Zomig Rapimelt Grünenthal smeltetabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zomig Rapimelt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zomig Rapimelt
 3. Hvordan du bruker Zomig Rapimelt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zomig Rapimelt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zomig Rapimelt er og hva det brukes mot

Zomig Rapimelt inneholder zolmitriptan og tilhører en gruppe legemidler som kalles triptaner.
Zomig Rapimelt brukes til behandling av migrenehodepine hos voksne over 18 år.
 • Migrenesymptomer kan være forårsaket av utvidelse av blodårene i hodet. Zomig Rapimelt antas å redusere utvidelsen av disse blodårene. Dette hjelper til å fjerne hodepinen og andre symptomer på migreneanfall som uvelhetsfølelse (kvalme eller brekninger) og det å være sensitiv for lys og lyd.
 • Zomig Rapimelt virker kun når migreneanfallet har startet. Det vil ikke hindre deg i å få et anfall.

2. Hva du må vite før du bruker Zomig Rapimelt

Bruk ikke Zomig Rapimelt:
 • dersom du er allergisk overfor zolmitriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du noen gang har hatt hjertesykdom inkludert hjerteinfarkt, angina (brystsmerter forårsaket av trening eller anstrengelse), Prinzmetals angina (brystsmerter som inntreffer ved hvile) eller har hatt hjerterelaterte problemer som kortpustethet eller trykk i brystet
 • dersom du har hatt slag eller slaglignende symptomer av kortere varighet (forbigående iskemisk anfall eller TIA)
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom
 • dersom du samtidig tar noen andre legemidler mot migrene (f.eks. ergotamin eller legemidler av ergot-typen som dihydroergotamin og metysergid) eller andre triptanlegemidler mot migrene. Se avsnittet nedenfor: ”Andre legemidler og Zomig Rapimelt” for mer informasjon.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Zomig Rapimelt dersom:
 • du er i fare for å få en iskemisk hjertesykdom (dårlig blodsirkulasjon i hjertets arterier). Risikoen er større hvis du røyker, har høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå, diabetes eller hvis noen i familien din har en iskemisk hjertesykdom
 • hvis du har blitt fortalt at du har Wolff-Parkinson-White syndrom (en type unormale hjerteslag)
 • hvis du noen gang har hatt leversykdom
 • hvis du har hodepine som ikke ligner din vanlige migrenehodepine
 • hvis du tar noen andre legemidler mot depresjon (se ”Andre legemidler og Zomig Rapimelt” senere i dette avsnittet).
Hvis du blir innlagt på sykehus, si ifra til sykehuspersonalet at du bruker Zomig Rapimelt.
Zomig Rapimelt anbefales ikke til personer under 18 år eller over 65 år.
I likhet med annen behandling mot migrene kan bruk av for mye Zomig Rapimelt forårsake daglig hodepine eller føre til forverring av hodepinen. Spør legen dersom du tror dette er tilfellet for deg. Det kan hende du må slutte å ta Zomig Rapimelt for å rette på problemet.
Andre legemidler og Zomig Rapimelt
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler og reseptfrie legemidler.
Spesielt må du rådføre deg med legen din dersom du tar noen av følgende legemidler:
Legemidler mot migrene
 • hvis du tar andre triptaner enn Zomig Rapimelt, må du vente i 24 timer før du tar Zomig Rapimelt.
 • etter at du har tatt Zomig Rapimelt, må du vente i 24 timer før du tar andre triptaner enn Zomig Rapimelt.
 • hvis du tar legemidler som inneholder ergotamin eller legemidler av ergot-typen (som dihydroergotamin eller metysergid) må du vente 24 timer før du tar Zomig Rapimelt.
 • etter å ha tatt Zomig Rapimelt må du vente 6 timer før du tar ergotamin eller legemidler av ergot-typen.
Legemidler mot depresjon
 • moklobemid eller fluvoksamin
 • legemidler kalt SSRI (selektive serotonin reopptakshemmere)
 • legemidler kalt SNRI (serotonin noradrenalin reopptakshemmere) som venlafaksin, duloksetin
Serotonergt syndrom er en sjelden, livstruende tilstand som har blitt rapportert hos enkelte pasienter som tok Zomig Rapimelt i kombinasjon med såkalte serotonerge legemidler (f.eks. visse legemidler for behandling av depresjon). Tegnene på serotonergt syndrom omfatter f.eks. uro, skjelving, rastløshet, feber, kraftig svetting, rykninger, muskelstivhet, ukoordinert bevegelse av lemmer eller øyne og ukontrollerbare muskelsammentrekninger. Legen din kan gi deg råd angående dette.
Andre legemidler
 • cimetidin (for fordøyelsen eller magesår)
 • et kinolon-antibiotika (som ciprofloksacin)
Det er større sannsynlighet for at du vil få bivirkninger av Zomig Rapimelt dersom du bruker et naturlegemiddel som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum).
Inntak av Zomig Rapimelt sammen med mat og drikke
Du kan ta Zomig Rapimelt uavhengig av måltider. Det påvirker ikke måten Zomig Rapimelt virker på.
Graviditet og amming
Rådfør deg med din lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Det er ukjent om bruk av Zomig Rapimelt under graviditet er skadelig.
 • Du må unngå amming de første 24 timer etter å ha tatt Zomig Rapimelt.
Kjøring og bruk av maskiner
 • Ved et migreneanfall kan reaksjonsevnen midlertidig bli dårligere. Dette bør du ta hensyn til når du kjører bil eller betjener verktøy eller maskiner.
 • Det er usannsynlig at Zomig Rapimelt påvirker kjøring eller bruk av verktøy eller maskiner. Det er imidlertid best å vente og se hvordan Zomig Rapimelt påvirker deg før du prøver disse aktivitetene.
Zomig Rapimelt inneholder aspartam
Zomig Rapimelt 2,5 mg inneholder 5 mg aspartam i hver smeltetablett.
Zomig Rapimelt 5 mg inneholder 10 mg aspartam i hver smeltetablett.
Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminiosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Zomig Rapimelt inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Zomig Rapimelt

