Diclofenac diethylamine Teva

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diclofenac diethylamine Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diclofenac diethylamine Teva
 3. Hvordan du bruker Diclofenac diethylamine Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diclofenac diethylamine Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Diclofenac diethylamine Teva er og hva det brukes mot

Diclofenac diethylamine Teva inneholder virkestoffet diklofenak, som tilhører en gruppe legemidler kalt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
Til voksne og barn over 14 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

2. Hva du må vite før du bruker Diclofenac diethylamine Teva

BRUK IKKE Diclofenac diethylamine Teva
 • dersom du er allergisk overfor diklofenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har fått pusteproblemer (astma, bronkospasme), hudreaksjoner (elveblest), rennende nese eller hevelse i ansiktet eller tungen etter å ha brukt acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (f.eks. ibuprofen).
 • på åpne skader, betennelser eller infeksjoner i huden, eller på eksem eller slimhinner
 • i de tre siste månedene av graviditeten (se avsnittet «Graviditet»)
 • hos barn under 14 år
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Diclofenac diethylamine Teva
 • dersom du har større sannsynlighet enn andre pasienter for å få astmaanfall (analgetisk intoleranse/NSAID-forverret astma), lokale hevelser i hud eller slimhinner (Quinckes ødem), eller elveblest.
 • dersom du har astma, høysnue, hevelse i nesemembranen (nesepolypper) eller kols (kronisk obstruktiv lungesykdom), kroniske luftveisinfeksjoner (spesielt i sammenheng med høysnuelignende symptomer) eller overfølsomhet overfor andre smertestillende eller antirevmatiske legemidler av alle typer.
Du skal kun bruke Diclofenac diethylamine Teva etter visse forsiktighetsregler (akuttmedisinsk beredskap) og under direkte medisinsk overvåkning. Det samme gjelder hvis du er allergisk overfor andre stoffer, eksempelvis med hudreaksjoner, kløe eller elveblest.
Mulige systemiske bivirkninger (bivirkninger som påvirker hele kroppen) kan ikke utelukkes når Diclofenac diethylamine Teva påføres et stort hudområde over en lengre periode.
Diclofenac diethylamine Teva skal kun påføres hel hud, ikke på hudområder med eksem, utslett, kutt eller sår. Unngå kontakt med øynene og slimhinnene i munnen. Gelen skal ikke svelges.
Etter å ha påført gelen på huden kan du bruke en pustende (ikke-okklusiv) bandasje, men la gelen tørke i noen minutter først. Ikke bruk en lufttett, okklusiv bandasje.
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Slutt å bruke Diclofenac diethylamine Teva dersom du får hudutslett.
Unngå sol, inkludert solarium, når du bruker dette legemidlet.
Ta forholdsregler for å unngå at barn tar på hudområdet hvor gelen har blitt påført.
Barn og ungdom
Diclofenac diethylamine Teva skal ikke brukes hos barn og ungdom under 14 år.
Andre legemidler og Diclofenac diethylamine Teva
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ingen kjente interaksjoner ved bruk av Diclofenac diethylamine Teva på huden.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bruk ikke Diclofenac diethylamine Teva i de tre siste månedene av graviditeten, fordi det kan skade det ufødte barnet ditt eller føre til problemer ved fødselen. Diclofenac diethylamine Teva bør kun brukes etter avtale med lege i de seks første månedene av graviditeten.
Amming
Diklofenak går over i morsmelk i små mengder, og Diclofenac diethylamine Teva skal kun brukes under amming etter anbefaling fra helsepersonell. Diclofenac diethylamine Teva skal ikke påføres brystene til ammende mødre, eller på store hudområder eller over lengre tid.
Kjøring og bruk av maskiner
Diclofenac diethylamine Teva har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Diclofenac diethylamine Teva inneholder propylenglykol (E1520)
Dette legemidlet inneholder 54 mg propylenglykol i 1 g gel.
Diclofenac diethylamine Teva inneholder butylhydroksytoluen (E321).
Butylhydroksytoluen kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Diclofenac diethylamine Teva inneholder parfyme.
Dette legemidlet inneholder parfyme med benzylalkohol (0,15 mg/g), sitral, sitronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, d-limonen og linalool, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
Benzylalkohol kan også forårsake milde lokale irritasjoner.

