker en bedring.

2. Hva du må vite før du bruker OvesterinSykehistorie og regelmessige undersøkelser

Bruk av HRT medfører risiko som bør vurderes før behandlingen påbegynnes eller fortsettes.
Erfaringen med å behandle kvinner som er kommet i for tidlig overgangsalder (pga. eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du har kommet i overgangsalderen for tidlig, kan risikoene ved å bruke HRT være annerledes. Snakk med legen din.
Før du starter HRT, eller starter opp igjen etter en pause, vil legen din stille spørsmål om din egen og din families sykehistorie. Legen din kan beslutte å foreta en fysisk undersøkelse. Denne kan omfatte en undersøkelse av brystene dine og/eller en underlivs undersøkelse hvis nødvendig.
Når du har begynt å ta Ovesterin bør du oppsøke legen din regelmessig (minst en gang i året) for kontroll. I forbindelse med disse kontrollene bør du diskutere fordeler og risikofaktorer ved å fortsette med Ovesterin med legen din.
Gå regelmessig til mammografi etter anbefaling fra legen din.
Bruk ikke Ovesterin
Dersom noe av det følgende gjelder for deg. Hvis der noen av punktene under du er usikker på så snakk med legen din før du tar Ovesterin,
 • dersom du har, eller noen gang har hatt brystkreft, eller det er mistanke om at du har det
 • dersom du har kreft som er følsom for østrogener, slik som kreft i livmorslimhinnen (endometriet), eller det er mistanke om at du har det
 • dersom du har uforklarlig underlivsblødning dersom du har betydelig fortykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling
 • dersom du har eller noen gang har hatt en blodpropp i en vene (trombose), slik som i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli)
 • dersom du har en forstyrrelse i blodkoagulasjonen (blodlevringsforstyrrelse, slik som mangel på protein C, protein S eller antitrombin)
 • dersom du har eller nylig har hatt en sykdom forårsaket av blodpropper i arteriene, slik som et hjerteinfarkt, hjerneslag eller angina /hjertekrampe)
 • dersom du har eller noen gang har hatt en leversykdom og leverfunksjonstestene ikke er normalisert.
 • dersom du har et sjeldent problem med blodet som kalles «porfyri» som overføres innen familier (arvelig)
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor østriol eller noen av innholdsstoffene i Ovesterin(listet opp i avsnitt 6)
Dersom noen av tilstandene over oppstår for første gang mens du bruker Ovesterin, må du slutte å ta det med en gang og oppsøke din lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du starter behandlingen må du informer legen din dersom du har eller noen gang har hatt noen av de følgende problemene, da disse kan komme tilbake eller forverres under behandling med Ovesterin. Hvis dette skjer, bør du oftere til legekontroll:
 • fibromyomer i livmoren (godartede svulster)
 • vekst av livmorslimhinne utenfor livmoren (endometriose) eller betydelig vekst av livmorslimhinnen i sykehistorien (endometriehyperplasi)
 • økt risiko for å utvikle blodpropp (se «Blodpropp i en vene (trombose)»)
 • økt risiko for å få en østrogensensitiv kreft (når for eksempel førstegrads slektninger som mor, søster eller bestemor har hatt brystkreft)
 • høyt blodtrykk
 • en leversykdom slik som godartet leversvulst
 • diabetes
 • gallesten
 • migrene eller kraftig hodepine
 • en sykdom i immunsystemet som påvirker mange av kroppens organer (systemisk lupus erytematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • en sykdom som påvirker trommehinnen og hørselen (otosklerose)
 • væskeansamling i kroppen på grunn av hjerte- eller nyresykdom
 • arvelig og ervervet angioødem
Fortell legen din det hvis du har hepatitt C og du bruker regimet med kombinasjonslegemidlet ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir, med eller uten dasabuvir. Inntak av kombinasjonen av disse legemidlene med noen østrogenholdige legemidler kan forårsake økninger i blodprøver av leverfunksjonen (økning av leverenzymet ALAT). Risikoen for at dette skal skje med Ovesterin er for øyeblikket ikke kjent.
