Risperdal Janssen tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Risperdal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Risperdal
 3. Hvordan du bruker Risperdal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Risperdal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Risperdal er og hva det brukes mot

Risperdal tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika.
Risperdal brukes til behandling av:
 • Schizofreni, hvor du ser, hører eller opplever ting som ikke er virkelig, tror på ting som ikke er sant eller føler deg ualminnelig mistenksom eller forvirret
 • Mani, hvor du kan føle deg veldig begeistret, oppstemt, opphisset, entusiastisk, eller hyperaktiv. Mani forekommer ved en sykdom kalt ”Bipolare lidelser”
 • Korttidsbehandling (opptil 6 uker) av langvarig aggresjon hos pasienter med Alzheimers demens, som skader seg selv eller andre. Alternative (ikke medikamentelle) behandlinger må være forsøkt tidligere.
 • Korttidsbehandling (opptil 6 uker) av vedvarende aggresjon hos mentalt utviklingshemmede barn (fra 5 år) og ungdom med alvorlig utagerende adferd.
Risperdal kan bidra til å lindre sykdomssymptomene dine og hindre at symptomene kommer tilbake.

2. Hva du må vite før du bruker Risperdal

Bruk ikke Risperdal
 • dersom du er allergisk overfor risperidon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom du er usikker på om det ovenstående gjelder deg, ta kontakt med lege eller apotek før du bruker Risperdal.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Risperdal dersom:
 • du har en hjertelidelse. Eksempler inkluderer uregelmessig hjerterytme, hvis du ofte er utsatt for lavt blodtrykk eller hvis du bruker legemidler for blodtrykket. Risperdal kan gi lavt blodtrykk. Det er mulig dosen din må justeres.
 • du kjenner til faktorer/noe som gjør deg utsatt for/disponert for slag, som høyt blodtrykk, hjerte- karsykdommer eller problemer med blodårer i hjernen
 • du har hatt ufrivillige bevegelser i tunge, munn eller ansikt
 • du har hatt en tilstand med symptomer som høy kroppstemperatur, muskelstivhet, svette eller redusert bevissthetsnivå (også kjent som malignt nevroleptikasyndrom)
 • du har Parkinsons sykdom eller demens
 • du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som kan være forårsaket av andre legemidler, men ikke nødvendigvis)
 • du har diabetes
 • du har epilepsi
 • du er mann og har hatt en forlenget eller smertefull ereksjon
 • du har problemer med å kontrollere kroppstemperaturen din, eller overoppheting
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer
 • du har unormalt høyt nivå av hormonet prolaktin i blodet eller du har en mulig prolaktinavhengig svulst
 • du eller noen i din familie har hatt blodpropp, ettersom legemidler som disse har vært forbundet med dannelse av blodpropp
Dersom du er usikker på om noe av det over gjelder deg, snakk med lege eller apotek før du bruker Risperdal.
Da farlig lavt antall av en viss type hvite blodlegemer som er nødvendige for å bekjempe infeksjoner i blodet, er sett i svært sjeldne tilfeller hos pasienter som tar Risperdal, er det mulig at legen din kommer til å sjekke antall hvite blodlegemer.
Risperdal kan gi vektøkning. Betydelig vektøkning kan være negativt for helsen din. Legen din bør sjekke kroppsvekten din regelmessig.
Da diabetes (type 2-diabetes) eller forverring av eksisterende diabetes er sett hos pasienter som tar Risperdal, bør legen din undersøke deg for tegn på høyt blodsukker. Hos pasienter med eksisterende diabetes bør blodsukkeret sjekkes regelmessig.
Det er vanlig at Risperdal øker nivået av et hormon som kalles “prolaktin”. Dette kan medføre bivirkninger som menstruasjonsforstyrrelser eller fertilitetsproblemer hos kvinner og hovne bryster hos menn (se Mulige bivirkninger). Det anbefales å måle prolaktinnivået i blodet dersom slike bivirkninger oppstår.