3. Hvordan du bruker Diclofenac diethylamine Teva

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 14 år
Mengden gel som trengs er avhengig av størrelsen på området du skal behandle. Bruk en kirsebær- til valnøttstor mengde gel, dette tilsvarer 1-4 g gel (20-80 mg diklofenak). Påføres 2 ganger daglig.
Ikke bruk mer enn 2 ganger valnøttstor mengde gel per 24 timer, dette tilsvarer 8 g gel (160 mg diklofenak).
Hvordan du påfører gelen
Diclofenac diethylamine Teva skal brukes på huden. Påfør gelen i et tynt lag på de smertefulle områdene, og gni forsiktig inn i huden.
Vask hendene etter påføring, med mindre de er det området som skal behandles.
Unngå kontakt med øynene. Bruk ikke gelen på hudområder med eksem, utslett, kutt eller sår.
Hvor lenge du bruker gelen
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Legemidlet skal ikke brukes sammenhengende i mer enn:
2 uker ved forstuinger eller forstrekninger (voksne og barn over 14 år).
Ønsker du lenger bruk, må dette avtales med lege.
Eldre personer
Ingen spesiell dosejustering er nødvendig. Du bør være spesielt oppmerksom på bivirkningene dersom du er eldre. Snakk med lege eller apotek om nødvendig.
Nedsatt nyre- eller leverfunksjon
Ingen dosereduksjon er nødvendig.
Bruk hos barn og ungdom (under 14 år)
Diclofenac diethylamine Teva skal ikke brukes hos barn og ungdom under 14 år (se avsnitt 2 «BRUK IKKE Diclofenac diethylamine Teva»).
Før du bruker gelen første gang, åpne på følgende måte:
 1. Skru korken av tuben. Bruk baksiden av korken til å åpne sikkerhetsforseglingen. Bruk ikke saks eller andre skarpe gjenstander!
 2. Skru og ta vekk plastforseglingen fra tuben. Bruk gelen som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Bruk ikke gelen hvis forseglingen er brutt.
Dersom du bruker for mye av Diclofenac diethylamine Teva
Sannsynligheten for overdose er svært liten dersom du bruker for mye av Diclofenac diethylamine Teva, fordi opptaket i blodstrømmen er lavt når gelen brukes på huden. Dersom du bruker mye mer enn anbefalt dose, bør gelen fjernes og vaskes av med vann. Kontakt lege dersom du ved et uhell svelger Diclofenac diethylamine Teva. Legen vil avgjøre hvilke tiltak som bør gjøres.
Dersom du har glemt å bruke Diclofenac diethylamine Teva
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt påføring.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen sjeldne og svært sjeldne bivirkninger kan være alvorlige.
Slutt å bruke Diclofenac diethylamine Teva og kontakt lege eller apotek umiddelbart, dersom du opplever noen av de følgende symptomene på allergi:
 • Hudutslett med blemmer; elveblest (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Hvesing, kortpustethet eller tetthet i brystet (astma) (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Hudutslett, kløe, rødme, eksem, betennelse i huden (dermatitt) inkludert kontakteksem.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Flassing, uttørking av huden, hevelse (ødem).
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
Utslett med pussfylte blemmer (pustuløst utslett), mage-/tarmplager, overfølsomhetsreaksjoner (inkludert elveblest), lysfølsomhet med hudreaksjoner etter soleksponering.
Ikke kjente bivirkninger (kan forekomme hos et ukjent antall personer): Brennende følelse på påføringsstedet, tørr hud.
Mulige systemiske bivirkninger (det vil si bivirkninger som påvirker hele kroppen, for eksempel i nyre, lever eller mage-/tarm, eller overfølsomhetsreaksjoner), tilsvarende de som kan forekomme når man tar diklofenak-legemidler via munnen, kan ikke utelukkes når Diclofenac diethylamine Teva påføres et stort hudområde over en lengre periode.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Diclofenac diethylamine Teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og tuben etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i orignaltuben for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Vær vennlig å ikke påfør gelen kort tid før dusjing eller bading. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Diclofenac diethylamine Teva
 • Virkestoffet er diklofenaketylamin.
 • 1 g gel inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.
 • Andre innholdsstoffer er isopropylalkohol, propylenglykol (E1520), kokoylkaprylkaprat, flytende parafin, karbomerer, makrogolcetostearyleter, dietylamin, oljesyre, butylhydroksytoluen, parfyme (inneholder sitronellol, geraniol, benzylalkohol, linalool, limonen, sitral, farnesol, kumarin og eugenol) og renset vann.
Hvordan Diclofenac diethylamine Teva ser ut og innholdet i pakningen
Diclofenac diethylamine Teva er en hvit til nesten hvit, homogen gel pakket i aluminiumlaminerte tuber, lukket med PE-forsegling og PP-skrukork. Den er tilgjengelig i pakningsstørrelser på 30 g, 50 g, 60 g og 100 g per tube.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Tilvirker
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3 Blaubeuren
89143 Baden-Wuertternberg
Tyskland
Merckle GmbH
Graf-Arco.Str. 3
89079 Ulm
Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
tlf.: 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.08.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.