Slutt med Ovesterin og kontakt en lege umiddelbart
Dersom du merker noe av det følgende mens du tar Ovesterin
 • noen av tilstandene nevnt i avsnittet "Bruk ikke Ovesterin"
 • gulfarging av huden eller det hvite på øynene (gulsott). Dette kan være tegn på en leversykdom en kraftig stigning i blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge eller elveblest, sammen med pustevansker, som kan tyde på angioødem
 • migrenelignende hodepine som opptrer for første gang dersom du blir gravid
 • dersom du oppdager tegn på en blodpropp, slik som:
  • smertefull hevelse og rødhet på bena,
  • plutselig brystsmerte,
  • pustevanskeligheter,
For mer informasjon, se "Blodpropp i en vene (trombose)".
Merk: Ovesterin er ikke et prevensjonsmiddel. Hvis det er mindre enn 12 måneder siden din siste menstruasjon eller du er under 50 år, er det mulig at du fortsatt må bruke prevensjon i tillegg for å hindre graviditet. Rådfør deg med legen.
HRT og kreft
Betydelig fortykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
Dersom du tar HRT-tabletter med kun østrogen over lengre tid, kan dette øke risikoen for kreft i livmorslimhinnen (endometriet).
Det er usikkert hvorvidt det foreligger lignende risiko med Ovesterin når det blir brukt gjentatte ganger eller over lengre tid (mer enn ett år). Det har imidlertid vist seg at svært lite Ovesterin tas opp i blodet, og derfor er det ikke nødvendig med progestogentilskudd.
Det er normalt ingen grunn til å bekymre seg dersom du skulle oppleve blødninger eller småblødninger, men det anbefales at du oppsøker lege. Dette kan være et tegn på at livmorslimhinnen har blitt tykkere.
For å unngå stimulering av livmorslimhinnen skal den maksimale dosen ikke overskrides og heller ikke brukes i mer enn noen uker (maksimalt 4 uker).
Følgende risikoer er forbundet med hormonsubstitusjonsbehandling (HRT)-legemidler som sirkulerer i blodet. Ovesterin er imidlertid til lokal behandling i skjeden, og opptaket i blodet er svært lavt. Det er lite sannsynlig at de tilstandene nevnt nedenfor forverres eller kommer tilbake under behandling med Ovesterin, men du bør oppsøke lege dersom du er bekymret.
Brystkreft
Data tyder på at bruk av Ovesterin ikke øker risikoen for brystkreft hos kvinner som ikke har hatt brystkreft tidligere. Det er ukjent om Ovesterin trygt kan brukes hos kvinner som har hatt brystkreft tidligere.
Undersøk brystene regelmessig. Snakk med legen din dersom du oppdager forandringer som:
 • "smilehull" eller fordypninger i huden,
 • endringer i brystvorten,
 • enhver klump du kan se eller føle.
I tillegg anbefales du å melde deg på til mammografiprogrammet, dersom dette blir tilbudt deg.
Eggstokkreft
Eggstokkreft forekommer sjelden – langt sjeldnere enn brystkreft. Bruk av HRT med østrogen alene er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, blant kvinner i alderen 50 til 54 år som ikke tar HRT, vil ca. 2 av 2000 kvinner få diagnosen eggstokkreft i løpet av en 5-års periode. Blant kvinner som har tatt HRT i 5 år, vil det være ca. 3 tilfeller pr 2000 brukere (dvs. ca. 1 ekstra tilfelle).
Effekt av HRT på hjerte og blodsirkulasjonBlodpropp i en vene (trombose)
Risikoen for blodpropp i en vene (trombose) er omtrent 1,3 til 3 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos de som ikke bruker HRT, spesielt i løpet av det første året man tar det.
