Viscotears Dr. Gerhard Mann plasttube

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Viscotears brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Viscotears er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Viscotears
 3. Hvordan du bruker Viscotears
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Viscotears
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Viscotears er, og hva det brukes mot

Viscotears er en kunstig tårevæske til bruk ved nedsatt tåreproduksjon. Viscotears øyegel fukter øyet og danner en beskyttende hinne som kan vare i opptil 6 timer.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Viscotears

Bruk ikke Viscotears
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor karbomer eller et av de andre innholdsstoffene i Viscotears.
Vis forsiktighet ved bruk av Viscotears
 • dersom du bruker kontaktlinser. Disse bør tas ut før du drypper øynene og først settes inn igjen etter 30 minutter.
Barn og ungdom under 18 år
Sikkerhet og effekt av Viscotears hos barn og ungdom ved dosering som anbefalt for voksne er fastslått ved klinisk erfaring, men data fra kliniske studier er ikke tilgjengelig.
Bruk av andre legemidler sammen med Viscotears
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved samtidig bruk av andre øyepreparater i tillegg til Viscotears skal det gå minst 5 minutter mellom behandlingene. Viscotears skal alltid være det siste medikamentet som inndryppes.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barnet påvirkes. Kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Bilførere og de som betjener maskiner må være oppmerksomme på at Viscotears forbigående kan gi sløret syn.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

3. Hvordan du bruker Viscotears

Bruk alltid Viscotears slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 1 dråpe 3-4 ganger daglig.
Barn og ungdom under 18 år
Sikkerhet og effekt av Viscotears hos barn og ungdom ved dosering som anbefalt for voksne er fastslått ved klinisk erfaring, men data fra kliniske studier er ikke tilgjengelig.
Bruksanvisning
 1. Vask hendene før du drypper øynene.
 2. Bøy hodet bakover.
 3. Trekk det nederste øyelokket nedover med en finger. Hold tuben loddrett i den andre hånden med spissen nedover – derved dannes en liten dråpe på spissen av tuben og dråpen dryppes i øyet (mellom nedre øyelokk og øyet). Pass på så ikke spissen på tuben berører noe.
 4. Gjenta evt. punkt 3 for det andre øyet.
 5. Lukk tuben etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spissen på tuben må ikke berøre noe inkludert øyet, da dette kan forårsake skade på øyet og kontaminere (forurense) gelen.
Dersom du tar for mye av Viscotears
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Viscotears
Dersom du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og fortsett deretter med den anbefalte doseringshyppighet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Viscotears forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 og 10 ut av 100 pasienter): Kortvarig irritasjon i øyet, stikkende følelse i øyelokket, sløret syn i forbindelse med drypping.
Følgende bivirkninger er blitt rapportert (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data): Overfølsomhet, rødme i øyet, hevelse av øyet og øyelokket, og kløe og smerter i øyet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Viscotears

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Innholdet er sterilt inntil tuben blir åpnet.
Etter at tuben er åpnet er den holdbar i 1 måned.
Bruk ikke Viscotears etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Viscotears
 • Virkestoff er karbomer 2 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er cetrimid (konserveringsmiddel), sorbitol (E 420), natriumhydroksid (E 524) og sterilt vann.
Hvordan Viscotears ser ut og innholdet i pakningen
Gel i plasttube, 10 g og 3 × 10 g
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Tyskland
Tilvirker:
Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 01.07.2019