Under en øyeoperasjon for blakking av linsen (katarakt/grå stær), kan det hende at pupillen (den svarte sirkelen midt i øyet) ikke øker i størrelse etter behov. I tillegg kan irisen (den fargede delen av øyet) bli slapp under operasjon og dette kan føre til øyeskade. Dersom du planlegger å ha en øyeoperasjon, må du sørge for å informere øyelegen om at du tar dette legemidlet.
Eldre med demens
Eldre demenspasienter som bruker risperidon har en øket risiko for slag. Du bør ikke bruke risperidon hvis du har demens forårsaket av slag.
Under behandling med risperidon bør du kontrolleres regelmessig av legen din.
Søk medisinsk behandling umiddelbart dersom du eller din omsorgsperson opplever en plutselig endring i din mentale tilstand eller plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, armer eller ben, spesielt på en side, eller utydelig tale, selv om det er kortvarig. Dette kan være tegn på slag.
Barn og ungdom
Før start av behandling for alvorlig utagerende adferd bør andre grunner for agressiv oppførsel utelukkes.
Hvis tretthet inntrer under behandling med risperidon kan endret tidspunkt for inntak forbedre oppmerksomhetsproblemer.
Før behandling startes kan din eller ditt barns kroppsvekt bli målt, og den kan bli sjekket regelmessig under behandling.
En liten og ikke entydig studie har rapportert en økning i høyde hos barn som fikk risperidon, men det er ikke kjent om dette skyldes legemidlet eller en annen årsak.
Andre legemidler og Risperdal
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å ta kontakt med lege eller apotek dersom du bruker noe av det følgende:
 • legemidler som påvirker hjernen din, for eksempel beroligende (benzodiazepiner), noen smertestillende medisiner (opiater) eller medisiner mot allergi (enkelte antihistaminer) fordi risperidon kan øke den sløvende effekten av disse
 • legemidler som kan endre den elektriske aktiviteten i hjertet ditt, slik som legemidler mot malaria, hjerterytmeproblemer, allergi (antihistaminer), noen antidepressiva eller andre legemidler mot mentale lidelser
 • legemidler som kan senke hjerterytmen
 • legemidler som forårsaker lavt kalium i blodet (som vanndrivende midler)
 • legemidler til å behandle økt blodtrykk. Risperdal kan senke blodtrykket
 • legemidler mot Parkinsons sykdom (som levodopa)
 • legemidler som øker aktiviteten i sentralnervesystemet (psykostimulantia, som metylfenidat)
 • vanndrivende tabletter (diuretika) som brukes ved hjertelidelser eller hevelser i deler av kroppen forårsaket av væskeopphopning (som furosemid eller klortiazid). Risperdal som tas alene eller sammen med furosemid, kan gi en økt risiko for slag eller død hos eldre pasienter med demens.
Følgende legemidler kan redusere effekten av risperidon
 • rifampicin (et middel til behandling av noen infeksjoner)
 • karbamazepin, fenytoin (midler mot epilepsi)
 • fenobarbital
Hvis du starter eller slutter med slike legemidler kan det være nødvendig å justere risperidon dosen din.
Følgende legemidler kan øke effekten av risperidon
 • kinidin (brukes mot visse typer hjertelidelser)
 • antidepressiva som paroksetin, fluoksetin, trisykliske antidepressiva
 • medisiner kjent som betablokkere (brukt til å behandle høyt blodtrykk)
 • fenotiazider (brukes til å behandle psykoser og som beroligende)
 • cimetidin, ranitidin (blokkerer/hemmer magesyren)
 • itrakonazol og ketokonazol (legemidler til behandling av soppinfeksjoner)
 • visse legemidler som brukes til å behandle HIV/AIDS, som ritonavir
 • verapamil, et legemiddel som brukes til å behandle høyt blodtrykk og/eller unormal hjerterytme
 • sertralin og fluvoksamin, legemidler som brukes til å behandle depresjon og andre psykiatriske lidelser
Hvis du starter eller slutter med slike legemidler kan det være nødvendig å justere risperidon dosen din.
