Zaditen Thea Laboratoires endosebeholdere - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zaditen
 3. Hvordan du bruker Zaditen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zaditen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot

Zaditen inneholder virkestoffet ketotifen, som er et antiallergisk middel. Zaditen brukes til behandling av symptomer på pollenallergi i øynene.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Zaditen

Bruk ikke Zaditen
 • hvis du er allergisk overfor ketotifen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Andre legemidler og Zaditen
Hvis du samtidig bruker andre øyedråper, bør det gå minst 5 minutter mellom behandlingene.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig, hvis du bruker legemiddel mot:
 • depresjon, angst og søvnforstyrrelse
 • allergi (f.eks. antihistaminer)
Inntak av Zaditen sammen med mat og drikke
Zaditen kan muligens øke virkningen av alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Zaditen kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis du opplever tåkesyn eller døsighet etter bruk av Zaditen, bør du vente med å kjøre eller bruke maskiner inntil disse symptomene har forsvunnet.

3. Hvordan du bruker Zaditen

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne, eldre og barn (over 3 år) er 1 dråpe i hvert rammet øye 2 ganger daglig (morgen og kveld).
Reseptfri bruk:
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, for eksempel pollenallergi. Den anbefalte dosen er 1 dråpe i hvert øye morgen og kveld.
En endosebeholder inneholder tilstrekkelig mengde til behandling av begge øynene.
Bruksanvisning:
 1. Vask hendene dine.
 2. Åpne folien/posen og ta endosebeholderne frem.
 3. Riv av en beholder (fig. 1).
 4. Resten av endosebeholderne skal oppbevares i foliepakken/posen inntil neste gang, og folien/posen bør brettes sammen. Legg foliepakken/posen i esken.
 5. Vri beholderens plasthette av. Tuppen på beholderen må ikke komme i berøring med noe (fig. 2).
 6. Bøy hodet bakover (fig. 3).
 7. Trekk det nedre øyelokket ned med en finger og trykk med den andre hånden på beholderen, så det drypper en dråpe ned i øyet (fig. 4).
 8. Lukk øyet og press forsiktig i ca. 1-2 minutter med en finger innerst i øyekroken. På den måten forhindres øyedråpene i å renne ned i svelget via tårekanalen (fig. 5). Gjenta ved behov fra punkt 6 til 8 for det andre øyet.
 9. Kast endosebeholderen etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Zaditen
Der er ingen grunn til bekymring hvis du har fått dryppet mer enn 1 dråpe i øynene eller hvis du har fått Zaditen øyedråper i munnen. Hvis du er usikker, kan du kontakte legen din.
Dersom du har glemt å ta Zaditen
Hvis du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og fortsett deretter med den anbefalte doseringshyppighet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter)
 • øyeirritasjon eller smerte
 • betennelse på øyet
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter)
 • forbigående tåkesyn ved inndrypping
 • tørrhet i øyet
 • øyelokkforstyrrelse
 • betennelse på overflaten av øyet
 • lysfølsomhet i øynene
 • synlig blødning under overflaten på øyet
 • hodepine
 • døsighet
 • utslett (som også kan klø)
 • eksem (kløende, rødt, sviende utslett)
 • munntørrhet
 • allergisk reaksjon (inkludert hevelse i ansikt og øyelokk) og forverring av eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zaditen

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av blisterpakning/posen bør ubrukte endosebeholdere kasseres etter 4 uker, med mindre de blir oppbevart i ytterpakning, da bør de kasseres etter 3 måneder.
Endosebeholderen er ikke steril, men innholdet er sterilt inntil forseglingen blir brutt.
Endosebeholdere som er åpnet skal brukes med det samme og kastes etter bruk.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og endosebeholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zaditen
Virkestoff er ketotifen (som fumarat). 1 ml inneholder 0,345 mg ketotifenfumarat tilsvarende 0,25 mg ketotifen.
Andre innholdsstoffer er glyserol (E422), natriumhydroksid (E524) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Zaditen ser ut og innholdet i pakningen
Zaditen øyedråper er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Én endosebeholder inneholder 0,4 ml.
Zaditen finnes i pakninger som inneholder 5, 10, 20, 30, 50 eller 60 endosebeholdere.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike.
Tilvirker
Excelvision, 27 rue de la Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Zaditen konservierungsmittelfrei 0,025% - Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen
Tsjekkia: Zaditen SDU
Danmark: Zaditen
Finland: Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa
Frankrike: Zagrapa, 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose
Tyskland: Zaditen ophtha sine 0,25 mg/ml Augentropfen Lösung in Einzeldosisbehältnissen
Hellas: Zaditor οfθaλµικές staγόνeς
Island: Zaditen
Luxemburg: Zaditen Unidose 0,25 mg/ml collyre en solution en récipient unidose
Norge: Zaditen
Portugal: Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução em unidoses
Spania: Zaditen colirio monodosis
Sverige: Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare
Nederland: Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.09.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no