Rhinox Orifarm Healthcare nesespray

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Rhinox brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rhinox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rhinox
 3. Hvordan du bruker Rhinox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rhinox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Rhinox er og hva det brukes motHva Rhinox er:

Rhinox virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og dermed reduseres slimproduksjonen i øvre luftveier. Letter luftpassasjen ved tett nese.
Hva Rhinox brukes til:
Voksne og barn over 2 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Hva du må vite før du bruker Rhinox

Bruk ikke Rhinox
 • dersom du er allergisk overfor oksymetazolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved skorpedannelse i nesehulen (rhinitis sicca).
Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Rhinox.
Vis forsiktighet ved bruk av Rhinox:
 • dersom du har grønn stær (glaukom),
 • dersom du har alvorlig hjerte- og/eller karsykdom,
 • hvis du har svulst i binyremargen (feokromocytom),
 • hvis du har stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom), f.eks. hypertyreose eller sukkersyke (diabetes mellitus),
 • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminokidsiasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene,
 • hvis du bruker legemidler som øker blodtrykket.
Rhinox bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, såkalt ”rebound” effekt).
Barn og ungdom
Ved feil bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.
Andre legemidler og Rhinox
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg lege dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler til behandling av depresjoner eller Parkinsons sykdom (såkalte MAO-hemmere), eller dersom du bruker andre legemidler som øker blodtrykket.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Riktig bruk medfører ingen risiko for fosteret. Kan benyttes under graviditet.
Virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kan benyttes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Rhinox antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Hvordan du bruker Rhinox

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen er:
0,25 mg/ml:
Barn 2-10 år: 1 spray i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 5 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at barnet forblir tett i nesen.
0,5 mg/ml:
Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov inntil 2-3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper) før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.
Annen dose i henhold til leges forskrivning.
Bruksanvisning
 1. Puss nesen.
 2. Ta av beskyttelseshetten.
 3. Hold flasken i loddrett stilling. Pump noen ganger ved å trykke kragen ned mot flasken til detkommer en spray.
  Hvis det er lenge siden flasken har vært brukt, kan det være nødvendig å gjenta dette.
 4. Før flaskens spiss opp i neseboret og pump en spraydose mens flasken holdes loddrett. Pump én dose i hvert nesebor.
Det vil alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml.
Dersom du tar for mye av Rhinox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppig og langvarig bruk kan gi slimhinneirritasjon med legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, økt nesetetthet og rennende nese. En brennende følelse i nese og hals, lokal irritasjon kan forekomme.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 personer):
Nysing, tørrhet i munn og hals.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 000 personer):
Uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Rhinox

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Rhinox
 • Virkestoff er oksymetazolin henholdsvis 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat og renset vann.
Hvordan Rhinox ser ut og innholdet i pakningen:
Plastflaske med dosepumpe. Flasken inneholder 10 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Takeda GmbH, Robert-Bosch-Strasse 8
D-78224 Singen, Tyskland
Curida AS, Solbærvegen 5
NO-2409, Elverum, Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021