Dersom du er usikker på om noe av det over gjelder deg, snakk med lege eller apotek før du bruker Risperdal.
Inntak av Risperdal sammen med mat, drikke og alkohol
Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat. Du bør unngå inntak av alkohol mens du bruker Risperdal.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil avgjøre om du kan bruke legemidlet
 • Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Risperdal i siste trimester (tre siste månedene av graviditeten): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, agitasjon, pusteproblemer og vanskeligheter med mating. Hvis babyen din utvikler noen av disse symptomene må du muligens kontakte legen din.
 • Risperdal kan øke nivået av et hormon som heter prolaktinsom kan påvirke fertilitet (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger).
Kjøring og bruk av maskiner
Svimmelhet, døsighet og problemer med synet kan oppstå ved bruk av Risperdal. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner uten først å snakke med lege.
Risperdal filmdrasjerte tabletter inneholder laktose og natrium
Risperdal filmdrasjerte tabletter inneholder laktose, en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
De filmdrasjerte tablettene inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som "natriumfrie".
Risperdal 2 mg filmdrasjerte tabletter inneholder også paraoransje (E110). Dette kan gi allergiske reaksjoner.

3. Hvordan du bruker Risperdal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalte dosering:
Behandling av schizofreni
Voksne
 • Den vanlige startdosen er 2 mg daglig, og kan økes til 4 mg andre dag
 • Legen kan deretter justere dosen din avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste føler seg bedre med doser på 4 til 6 mg daglig
 • Den totale daglige dosen kan tas én gang pr. dag eller fordeles på to doser. Legen vil fortelle deg hva som er best for deg.
Eldre
 • Startdosen vil normalt være 0,5 mg to ganger daglig
 • Dosen kan så gradvis økes av legen til 1 mg til 2 mg to ganger daglig
 • Legen vil fortelle deg hva som er best for deg
Behandling av mani
Voksne
 • Startdosen vil normalt være 2 mg én gang daglig
 • Legen kan videre justere doseringen avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste føler seg bedre med doser på 1 til 6 mg én gang daglig
Eldre
 • Startdosen din vil normalt være 0,5 mg to ganger daglig
 • Legen kan deretter justere dosen til 1 mg til 2 mg to ganger daglig avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen.
Behandling av vedvarende aggresjon hos Alzheimerdemente
Voksne (inkludert eldre)
 • Startdosen vil normalt være 0,25 mg (0,25 ml Risperdal 1 mg/ml mikstur) to ganger daglig
 • Legen kan videre justere doseringen avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste føler seg bedre med 0,5 mg to ganger daglig. Enkelte pasienter kan trenge 1 mg to ganger daglig
 • Behandling av pasienter med Alzheimers demens bør ikke vare lenger enn 6 uker.
Barn og ungdom
 • Barn og ungdom under 18 år skal ikke behandles med Risperdal for schizofreni eller mani.
Behandling av alvorlig utagerende adferd
Dosen vil være avhengig av barnets vekt.
For barn under 50 kg
 • Startdosen vil normalt være 0,25 mg (0,25 ml Risperdal 1 mg/ml mikstur) én gang daglig.
 • Legen kan gradvis øke dosen annenhver dag i trinn á 0,25 mg per dag
 • Den vanlige vedlikeholdsdosen er 0,25 mg til 0,75 mg (0,25 ml til 0,75 ml Risperdal 1 mg/ml mikstur) én gang daglig.
For barn over 50 kg
 • Startdosen vil normalt være 0,5 mg én gang daglig.
 • Dosen kan økes annenhver dag i trinn á 0,5 mg per dag.
 • Den vanlige vedlikeholdsdosen er 0,5 mg til 1,5 mg én gang daglig.
Behandling av alvorlig utagerende adferd bør ikke vare lenger enn i 6 uker.
Barn under 5 år skal ikke behandles med Risperdal for alvorlig utagerende adferd.
