Timosan Santen flaske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Timosan
 3. Hvordan du bruker Timosan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Timosan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Timosan er, og hva det brukes mot

Timosan depotøyedråper inneholder timolol, som er en betablokker. Det senker trykket i øyet ved å minske væskedannelsen.
Timosan brukes for å senke forhøyet trykk i øyet, f.eks. ved grønn stær (glaukom) der kammervinkelen er åpen, eller ved manglende øyelinse (afaki).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Timosan

Bruk ikke Timosan
 • dersom du er allergisk overfor timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt respirasjonsproblemer som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom puls, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Timosan hvis du har eller tidligere har hatt
 • koronar hjertesykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet, åndenød eller kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom puls
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • sykdom med dårlig blodsirkulasjon (for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, siden timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker. Personer med diabetes kan få vanskeligheter med å gjenkjenne symptomer på lave blodsukkerverdier.
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, siden timolol kan maskere tegn og symptomer
 • sykdom i hornhinnen (det fremre laget i øyeeplet), siden betablokkere kan forårsake tørre øyne
 • atopi eller alvorlige anafylaktiske (allergiske) reaksjoner. Hos allergikere kan bruk av legemidlet øke følsomheten for allergifremkallende stoffer og endre effekten til adrenalin (et legemiddel som brukes til behandling av anafylaktiske reaksjoner).
Hvis du har mistanke om en allergisk reaksjon (f.eks. hudutslett, røde øyne eller kløe i øyet), må du kontakte din lege så fort som mulig.
Hvis du skal opereres, må du først fortelle legen at du bruker Timosan, siden timolol kan endre effektene av enkelte legemidler under anestesi.
Barn
Grunnet manglende klinisk erfaring, anbefales ikke bruk av Timosan til barn.
Andre legemidler og Timosan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Timosan kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, deriblant andre øyedråper til behandling av glaukom. Fortell lege hvis du bruker eller planlegger å bruke:
 • hjertemedisiner og legemidler for å senke blodtrykk, eller legemidler til behandling av hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel digitalis, betablokkere, kalsiumkanalblokkere (verapamil og diltazem), hydralazin, amiodaron, disopyramid og klonidin
 • kinidin (brukt til å behandle hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • legemidler til behandling av diabetes
 • antidepressiva kalt fluoksetin og paroksetin
 • cimetidin (legemiddel for å redusere produksjon av magesyre)
 • analgetika og antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)
 • fenylpropanolamin (slimhinneavsvellende middel mot tett nese)
 • adrenalin (akuttmedisin mot allergisk reaksjon)
 • alkohol
Hvis du skal bedøves eller gjennomgå kirurgi, må anestesilegen underrettes hvis du bruker Timosan.
Inntak av Timosan med alkohol
Alkohol kan øke konsentrasjonen av timolol i blodet. Det anbefales derfor at du ikke drikker alkohol mens du bruker Timosan, siden dette kan øke enkelte av bivirkningene fra timolol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Timosan hvis du er gravid, med mindre legen anser at det er nødvendig. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin under amming. Virkestoffet timolol kan overføres til morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Timosan hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Siden Timosan kan gi forbigående tåkesyn etter drypping i øyet, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører arbeid som krever godt syn.
Timosan inneholder benzalkoniumklorid
Timosan i dråpeflaske inneholder et konserveringsmiddel kalt benzalkoniumklorid. Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og endre fargen på kontaktlinsene. Du må derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før du setter dem inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan også forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet).
Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Timosan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen og behandlingsperioden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er én dråpe i det/de syke øyet/øynene, én gang daglig. Etter bruk av Timosan, trykk en finger inn i øyekroken, ved neseroten (bilde 4), i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at timolol kommer frem til andre steder i kroppen.
Hvis du benytter flere typer øyedråper samtidig, bør du vente minst 10 minutter før du drypper Timosan.
Før du bruker øyedråper:
 • Vask hendene.
 • Velg den posisjonen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen, eller stå eller sitte foran et speil).
Bruksmåte:
1. Åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flasketuppen, slik at du ikke risikerer at øyet blir kontaminert.

