Feksofenadin Cipla Cipla tabletter 180 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Feksofenadin Cipla er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Feksofenadin Cipla
 3. Hvordan du bruker Feksofenadin Cipla
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Feksofenadin Cipla
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Feksofenadin Cipla er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Feksofenadin Cipla inneholder feksofenadinhydroklorid som er et antihistamin.
Feksofenadin Cipla 180 mg brukes hos voksne og barn over 12 år til å lindre symptomer som oppstår med allergiske hudreaksjoner over lang tid (kronisk idiopatisk urtikaria) som for eksempel kløe, hevelse og utslett.

2. Hva du må vite før du bruker Feksofenadin Cipla

Bruk ikke Feksofenadin Cipla:
 • dersom du er allergisk overfor feksofenadinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Feksofenadin Cipla dersom
 • du har problemer med hvordan leveren eller nyrene dine virker
 • du har eller har hatt hjertesykdom fordi dette legemidlet kan føre til hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • du er eldre.
Barn og ungdom
Feksofenadin Cipla 180 mg filmdrasjerte tabletter anbefales ikke til barn og ungdom under 12 år.
Andre legemidler og Feksofenadin Cipla
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker apalutamid (et legemiddel til behandling av prostatakreft), da effekten av feksofenadin kan reduseres.
Visse legemidler mot sur mage som inneholder aluminium og magnesium kan nedsette virkningen av Feksofenadin Cipla fordi de reduserer mengden av legemiddel som absorberes.
Det anbefales at du tar Feksofenadin Cipla og midlene mot sur mage med minst 2 timers mellomrom.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Feksofenadin Cipla skal ikke brukes hvis du er gravid med mindre det er nødvendig.
Feksofenadin Cipla anbefales ikke under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er lite sannsynlig at bruk av Feksofenadin Cipla vil påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Du bør allikevel kontrollere at disse tablettene ikke gjør deg trett eller svimmel før du kjører eller bruker maskiner.
Feksofenadin Cipla inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Feksofenadin Cipla

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
For voksne og ungdom over 12 år
Den anbefalte dosen er én tablett (180 mg) én gang daglig.
Tabletten skal tas sammen med vann før et måltid.
Dette legemidlet begynner å lindre symptomene dine innen 1 time og varer i 24 timer.
Bruk av Feksofenadin Cipla hos barn og ungdom:
Feksofenadin Cipla 180 mg filmdrasjerte tabletter anbefales ikke til barn og ungdom under 12 år.
Dersom du tar for mye av Feksofenadin Cipla
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering hos voksne er svimmelhet, døsighet, tretthet og munntørrhet.
Dersom du har glemt å ta Feksofenadin Cipla
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Feksofenadin Cipla
Rådfør deg med lege hvis du vil slutte å bruke Feksofenadin Cipla før du er ferdig med behandlingsforløpet ditt.
Hvis du avslutter bruken av Feksofenadin Cipla før det er planlagt, kan du få symptomene tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig og avslutt bruken av Feksofenadin Cipla hvis du opplever:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg samt pustevansker, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Døsighet
 • Kvalme
 • Svimmelhet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Tretthet
 • Søvnighet.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Søvnløshet (insomnia)
 • Søvnforstyrrelser
 • Mareritt
 • Nervøsitet
 • Hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • Diaré
 • Hudutslett og kløe
 • Elveblest
 • Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan forårsake hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, rødme, tetthet i brystet og pustebesvær.
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Feksofenadin Cipla

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken/etiketten/blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen særlige oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Feksofenadin Cipla:
 • Virkestoffet er feksofenadinhydroklorid. Hver filmdrasjert tablett inneholder 180 mg feksofenadinhydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat
 • Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol, gult jernoksid (E172)
Hvordan Feksofenadin Cipla ser ut og innholdet i pakningen
Feksofenadin Cipla 180 mg filmdrasjerte tabletter er gule, avlange, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, umerkede på den ene siden og med en delestrek midt på den andre siden. Størrelse: 17,00 x 8,00 mm.
PVC/PVDC/Al-blisterpakninger, pakket i pappesker. 10, 15, 20, 30, 50, 100 og 200 (som 10 x 20) tabletter pr. pakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Cipla Europe NV
De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018, Antwerpen, Belgia
Tilvirker
Cipla Europe NV
De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018, Antwerpen, Belgia
S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 27308, Tsjekkia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Sverige

Fexofenadin Cipla 180 mg filmdragerade tabletter

Deutschland

Fexofenadinhydrochlorid Cipla 180 mg Filmtabletten

Danmark

Fexofenadin Cipla 180 mg filmovertrukne tabletter

España

Fexofenadina Cipla 180 mg Comprimido recubierto con película

France

FEKSOFENADIN CIPLA 180 mg, comprimé pelliculé

Finland

Feksofenadiini Cipla 180 mg kalvopäällysteiset tabletit

Hrvatska

Feksofenadinklorid Cipla 180 mg filmom obložene tablete

Norge

Feksofenadin Cipla 180 mg filmdrasjerte tabletter

Polska

Fexofenadine hydrochloride Cipla, 180 mg, tabletki powlekane

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.02.2023