Personer med nyre- eller leverproblemer
Uansett hvilken sykdom som behandles bør startdosen og påfølgende doser med risperidon halveres. Dosen bør økes saktere hos disse pasientene. Risperidon bør brukes med forsiktighet i denne pasientgruppen.
Bruksmåte
Til oral bruk.
 • Du skal svelge tabletten med et glass vann.
 • Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Dersom du tar for mye av Risperdal
 • Kontakt lege eller apotek umiddelbart. Ta med deg legemiddelpakningen.
 • Ved overdose kan du føle deg søvnig eller trett, eller du kan få unormale kroppsbevegelser, problemer med å stå og gå, føle deg svimmel på grunn av lavt blodtrykk, eller ha unormale hjerteslag eller anfall.
Dersom du har glemt å ta Risperdal
 • Hvis du glemmer en dose skal du ta den glemte dosen snarest mulig. Men hvis det er rett før du skulle tatt din neste dose, hopp over den glemte dosen og fortsett som normalt. Hvis du glemmer to eller flere doser, ta kontakt med lege.
 • Du skal ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Risperdal
Du skal kun slutte å ta dette legemidlet dersom legen din har bestemt det. Dine symptomer kan komme tilbake. Dersom legen din bestemmer å stoppe bruken av dette legemidlet, kan dosen din bli redusert gradvis over flere dager.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Snakk med lege omgående hvis du får noen av følgende mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • har demens og får en brå endring i sinnstilstanden eller plutselig svakhet eller nummenhet i ansikt, armer eller ben, spesielt på den ene siden, eller uklar tale, selv for en kort periode. Dette kan være tegn på et slag.
 • får tardiv dyskinesi (rykkete bevegelser du ikke kan kontrollere i ansikt, tunge eller andre deler av kroppen). Informer lege omgående hvis du får ufrivillige, rytmiske bevegelser i tunge, munn og ansikt. Det kan bli nødvendig å slutte med Risperdal.
Snakk med lege omgående hvis du får noen av følgende sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • får blodpropper i venene, spesielt i bena (symptomer omfatter hevelse, smerter og rødhet i bena), som kan bevege seg gjennom blodårene til lungene hvor de kan forårsake brystsmerter og pustevansker. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene.
 • får feber, muskelstivhet, svette eller redusert bevisthetsnivå (en lidelse kalt malignt nevroleptikasyndrom). Medisinsk behandling kan være nødvendig umiddelbart.
 • er mann og får en forlenget eller smertefull ereksjon. Dette kalles priapisme. Medisinsk behandling kan være nødvendig umiddelbart.
 • får alvorlig allergisk reaksjon kjennetegnet ved feber, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, åndenød, kløe, hudutslett eller blodtrykksfall.
Følgende andre bivirkninger kan også oppstå:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Vanskeligheter med å sovne eller holde seg sovende
 • Parkinsonisme: Denne tilstanden kan omfatte: langsomme eller svekkede bevegelser, følelse av stive eller stramme muskler (som gjør bevegelsene dine rykkete), og av og til også en følelse av at bevegelsene "fryses" og deretter starter igjen. Andre tegn på parkinsonisme omfatter langsom, subbende gange, skjelving i hvile, økt spyttsekresjon og/eller sikling og tap av ansiktsmimikk
 • Følelse av å være søvnig eller mindre oppmerksom
 • Hodepine.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Lungebetennelse (pneumoni), infeksjon i brystet (bronkitt), forkjølelsessymptomer, bihulebetennelse, urinveisinfeksjon, øreinfeksjon, influensafølelse
