Nicorette McNeil sugetablett, Mint

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du etter 9 måneder fortsatt har problemer med å holde deg røykfri uten å bruke Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot

Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nicorette 2 mg sugetabletter er best egnet for røykere med lav nikotinavhengighet, f.eks. hvis det normalt går mer enn 30 minutter fra du har stått opp om morgenen til du røyker den første sigaretten, eller hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter daglig.
Nicorette 4 mg sugetabletter er best egnet for røykere med sterk nikotinavhengighet, f.eks. hvis det normalt går mindre enn 30 minutter fra du har stått opp om morgenen til du røyker den første sigaretten, eller hvis du røyker mer enn 20 sigaretter daglig.
Dette legemidlet kan hjelpe deg å slutte å røyke med en gang eller med å trappe ned røykingen før du slutter helt. Dersom du mener du kan slutte å røyke fullstendig med en gang, bør du gjøre det. Skulle du derimot føle at dette vil være for vanskelig, kan du i første omgang prøve å trappe ned antall sigaretter per dag før du slutter fullstendig. Se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Nicorette” for mer informasjon.
Nicorette letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke. Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehagelige følelser som kalles abstinenssymptomer slik som irritabilitet, føle deg sint eller nedfor, angst, rastløshet, konsentrasjonsvansker, økt appetitt eller vektøkning, røyksug, dårlig nattesøvn eller søvnproblemer. Ved å bruke Nicorette kan du forhindre eller redusere disse ubehagelige følelsene, samt røyksuget.
Veiledning og oppfølging under behandling vil normalt forbedre sjansene for å lykkes.

2. Hva du må vite før du bruker Nicorette

Bruk ikke Nicorette dersom:
 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er under 12 år
 • du ikke røyker
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette.
Kontakt lege hvis du lider av noen av sykdommene nevnt under. Det kan hende at du kan benytte Nicorette, men dette må diskuteres med legen din dersom du har:
 • nylig hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller -rytmen (arytmi)
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med legemidler
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret
 • tidligere har hatt epilepsi eller anfall
Dette legemidlet skal ikke brukes av ikke-røykere.
Sugetabletter kan utgjøre en kvelningsfare. Brukes med forsiktighet hvis du har problemer med å svelge fast føde eller væske, eller hvis du ofte hoster mens du svelger eller etter at du har svelget.
Barn
Riktig dose for voksne kan gi alvorlig forgiftning hos barn, og dette kan være livstruende. Derfor er det viktig å oppbevare Nicorette sugetabletter utilgjengelig for barn til enhver tid.
Andre legemidler og Nicorette
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
teofyllin for behandling av astma
takrin for Alzheimers sykdom
klozapin for schizofreni
ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Inntak av Nicorette sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan resultere i redusert vekst av babyen. Det kan også føre til for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av legemidler som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter konsultasjon med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming, siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen din har anbefalt deg å benytte Nicorette, bør sugetabletten tas rett etter amming og ikke i løpet av de siste 2 timene før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nicorette antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver sugetablett,
og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Nicorette