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Du kan ta Zomig Rapimelt så snart migrenehodepinen starter. Du kan også ta den senere i migreneanfallet.
 • Den vanlige dosen er én tablett (enten 2,5 mg eller 5 mg)
 • Som vist på folien, skal tabletten tas forsiktig ut av pakningen ved at du fjerner folien. Du skal ikke presse tabletten gjennom den.
 • Plasser tabletten på tungen. Der vil den løse seg opp og svelges sammen med spyttet. Du trenger ikke å drikke vann for å klare å svelge tabletten.
 • Du kan ta enda en tablett hvis migrenen fortsatt er der etter to timer eller hvis den kommer tilbake innen 24 timer.
Dersom tablettene ikke virker tilstrekkelig på migrenen, bør du diskutere dette med legen din. Legen kan øke dosen din til 5 mg eller endre behandlingen din.
Den anbefalte dosen skal ikke overskrides.
 • Ikke ta mer enn to doser i løpet av et døgn. Hvis du har fått forskrevet 2,5 mg tabletten er maksimal daglig dose 5 mg. Hvis du har fått forskrevet 5 mg tabletten er maksimal daglig dose 10 mg
Dersom du tar for mye av Zomig Rapimelt
Hvis du har tatt mer Zomig Rapimelt enn foreskrevet av legen din, kontakt legen din eller nærmeste legevakt/sykehus umiddelbart. Ta med deg Zomig Rapimelt.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av symptomene nedenfor kan være relatert til selve migreneanfallet.
Slutt å ta Zomig og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Allergiske/overfølsomhetsreaksjoner som elveblest (urtikaria) og hevelse i ansiktet, lepper, munn, tunge eller svelg, svelgevansker eller pustevansker.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Angina (smerter i brystet, ofte initiert av trening), hjerteinfarkt eller kramper i hjertets blodårer. Du kan merke brystsmerter eller kortpustethet.
 • Kramper i tarmens blodårer som kan forårsake skade i tarmen. Du kan få magesmerter eller blodig diaré.
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Unormal følelse som prikking i fingre og tær eller at huden er sensitiv ved berøring
 • Trøtthet, svimmelhets- eller varmefølelse
 • Hodepine
 • Ujevne hjerteslag
 • Kvalmefølelse, brekninger
 • Magesmerter
 • Munntørrhet
 • Muskelsvakhet eller muskelsmerter
 • Følelse av kraftløshet
 • Tyngdefølelse, tranghetsfølelse, smerter eller trykkende følelse i strupe, hals, armer, ben eller bryst.
 • Vanskeligheter med å svelge
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Svært rask hjerterytme
 • Lett blodtrykksstigning
 • Økt mengde urin, økt hyppighet av vannlating.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zomig Rapimelt

 • Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zomig Rapimelt
Virkestoff er zolmitriptan. Zomig Rapimelt smeltetabletter inneholder enten 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.
Andre hjelpestoffer er: aspartam E951, vannfri sitronsyre, kolloidal silikondioksid, krysspovidon, magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, appelsinsmak og bikarbonat.
Hvordan Zomig Rapimelt ser ut og innholdet i pakningen
 • Zomig Rapimelt 2,5 mg smeltetabletter er hvite, flatsidet, runde og merket med bokstaven ”Z” på én side.
 • Zomig Rapimelt 5 mg smeltetabletter er hvite, flatsidet, runde og merket med bokstaven ”Z 5” på én side.
 • Zomig Rapimelt 2,5 mg og 5 mg smeltetabletter kommer i en blisterpakning med avtrekkbart aluminiumslaminat som inneholder 2, 6 eller 12 (2×6) tabletter med eller uten etui.
Et etui er et hardplastdeksel som du kan oppbevare tablettene dine i. Du må ta vare på ytteresken og dette pakningsvedlegget når du benytter etuiet, da det kan hende at du får bruk for dem.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Zomig kan også være tilgjengelig som nesespray 2,5 mg/dose og 5 mg/dose og som filmdrasjerte tabletter 2,5 mg og 5 mg.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Grünenthal GmbH, , Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Tyskland
Tilvirker
Farmaceutici Formenti S.P.A, Via Di Vittorio 2, 21040 Origgio (VA), Italia
eller
Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Tyskland
Fullmektig
Grünenthal Norway AS, C.J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo, Norge
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Medlemsland

Navn på legemiddel

Østerrike, Danmark, Finland, Italia, Norge, Portugal, Sverige

Zomig Rapimelt

Belgia, Luxemburg

Zomig Instant

Tyskland

AscoTop

Nederland

Zomig ZIP

Spania

Zomig Flas

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.12.2020