 • Økt nivå av et hormon som kalles “prolaktin”, som påvises i en blodprøve (noe som kan gi symptomer, men ikke nødvendigvis). Det er mindre vanlig at det oppstår symptomer på høyt prolaktinnivå. Disse kan omfatte hovne bryster, vansker med å få eller beholde ereksjon, nedsatt sexlyst og andre funksjonsforstyrrelser i seksuallivet hos menn. Hos kvinner kan de omfatte ubehag i brystene, utsondring av melk fra brystene, uteblitt menstruasjon og andre menstruasjonsproblemer eller fertilitetsproblemer
 • Vektøkning, økt appetitt, redusert appetitt
 • Søvnproblemer, irritabilitet, depresjon, angst, rastløshet
 • Dystoni: Dette er en tilstand med langsomme eller vedvarende ufrivillige muskelsammentrekninger. Selv om det kan ramme en hvilken som helst del av kroppen (og medføre unormal kroppsholdning), rammer dystoni ofte muskler i ansiktet, inkludert unormale bevegelser av øyne, munn, tunge eller kjeve
 • Svimmelhet
 • Dyskinesi: Dette er en tilstand med ufrivillige muskelbevegelser, og kan omfatte gjentatte spastiske eller vridende bevegelser, eller rykninger
 • Skjelving
 • Tåkesyn, øyekatarr eller “røde øyne”
 • Høy puls, høyt blodtrykk, åndenød
 • Sår hals, hoste, neseblødning, tett nese
 • Magesmerter, ubehag i magen, oppkast, kvalme, forstoppelse, diaré, fordøyelsesbesvær, munntørrhet, tannpine
 • Utslett, rød hud
 • Muskelspasmer, verk i muskler eller skjelett, ryggsmerter, leddsmerter
 • Urininkontinens (manglende blærekontroll)
 • Hevelse i kroppen, armer eller ben, feber, smerter i brystet, svakhet, tretthet, smerter
 • Fall.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • Infeksjon i luftveiene, blærekatarr, øyebetennelse, betente mandler, neglsopp, hudinfeksjon, en infeksjon begrenset til et enkelt område av huden eller del av kroppen, virusinfeksjon, betennelse i huden forårsaket av midd
 • Redusert antall av den typen hvite blodlegemer som bidrar til å beskytte deg mot infeksjoner, redusert antall hvite blodlegemer, redusert antall blodplater (blodceller som bidrar til å stoppe blødninger), blodmangel (anemi), redusert antall røde blodlegemer, økt antall eosinofile (en type hvite blodlegemer) i blodet
 • Allergisk reaksjon
 • Diabetes eller forverring av diabetes, høyt blodsukker, overdrevent inntak av vann
 • Vekttap, tap av appetitt som resulterer i feilernæring og lav kroppsvekt
 • Forhøyet kolesterol i blodet
 • Oppstemthet (mani), forvirring, nedsatt kjønnsdrift, nervøsitet, mareritt
 • Passivitet overfor stimuli, tap av bevissthet, lavt bevissthetsnivå
 • Kramper, besvimelse
 • En rastløs trang til å bevege deler av kroppen, balanseforstyrrelser, unormal koordinasjon, svimmelhet når man reiser seg opp, oppmerksomhetsforstyrrelser, talevansker, tap av normal smakssans, redusert følsomhet i huden for smerte eller berøring, en følelse av prikking, stikking eller nummenhet i huden
 • Overfølsomhet for lys i øynene, tørre øyne, økt tåreflom, røde øyne
 • Følelse av at det går rundt (vertigo), øresus, øresmerter
 • Atrieflimmer (en unormal hjerterytme), et brudd i impulsledningen mellom øvre og nedre del av hjertet, unormal elektrisk impulsledning i hjertet, forlengelse av hjertets QT-intervall, lav puls, unormal elektrisk hjerteregistrering (elektrokardiogram eller EKG), en flagrende eller dunkende følelse i brystet (hjertebank)
