Propranolol Accord Accord

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Propranolol Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Propranolol Accord
 3. Hvordan du bruker Propranolol Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Propranolol Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Propranolol Accord er og hva det brukes mot

Propranolol Accord inneholder propranololhydroklorid, som tilhører en gruppe legemidler kalt betablokkere. Det virker inn på hjertet og blodomløpet, så vel som andre deler av kroppen.
Propranolol Accord kan brukes ved:
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • angina (brystsmerter)
 • forstyrrelser i hjerterytmen (enkelte arytmier)
 • beskyttelse av hjertet etter hjerteinfarkt
 • migrene
 • essensiell tremor (ufrivillig og rytmisk skjelving)
 • enkelte skjoldbrusktilstander (for eksempel tyreotoksikose, som forårsakes av en overaktiv skjoldbruskkjertel, og høyt stoffskifte (hypertyreose))
 • fortykning av hjertemuskelen (hypertrofisk kardiomyopati)
 • feokromocytom (høyt blodtrykk grunnet en svulst, som regel nær nyrene)
 • blødning i spiserøret forårsaket av høyt blodtrykk i leveren.

Hva du må vite før du bruker Propranolol Accord

Bruk ikke Propranolol Accord:
 • dersom du er allergisk overfor propronalolhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hjertesvikt som ikke er godt behandlet
 • dersom du har hatt sjokk forårsaket av hjerteproblemer
 • dersom du har en alvorlig hjertedefekt (hjerteblokk av andre eller tredje grad), en tilstand som kan behandles med pacemaker
 • dersom du lider av problemer med hjerterytmen eller hjertets ledningssystem
 • dersom du har en svært langsom eller svært uregelmessig hjerterytme
 • dersom du har økt surhet i blodet (metabolsk acidose)
 • dersom du går på en streng fastediett
 • dersom du lider av astma, pipende pust eller andre pustevansker
 • dersom du lider av ubehandlet feokromocytom (høyt blodtrykk grunnet en svulst nær nyrene)
 • dersom du lider av alvorlige problemer med blodsirkulasjonen (som kan føre til kribling/blekhet eller blåfarging av fingrene eller tærne dine)
 • dersom du lider av en stram, smertefull følelse i brystet når du hviler (Prinzmetals angina)
 • dersom du har svært lavt blodtrykk
Dersom du tror at noe av dette gjelder for deg eller du er i tvil, må du rådføre deg med lege før du begynner å bruke Propranolol Accord.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Propranolol Accord:
 • dersom du får en allergisk reaksjon overfor insektbitt eller lignende.
 • dersom du har diabetes, ettersom Propranolol Accord kan endre din normale respons på lavt blodsukker, som vanligvis innebærer en forhøyet hjerterytme. Propranolol Accord kan forårsake lave blodsukkernivåer, selv hos pasienter som ikke har diabetes.
 • dersom du har tyreotoksikose. Propranolol Accord kan skjule symptomene på tyreotoksikose.
 • dersom du har nyre- eller leverproblemer (inkludert skrumplever). Dersom dette gjelder for deg, må du rådføre deg med lege, siden du kan trenge oppfølging under behandlingen.