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet:
4 mg brukes ved sterk avhengighet, eller når tidligere forsøk med 2 mg har mislykkes.
2 mg brukes ved lav til moderat avhengighet, eller under nedtrapping etter å ha brukt 4 mg.
Du bør ikke spise eller drikke samtidig. Sugetablettene suges langsomt.
Instruksjonen for hvordan du skal bruke Nicorette avhenger av om du skal:
(a) slutte å røyke umiddelbart
(b) slutte å røyke gradvis
Voksne over 18 år
(a) Dosering ved umiddelbar røykeslutt
Hensikten er å slutte å røyke umiddelbart og bruke sugetablettene for å lette røyksuget. Dosen og lengden på behandlingen varierer fra person til person. Start med å bruke 8-12 sugetabletter daglig, uansett styrke. Når røyksug oppstår, plasserer du en sugetablett i munnen og lar den løse seg opp.
Du røyker mer enn 20 sigaretter per dag:
 • Begynn med 4 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.
 • 2 mg sugetablett kan brukes til nedtrapping.
Du røyker færre enn 20 sigaretter per dag:
 • Begynn med 2 mg sugetablett i 6 uker. Reduser så dosen gradvis ved å redusere antall sugetabletter som brukes per dag.
Når du kun bruker 1-2 sugetabletter daglig, avslutter du behandlingen. Etter at du har sluttet kan du noen ganger føle et plutselig røyksug. Dersom dette skjer, kan du bruke én sugetablett igjen.
(b) Dosering ved gradvis røykereduksjon
Hensikten er å starte med å gradvis erstatte noen av sigarettene med sugetabletter. Etter å ha oppnådd dette, kutter du ut alle sigarettene og fortsetter med sugetablettene. Til slutt kutter du også ut sugetablettene.
Når et røyksug oppstår, bruk en sugetablett istedenfor en sigarett for å lette røyksuget. Reduser antall sigaretter per dag så mye som mulig. Dersom du ikke har oppnådd røykereduksjon etter 6 uker og/eller røykeslutt etter 6 måneder etter behandlingsstart, bør du snakke med en lege.
Du bør kutte ut sigarettene fullstendig så snart du føler deg klar for det. Følg deretter instruksjonene for umiddelbar røykeslutt, som beskrevet over. Gjør dette så snart som mulig.
Ikke overskrid anbefalt dose. Følg instruksjonene nøye og bruk ikke flere enn 15 sugetabletter i løpet av en dag (24 timer).
Rådfør deg med lege dersom du har behov for å bruke legemidlet i mer enn 9 måneder.
Barn og ungdom
Ungdom 12-17 år
Nicorette skal kun brukes dersom det er anbefalt av helsepersonell.
Barn under 12 år
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.
Bruksanvisning
For plastbeholder
For kartong
For å åpne:
 1. Trykk forsiktig på delen hvor det står ‘trykk her’
 2. Samtidig, dra hardt opp toppen av kartongen
For å lukke: trykk inn øvre delen av kartongen
Dette legemidlet er til bruk i munnhulen.Sugetabletten skal plasseres i munnen der den løser seg opp og frigir nikotin for opptak til kroppen gjennom munnslimhinnen.
Plasser én sugetablett i munnen og flytt den periodevis fra en side i munnen til den andre siden og tilbake igjen, inntil sugetabletten er helt oppløst. Dette tar vanligvis mindre enn 20 minutter.
Sugetabletten skal ikke tygges eller svelges hel. Du bør ikke spise eller drikke mens sugetabletten er i munnen.
Dersom du blir fristet til å begynne å røyke igjen
Snakk med helsepersonell dersom du:
 • er bekymret for at du kan begynne å røyke igjen
 • synes det er vanskelig å slutte fullstendig med sugetablettene
Dersom du skulle begynne å røyke igjen kan helsepersonell gi deg råd om hvordan du kan oppnå best resultat fra ytterligere behandling med nikotinerstatningsprodukter.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering av nikotin kan forekomme hvis du røyker samtidig med at du tar Nicorette.
Dersom et barn får i seg Nicorette, eller dersom du har tatt mer Nicorette enn du burde, ta kontakt med lege eller oppsøk nærmeste sykehus umiddelbart. Doser av nikotin som tolereres av voksne røykere under behandling kan føre til alvorlige symptomer på forgiftning hos barn og kan være livstruende.
Symptomene på overdosering omfatter kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, endret hørsel og merkbar svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene etterfølges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, utmattelse, sirkulasjonskollaps og generelle kramper.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Symptomer som kan forekomme i forbindelse med røykeavvenning (nikotinabstinens)
Noen av bivirkningene du kan oppleve under røykeavvenning kan være abstinenssymptomer på grunn av redusert nikotininntak.
Disse symptomene omfatter:
 • Irritabilitet, aggresjon, utålmodighet eller frustrasjon
 • Angst, rastløshet eller konsentrasjonsvansker
 • Nattlig oppvåkning eller søvnforstyrrelser
 • Økt appetitt eller vektøkning
 • Nedstemthet
 • Røyksug
 • Nedsatt hjerterytme
 • Blødende tannkjøtt eller after/sår i munnen
 • Svimmelhet eller ørhet
 • Hoste, sår hals, tett eller rennende nese
 • Forstoppelse
Om du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger, må du slutte å bruke Nicorette og kontakte lege umiddelbart da dette kan være tegn på alvorlig allergi (hyppigheten er ikke kjent: kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • elveblest (en hudreaksjon som karakteriseres av kløende vabler eller røde utslett)
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • problemer med å puste
 • problemer med å svelge
De fleste bivirkningene oppstår tidlig i behandlingen. I løpet av de første behandlingsdagene kan man oppleve irritasjon i munn og svelg, men de fleste brukere venner seg til dette ved vedvarende bruk.
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Hoste
 • Hodepine
 • Hikke
 • Kvalme
 • Irritasjoner i svelg, munn eller tunge
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Lokale bivirkninger som brennende følelse, betennelse i munnen, smaksforandringer
 • Kuldefølelse, varmefølelse, prikkende fornemmelse i huden
 • Munntørrhet eller økt mengde spytt
 • Fordøyelsesbesvær (dyspepsi)
 • Magesmerter eller mageubehag
 • Oppkast, luft i magen eller diaré
 • Halsbrann
 • Tretthet (fatigue)
 • Overfølsomhet (allergi)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Nesetetthet, nysing
 • Pipende lyd ved pusting (bronkospasme) eller tungpustethet (dyspné), tetthet i halsen
 • Rødme eller økt svetting
 • Prikkende følelse i munnen, betennelse i tungen, munnsår, skade på munnslimhinnen, endring i hvordan stemmen din høres ut, smerter i munnen og halsen, raping
 • Hjertebank (palpitasjoner), økt hjerterytme, høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Raske og uregelmessige hjerteslag, som kan behandles med egnede legemidler
 • Hudutslett og/eller kløe
 • Unormale drømmer
 • Ubehag og smerter i brystet
 • Slapphet, følelse av uvelhet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Problemer med å svelge, nedsatt følelse i munnen
 • Brekninger
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
 • Tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • Tørr hals, ubehag i magen, smerter i leppene
 • Rødhet i huden
 • Anfall
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicorette

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og den ytre emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • I propylenboks: Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot fuktighet.
 • I kartong: Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot fuktighet. Bruk innen 3 måneder etter fjerning av folie.
Beholderen skal ikke gjenbrukes for oppbevaring av andre ting, ettersom det kan være rester av tablettstøv inne i beholderen som kan lage et tynt belegg på tingene som legges oppi.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nicorette
 • Virkestoff er nikotin. Hver sugetablett inneholder 2 mg eller 4 mg nikotin (som nikotinresinat).
 • Andre innholdsstoffer:
  Tablettkjerne: mannitol (E421), xantangummi, Wintherfresh RDE4-149 spraytørket (akasiegummi (E414), peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), natriumkarbonat, vannfritt (E500), sukralose (E955), acesulfamkalium (E950), magnesiumstearat (E470b).
  Drasjering: hypromellose (E464), Wintherfresh RDE4-149 (peppermynte, mentol og eukalyptus smakstilsetninger), titandioksid (E171), sukralose (E955), mikrokrystallinsk cellulose (E460), kaliumaluminiumsilikat (E555), acesulfamkalium (E950), polysorbat 80 (E433).
Nicorette sugetabletter er sukkerfri.
Hvordan Nicorette ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til off-white, oval sugetablett. Merket med bokstaven “n” på en side og ”2” eller ”4” på den andre siden. Størrelsen på sugetabletten er ca. 14 × 9 × 7 mm.
Pakningsstørrelse:
Hver plastboks inneholder 20 sugetabletter. Pakningen kan inneholde 1, 4 eller 8 bokser.
Hver kartong inneholder 40 sugetabletter. Pakningen kan inneholder 1. 2 eller 4 kartonger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige.
Tilvirker:
McNeil AB, Helsingborg, Sverige.
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.03.2024
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no