 • Lavt blodtrykk, lavt blodtrykk når man reiser seg opp (følgelig kan noen personer som tar Risperdal føle at de vil besvime, bli svimle eller besvime når de plutselig reiser eller setter seg opp), rødming
 • Lungebetennelse forårsaket av inhalering av mat, tette lunger, tette luftveier, knatrelyder i lungene, pipelyder under pusting, problemer med stemmen, luftveisproblemer
 • Mage- eller tarminfeksjon, vanskeligheter med å holde på avføringen, veldig hard avføring, problemer med å svelge, mye luft i magen
 • Utslett (eller “elveblest”), kløe, hårtap, fortykkelse av huden, eksem, tørr hud, misfarging av huden, akne, flassende, kløende hodebunn eller hud, hudlidelser, hudskader
 • En økning i CK (kreatinkinase) i blodet, et enzym som av og til frisettes ved muskelnedbrytning
 • Unormal kroppsholdning, leddstivhet, leddhevelse, muskelsvakhet, nakkesmerter
 • Hyppig vannlating, manglende vannlatingsevne, smerter ved vannlating
 • Impotens, ejakulasjonsproblemer
 • Tap av menstruasjon, uteblitte menstruasjoner eller andre menstruasjonsproblemer (kvinner)
 • Utvikling av bryster hos menn, utsondring av melk fra brystene, funksjonsforstyrrelser i seksuallivet, smerter i brystene, ubehag i brystene, vaginal utflod
 • Hevelse i ansikt, munn, øyne eller lepper
 • Frysninger, økt kroppstemperatur
 • Endret ganglag
 • Tørste, uvelhet, ubehag i brystet, føle seg “utafor”, ubehag
 • Forhøyede levertransaminaser i blodet, forhøyet GGT (et leverenzym som kalles gammaglutamyltransferase) i blodet, forhøyede leverenzymer i blodet
 • Smerter ved medisinske prosedyrer.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Infeksjon
 • Uhensiktsmessig utskillelse av et hormon som kontrollerer urinvolumet
 • Går i søvne
 • Søvnrelatert spiseforstyrrelse
 • Sukker i urinen, lavt blodsukker, høyt blodnivå av triglyserider (et fettstoff)
 • Mangel på følelser, vanskeligheter med å få orgasme
 • Manglende bevegelse eller respons i våken tilstand (katatoni)
 • Problemer med blodårene i hjernen
 • Koma grunnet ukontrollert diabetes
 • Hodeskjelving
 • Glaukom (økt trykk i øyeeplet), problemer med øyebevegelser, øyerulling, skorpe på øyelokksranden
 • Øyeproblemer ved kataraktoperasjon (operasjon for grå stær). Under kataraktoperasjonen kan en tilstand kalt perioperativt atonisk irissyndrom (IFIS) forekomme hvis du tar eller har tatt Risperdal. Dersom du trenger en kataraktoperasjon, må du sørge for å informere øyelegen hvis du tar eller har tatt dette legemidlet.
 • Farlig lavt antall av en viss type hvite blodlegemer som er nødvendige for å bekjempe infeksjoner i blodet
 • Farlig overdrevent inntak av vann
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Problemer med å puste under søvn (søvnapné), rask overfladisk pust
 • Betennelse i bukspyttkjertelen, tarmblokkering
 • Hoven tunge, sprukne lepper, legemiddelrelatert hudutslett
 • Flass
 • Svinn av muskler og muskelsmerter (rabdomyolyse)
 • Forsinket menstruasjon, forstørrede brystkjertler, forstørrede bryster, utsondring fra brystene
 • Økt insulin (et hormon som kontrollerer blodsukkernivået) i blodet
 • Hard hud
 • Redusert kroppstemperatur, kalde armer og ben
 • Legemiddelabstinenssymptomer
 • Gulfarging av huden og øynene (gulsott).
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer)
 • Livstruende komplikasjoner forårsaket av ubehandlet diabetes
 • Alvorlig allergisk reaksjon med hevelse som kan omfatte svelget og medføre pusteproblemer
 • Manglende tarmmuskelbevegelser som medfører blokkering.