Blodpropper kan være alvorlig. Hvis en blodpropp vandrer til lungene kan det forårsake brystsmerte, andpustethet, besvimelse eller til og med død.
Det er mer sannsynlig at du kan få en blodpropp i venene etter hvert som du blir eldre og hvis noe av det følgende gjelder for deg. Informer legen dersom noen av disse situasjonene gjelder for deg:
 • du er gravid eller har nylig fått barn,
 • du bruker østrogener,
 • du ikke er i stand til å gå i lang tid på grunn av en stor operasjon, skade eller sykdom (se også avsnitt 3, "Dersom du må opereres"),
 • du er svært overvektig (BMI > 30 kg/m²),
 • du har et problem med blodlevringen som gjør det nødvendig med langtidsbehandling med en medisin som brukes for å forebygge blodpropper,
 • dersom en av dine nære slektninger en gang har hatt en blodpropp i benet, lungen eller et annet organ,
 • du har systemisk lupus erytematosus (SLE),
 • du har kreft.
Ved tegn på blodpropp, se "Slutt med Ovesterin og kontakt en lege umiddelbart".
Sammenligning
Blant kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, kan det forventes at gjennomsnittlig 4 til 7 av 1000 kvinner vil få en blodpropp i en vene i løpet av en 5-års periode.
Blant kvinner i 50-årene som har tatt HRT med kun østrogen i 5 år vil det være 5 til 8 tilfeller blant 1000 brukere (dvs. 1 ekstra tilfelle).
Hjertesykdom (hjerteanfall)
For kvinner som kun behandles med østrogen er det ingen økt risiko for å utvikle en hjertesykdom.
Hjerneslag
Risikoen for å få hjerneslag er omtrent 1,5 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos ikke-brukere. Antallet ekstra slagtilfeller på grunn av HRT-bruk vil øke med alderen.
Sammenligning
Blant kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, kan det forventes at gjennomsnittlig 8 av 1000 vil få et slag i løpet av en 5-årsperiode. Blant kvinner i 50-årene som tar HRT, vil det være 11 tilfeller blant 1000 brukere i løpet av 5 år (dvs. 3 ekstra tilfeller).
Andre forhold
HRT vil ikke forebygge hukommelsestap. Det finnes noen holdepunkter for en høyere risiko for hukommelsestap hos kvinner som bruker HRT etter 65 års alder. Rådfør deg med legen din.
Andre legemidler og Ovesterin
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Noen legemidler kan påvirke effekten av Ovesterin eller Ovesterin kan påvirke andre legemidler. Dette gjelder for følgende legemidler:
 • legemidler mot epilepsi (slik som fenobarbital, fenytoin og karbamazepin),
 • legemidler mot tuberkulose (slik som rifampicin, rifabutin),
 • legemidler mot HIV-infeksjon (f.eks nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)
 • plantelegemidler som inneholder Johannesurt (Prikkperikum, Hypericum Perforatum)
Fortell legen din det hvis du har hepatitt C og du bruker regimet med kombinasjonslegemidlet ombitasvirhydrat/paritaprevirhydrat/ritonavir, med eller uten dasabuvir. Inntak av kombinasjonen av disse legemidlene med noen østrogenholdige legemidler kan forårsake økninger i blodprøver av leverfunksjonen (økning av leverenzymet ALAT). Risikoen for at dette skal skje med Ovesterin er for øyeblikket ikke kjent.
Laboratorietester
Dersom du trenger en blodprøve bør du informere legen din om at du bruker Ovesterin fordi dette legemidlet kan påvirke resultatet av noen tester.
Bruk av Ovesterin sammen med mat og drikke:
Du kan spise og drikke normalt mens du bruker Ovesterin vagitorier.
Graviditet og amming
Ovesterin skal kun brukes av kvinner etter overgangsalderen. Dersom du blir gravid må du slutte med Ovesterin og kontakte legen din.