 • dersom du har hjerteproblemer.
 • dersom du lider av muskelsvakhet (myasthenia gravis).
 • dersom du har tilstander som kols og bronkospasme, ettersom bruk av Propranolol Accord kan forverre disse tilstandene.
 • dersom du bruker kanalblokkere med negative inotrope effekter som verapamil og diltiazem (se "Andre legemidler og Propranolol Accord").
Andre legemidler og Propranolol Accord
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Propranolol Accord kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Propranolol Accord.
Propranolol Accord skal ikke brukes sammen med kalsiumkanalblokkere med negative inotrope effekter (f.eks. verapamil, diltiazem), ettersom det kan forsterke disse effektene. Dette kan resultere i for lavt blodtrykk (alvorlig hypotensjon) og svært langsom hjerterytme (bradykardi).
Andre legemidler som kan forårsake problemer når de tas sammen med legemidlet:
 • Nifedipin, nisoldipin, nikardipin, isradipin, lacidipin (brukt til å behandle høyt blodtrykk eller brystsmerter)
 • Disopyramid og kinidin (legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser)
 • Lidokain
 • Amiodaron eller propafenon (mot uregelmessige hjerteslag)
 • Digoksin (mot hjertesvikt)
 • Adrenalin (et hjertestimulerende middel)
 • Cimetidin (mot mageproblemer)
 • Rifampicin (til behandling av tuberkulose)
 • Teofyllin (mot astma)
 • Warfarin (blodfortynnende middel) og hydralazin (mot høyt blodtrykk)
 • Fingolimod (til behandling av multippel sklerose)
 • Barbiturater (til behandling av angst og søvnløshet)
 • Propafenon (legemiddel mot unormal hjerterytme)
 • MAO-hemmere (til behandling av depresjon)
Hvis du bruker klonidin (mot lavt blodtrykk eller migrene) og Propranolol Accord samtidig, må du ikke slutte å bruke klonidin med mindre legen bestemmer det. Hvis du er nødt til å slutte å bruke klonidin, vil legen gi deg grundige anvisninger om hvordan du gjør dette.
Operasjoner
Hvis du drar til sykehuset for å få en operasjon, må du fortelle anestesilegen eller helsepersonellet at du bruker Propranolol Accord.
Inntak av Propranolol Accord sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol kan påvirke måten dette legemidlet virker på.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at legemidlet vil påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel og trett når de tar Propranolol Accord. Hvis dette skjer med deg, må du rådføre deg med lege.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt under graviditet, med mindre legen anser at det er helt nødvendig.
Amming:
Amming er ikke anbefalt ved bruk av dette legemidlet.
Propranolol Accord inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Hvordan du bruker Propranolol Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen, apoteket eller sykepleieren har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Svelg tablettene med et glass vann før et måltid. Svelges hele. Skal ikke tygges. Slutt ikke å bruke dette legemidlet med mindre legen sier det.
Følgende tabell viser de anbefalte dosene for en voksen:

 

Anbefalt dose

Total døgndose
(maksimum)

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Innledningsvis 40 mg to eller
tre ganger daglig, som kan økes med 80 mg per dag

160 mg til 320 mg

Angina (brystsmerter)

Innledningsvis 40 mg to til tre
ganger daglig

120 mg til 240 mg

Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier)*

Innledningsvis 10 til 40 mg tre
eller fire ganger

30 mg til 160 mg

Beskyttelse av hjertet etter hjerteinfarkt

Innledningsvis 80 mg to ganger
daglig

160 mg

Forebygging av migrene*

Innledningsvis 40 mg to til tre
ganger daglig

80 mg til 160 mg

Essensiell tremor

Innledningsvis 40 mg to til tre
ganger

120 mg til 240 mg

Enkelte skjoldbrusktilstander (for
eksempel tyreotoksikose)

Innledningsvis 10 til 40 mg tre
eller fire ganger daglig

30 mg til 160 mg

Fortykket hjertemuskel (hypertrofisk
kardiomyopati)

Innledningsvis 10 til 40 mg tre
eller fire ganger daglig

30 mg til 160 mg

Feokromocytom

Før operasjonen: 60 mg daglig Ondartede tilfeller som ikke kan opereres: 30 mg daglig

30 mg til 60 mg

Blødning i spiserøret forårsaket av høyt blodtrykk i leveren

Innledningsvis 40 mg to ganger
daglig, økt til 80 mg to ganger daglig

80 mg til 160 mg

*Under visse forhold kan Propranolol Accord brukes til å behandle barn med disse tilstandene. Doseringen vil bli tilpasset av legen basert på barnets alder eller vekt.
Eldre personer kan få beskjed om å starte med en lavere dose.
Dersom du tar for mye av Propranolol Accord
Kontakt nærmeste akuttavdeling eller legen eller apoteket umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell. Overdosering forårsaker en svært langsom hjerterytme, for lavt blodtrykk, hjertesvikt og pustevansker med symptomer som tretthet, hallusinasjoner, tremor (skjelving), forvirring, kvalme, oppkast, kroppsspasmer, besvimelse eller koma, og lavt blodsukker. Du skal alltid ta de gjenværende tablettene, blisteret og pakningen med deg, slik at legemidlet kan identifiseres.
Dersom du har glemt å ta Propranolol Accord
Hvis du glemmer å ta en dose, skal du ta den så snart du husker det. Hvis det nesten er tid for den neste dosen, skal du imidlertid hoppe over den glemte dosen. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Propranolol Accord
Du skal ikke slutte å ta legemidlet uten å snakke med legen først. I noen tilfeller kan du være nødt til å slutte å ta legemidlet gradvis.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Kalde fingre og tær
 • Hjertet slår saktere
 • Nummenhet og spasmer i fingrene, etterfulgt av varme og smerter (Raynauds syndrom)
 • Søvnforstyrrelser/mareritt
 • Tretthet/utmattelse
 • Pustevansker
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Kvalme, oppkast og diaré
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Forverrede pustevansker, hvis du har eller har hatt astma
 • Andpustenhet og/eller hovne ankler, hvis du også har hjertesvikt
 • Hjerteblokade som kan forårsake unormal hjerterytme, svimmelhet, tretthet eller besvimelse
 • Svimmelhet, spesielt når du reiser deg
 • Forverret blodsirkulasjon, dersom du allerede lider av dårlig blodsirkulasjon
 • Håravfall (alopesi)
 • Humørendringer
 • Forvirring
 • Hukommelsestap
 • Psykose eller hallusinasjoner (psykiske forstyrrelser)
 • Unormale fornemmelser, som regel kribling eller prikking (kroppsdeler som "sovner")
 • Synsforstyrrelser
 • Tørre øyne
 • Hudutslett, inkludert forverring av psoriasis
 • Opphovning av blodkar under huden, som kan være smertefullt og ledsaget av rødhet (trombocytopeni)
 • Fiolette flekker på huden (purpura)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Alvorlig muskelsvakhet (myasthenia gravis)
 • Lave blodsukkernivåer kan forekomme hos pasienter med og uten diabetes, inkludert nyfødte, små og store barn, eldre pasienter, pasienter som får hemodialyse eller pasienter som bruker legemidler mot diabetes. Dette kan også forekomme hos pasienter som faster eller nylig har fastet, eller har langvarig leversykdom.
 • Kraftig svette
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • Kramper grunnet lave blodsukkernivåer
 • Manglende evne til å oppnå ereksjon hos menn (impotens)
 • Redusert blodstrøm i nyrene
 • Leddsmerter
 • Forstoppelse
 • Munntørrhet
 • Øyekatarr
 • Depresjon
 • Redusert antall hvite blodceller
 • Forverrede effekter hos pasienter med hjertekrampe (angina pectoris)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Propranolol Accord

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter “EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Propranolol Accord
Virkestoff er propranololhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg, 40 mg eller 80 mg propranololhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er maisstivelse, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumstearat. Tablettdrasjeringen: hypromellose (E 464), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), acetylerte monoglyserider og diglyserider, titandioksid (E 171).
Hvordan Propranolol Accord ser ut og innholdet i pakningen
10 mg: Hvite til gråhvite, runde, bikonvekse (avrundet på begge sider), filmdrasjerte tabletter med "AI" på den ene siden og en delestrek på den andre.
40 mg: Hvite til gråhvite, runde, bikonvekse (avrundet på begge sider), filmdrasjerte tabletter med "AL" på den ene siden og en delestrek på den andre.
80 mg: Hvite til gråhvite, runde, bikonvekse (avrundet på begge sider), filmdrasjerte tabletter med "AM" på den ene siden og en delestrek på den andre.
Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
PVC-PVdC/alu-blisterpakning i pakningsstørrelsene 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 250 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice
Polen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.02.2021