Ikke kjent: hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Alvorlig eller livstruende utslett med blemmer og hudavskalling som kan starte i og rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer og spres til andre områder på kroppen (Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
Følgende bivirkninger er sett ved bruk av et annet legemiddel som heter paliperidon og er svært likt risperidon, så dette kan også forventes med Risperdal: Rask hjerterytme når man reiser seg opp.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Generelt forventes bivirkningene hos barn å være tilsvarende som hos voksne.
Følgende bivirkninger ble rapportert oftere hos barn og ungdom (5 til 17 år) enn hos voksne:
søvnighet eller mindre årvåkenhet, tretthet, hodepine, økt appetitt, oppkast, forkjølelsessymptomer, tett nese, magesmerter, svimmelhet, hoste, feber, skjelving, diaré og urininkontinens (manglende blærekontroll).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Risperdal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og ytterkartong. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Blisterpakninger: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Risperdal
Virkestoffet er risperidon.
Hver Risperdal filmdrasjert tablett inneholder enten 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, eller 4 mg risperidon.
Andre innholdsstoffer er:
Risperdal 0,5 mg tablett, filmdrasjert:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat.
Filmdrasjering: Hypromellose (E464), propylenglykol (E490), titandioksid (E171), talkum (E553B), rødt jernoksid (E172).
Risperdal 1 mg tablett, filmdrasjert:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat.
Filmdrasjering: Hypromellose (E464), propylenglykol (E490).
Risperdal 2 mg tablett, filmdrasjert:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat.
Filmdrasjering: Hypromellose (E464), propylenglykol (E490), titandioksid (E171), talkum (E553B), paraoransje (E110).
Risperdal 3 mg tablett, filmdrasjert:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat.
Filmdrasjering: Hypromellose (E464), propylenglykol (E490), titandioksid (E171), talkum (E553B), kinolingult (E104).
Risperdal 4 mg tablett, filmdrasjert:
Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), hypromellose (E464), magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, natriumlaurylsulfat.
Filmdrasjering: Hypromellose (E464), propylenglykol (E490), titandioksid (E171), talkum (E553B), kinolingult (E104), indigotin (E132)
Hvordan Risperdal ser ut og innholdet i pakningen
Risperdal filmdrasjerte tabletter er pakket i PVC/LDPE/PVDC/aluminiumfolie blisterpakninger og HDPE-bokser med et barnesikkert skrulokk av plast.
 • 0,5 mg risperidon filmdrasjerte tabletter er rødbrune, avlange og bikonvekse med delestrek, 9 mm × 5 mm
 • 1 mg risperidon filmdrasjerte tabletter er hvite, avlange og bikonvekse med delestrek, 10,5 mm × 5 mm
 • 2 mg risperidon filmdrasjerte tabletter er oransje og avlange og bikonvekse med delestrek, 10,5 mm × 5 mm
 • 3 mg risperidon filmdrasjerte tabletter er gule og avlange og bikonvekse med delestrek, 13,5 mm × 6,5 mm
 • 4 mg risperidon filmdrasjerte tabletter er grønne og avlange og bikonvekse med delestrek, 15 mm × 6,5 mm.
Filmdrasjerte tabletter er merket på den ene siden med henholdsvis RIS 0.5, RIS 1, RIS 2, RIS 3 og RIS 4. I tillegg kan de være merket med JANSSEN på den andre siden.
Pakningsstørrelser
Risperdal filmdrasjerte tabletter finnes i følgende pakningsstørrelser:
 • 0,5 mg: blisterpakninger med 20 eller 50 tabletter og boks inneholdende 500 tabletter.
 • 1 mg: blisterpakninger med 6, 20, 50, 60 eller 100 tabletter og boks inneholdende 500 tabletter.
 • 2 mg: blisterpakninger 10, 20, 50, 60 eller 100 tabletter og boks inneholdende 500 tabletter.
 • 3 mg: blisterpakninger 20, 50, 60 eller 100 tabletter.
 • 4 mg: blisterpakninger 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Janssen-Cilag AS
Postboks 144
NO-1325 Lysaker
Tlf: +47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com
Tilvirker
Janssen-Cilag SpA, Latina, Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.08.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no