2. Bøy hodet bakover og hold flasken over øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Dra nedre øyelokk nedover og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Lukk øyet og trykk fingeren mot den indre øyekroken i 2 minutter. Slik unngår du at dråpen renner ned i tårekanalen. Lukk flasken.

Mangler tekstalternativ for bilde

Øyedråpeflasken er til din personlige bruk.
Dersom du tar for mye av Timosan
Dersom du har dryppet for mange dråper i øyet, kan du bli ør, få pustebesvær eller langsom puls. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Timosan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Timosan
Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du normalt fortsette å bruke dråpene. Hvis du er bekymret, må du forhøre deg med lege eller apotek. Avbryt ikke bruk av Timosan uten å forhøre deg med lege.
Vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 100 pasienter): Forbigående og kortvarig tåkesyn, lokal irritasjon kan forekomme direkte etter dryppingen.
Mindre vanlige bivirkninger (hos 1 til 10 av 1000 pasienter): Brennende, stikkende/prikkende følelse i øyet, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe, økt sekretdannelse i øyet, rødhet.
I likhet med andre legemidler påført i øynene, absorberes timolol i blodet. Dette kan forårsake lignende bivirkninger som de som observeres når legemiddelet blir injisert og/eller gis i tablettform. Forekomst av bivirkninger ved lokal bruk i øyet er lavere enn når legemidler for eksempel tas via munnen eller injiseres. Følgende bivirkninger omfatter bivirkninger som er observert i klassen betablokkere ved bruk til behandling av øyesykdommer:
 • Generaliserte allergiske reaksjoner, deriblant hevelser under huden som kan forekomme i områder som ansikt og armer/ben, og kan blokkere luftveiene og forårsake puste- eller svelgevansker, elveblest eller kløende utslett, lokalisert og generalisert utslett, kløe, alvorlig, plutselig livstruende allergisk reaksjon.
 • Lave blodsukkernivåer.
 • Søvnvansker (insomnia), depresjon, mareritt, hukommelsestap, hallusinasjon.
 • Besvimelse, slag, redusert blodtilførsel til hjernen, økninger av tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), svimmelhet, unormale følelser som stikking/prikking og hodepine.
 • Tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. tåredannelse), betennelse i øyelokket, betennelse i hornhinnen, tåkesyn og avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter filtreringskirurgi som kan forårsake synsforstyrrelser, redusert hornhinnefølsomhet, tørre øyne, hornhinneerosjon (skade på det fremre laget i øyeeplet), hengende øvre øyelokk (slik at øyet blir delvis lukket), dobbeltsyn, refraksjonsendringer (synsforstyrrelser), blodskutte øyne.
 • Øresus.
 • Langsom hjerterytme, brystsmerter, hjertebank, ødem (væskeansamling), endringer i hjerteslagenes rytme eller hastighet, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben grunnet væskeansamling), en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, hjertesvikt.
 • Lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter.
 • Innsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende sykdom), pustevansker, hoste, respirasjonsstans.
 • Smaksforstyrrelser, kvalme, fordøyelsesproblemer, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast.
 • Hårtap, utslett med hvitt sølvfarget utseende (psoriasisutslett) eller forverret psoriasis, utslett, systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • Muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening.
 • Seksuell dysfunksjon, nedsatt libido, Peyronies sykdom (dannelse av flatt arr og hard kule i penis).
 • Muskelsvakhet/-tretthet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Timosan

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
 • Åpnet flasker er holdbare i 4 uker.
 • Hold flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Pakningen bør oppbevares opp ned for bedre drypping.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Timosan
 • Virkestoff er timololmaleat tilsvarende 1 mg/ml timolol.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid 0,05 mg/ml, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjon.
Hvordan Timosan ser ut og innholdet i pakningen
Fargeløs til svakt gulfarget halvgjennomsiktig gel.
Dråpeflasken er tilvirket av polyetylen, med dråpeteller og skruhette.
Pakningsstørrelse: 1 x 5 ml og 3 x 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
FI-33720 Tammerfors
Finland
Tilvirker:
Kelloportinkatu 1
FI-33100 Tammerfors
Finland
Lokal representant:
Santen Postboks 43
N-3166 Tolvsrød
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no/.