Ovesterin kan påvirke melkeproduksjonen. Hvis du ammer må du snakke med legen din før du bruker Ovesterin vagitorier.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ovesterin har liten eller ubetydelig innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ovesterin inneholder makrogolstearyleter og glyserylricinoleate
Makrogolstearyleter og glyserylricinoleate kan forårsake lokale hudreaksjoner.

3. Hvordan du bruker Ovesterin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
For lokale plager i skjede og urinveier: 1 vagitorie daglig de første ukene (maksimalt 4 uker), senere reduseres dosen gradvis til for eksempel 1 vagitorie to ganger i uken.
Legg deg ned og bruk en finger for å dytte vagitorien så dypt som mulig inn i skjeden. Det beste er å gjøre dette om kvelden ved sengetid. Ovesterin vagitorier er ikke ment til innføring i endetarmen.
Legen vil prøve å forskrive den laveste dosen som behandler dine symptomer på kortest mulig tid. Hvis du mener at virkningen av Ovesterin vagitorier er for kraftig eller for svak, bør du umiddelbart rådføre deg med legen din om dette.
Dersom du bruker for mye av Ovesterin
Kontakt lege, apotek eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Dersom noen har svelget noen vagitorier er det ingen grunn til bekymring. Ta allikevel kontakt med lege. Symptomer som kan oppstå er kvalme og oppkast. Hos kvinner kan underlivsblødning forekomme etter noen få dager.
Dersom du har glemt å bruke Ovesterin
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du må opereres
Dersom du skal opereres, fortell kirurgen at du tar Ovesterin. Det kan hende du må slutte å ta Ovesterin ca. 4 til 6 uker før operasjonen for å redusere risikoen for en blodpropp (se avsnitt 2, "Blodpropp i en vene").
Rådfør deg med legen din om når du kan begynne å ta Ovesterin igjen.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende sykdommer blir rapportert oftere for kvinner som bruker HRT, som sirkulerer i blodet, sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT. Disse risikoene gjelder i mindre grad behandlinger som tilføres i skjeden, slik som Ovesterin:
 • eggstokkreft,
 • blodpropper i venene i bena eller lungene (venøs tromboemboli),
 • hjerneslag,
 • mulig hukommelsestap dersom HRT startes opp etter 65 års alder.
For ytterligere informasjon om disse bivirkningene, se avsnitt 2.
Avhengig av dosen og pasientens sensitivitet kan Ovesterin av og til forårsake bivirkninger (forekommer hos et ukjent antall brukere):
 • ømhet og/eller smerter i brystene
 • sparsom blødning fra skjeden
 • økt utflod fra skjeden
 • kvalme
 • væskeansamling (hevelse) i vev som vanligvis merkes som hovne ankler eller føtter
 • lokal irritasjon eller kløe
 • influensalignende symptomer
Hos de fleste pasienter vil disse bivirkningene forsvinne etter de første ukene med behandling.
Følgende bivirkninger har vært rapportert med andre HRT-preparater:
 • galleblæresykdom,
 • forskjellige hudsykdommer:
  • misfarging av huden, spesielt i ansiktet eller på halsen, kjent som "graviditetsflekker" (kloasma),
  • smertefulle rødaktige knuter i huden (erytema nodosum),
  • utslett med karakterisk formet rødme eller sår (erytema multiforme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ovesterin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Bruk ikke Ovesterin vagitorier etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP.
Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ovesterin
 • Virkestoff er østriol
 • Andre innholdsstoffer er: Hardfett med tilsetningsstoffer (makrogolstearyleter og glyserylricinoleate)
Hvordan Ovesterin vagitorier ser ut og innholdet i pakningen:
Ovesterin vagitorier er hvite til svakt kremfarget og formet som en torpedo.
Vagitoriene pakkes i blisterpakning av polyvinylklorid. Hver blister inneholder 5 vagitorier.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Irland
Tel: +47 21 984 376
Tilvirker
Unither Industries,
Zone Industrielle Le Malcourlet,
03800 Gannat,
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert : 22.11.2023