Rosazol Teva - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rosazol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rosazol
 3. Hvordan du bruker Rosazol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rosazol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Rosazol er og hva det brukes mot

Kremen inneholder metronidazol som virker mot en rekke bakterier og mikroorganismer, men man har ikke kunnet påvise at kremen påvirker hudfloraen. Virkningsmekanismen ved behandling av rosacea er ukjent.
Brukes ved milde former av hudsykdommen rosacea etter at diagnosen er stilt av lege.

2. Hva du må vite før du bruker Rosazol

Bruk ikke Rosazol
 • dersom du er allergisk overfor metronidazol eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor noen av innholdsstoffene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Rosazol.
 • Kremen bør ikke komme i kontakt med øynene eller slimhinner.
 • Bruk under graviditet bør unngås.
 • Du bør unngå å utsette deg for UV-stråling (soling, solarium og UV-lampe) under behandling med Rosazol.
 • Dersom du har erfart eller viser tegn til blodsykdommer (bloddyskrasier).
Andre legemidler og Rosazol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er liten sannsynlighet for at Rosazol reagerer med legemidler som gis systemisk (i form av tabletter eller sprøyter), ettersom absorpsjonen av metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav. Disulfiram-lignende reaksjoner er imidlertid rapportert hos et fåtall pasienter som har brukt metronidazolkrem samtidig med alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Erfaring med bruk under graviditet mangler. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor med legen før bruk av Rosazol under graviditet.
Amming: Metronidazol går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Rosazol under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Rosazol inneholder cetostearylalkohol inkludert cetylalkohol
Cetostearylalkohol inkludert cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Rosazol inneholder natriumlaurylsulfat.
Dette legemidlet inneholder 200 mg natriumlaurylsulfat i hver 25 g tube. Dette tilsvarer 8 mg i hvert gram krem. Natriumlaurylsulfat kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. stikkende eller brennende følelse) eller forsterke hudreaksjoner forårsaket av andre produkter ved påføring på samme område.

3. Hvordan du bruker Rosazol

Bruk alltid Rosazol slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Rosazol påsmøres to ganger daglig (morgen og kveld).
Behandlingsperioden er vanligvis tre til fire måneder. Kremen påsmøres i tynt lag og områdene som skal behandles vaskes med en mild såpe før påføring.
Du kan bruke kosmetikk som ikke tilstopper porene eller virker sammentrekkende på huden etter påsmøring av Rosazol.
Dersom du merker sterk forverring med sterk rødhet i ansiktet etter et par dagers behandling, bør behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
Rosazol anbefales ikke til barn.
Dersom du avbryter behandling med Rosazol
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningenes frekvens er klassifisert etter følgende inndeling:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
Vanlige (forekommer hos mellom 1 og 10 av 100 personer)
Mindre vanlige (forekommer hos mellom 1 og 10 av 1000 personer)
Sjeldne (forekommer hos mellom 1 og 10 av 10 000 personer)
Ikke kjent (frekvensen kan ikke beregnes utfra tilgjengelige data)
Vanlige: Tørrhet og irritasjon i huden, hudrødme (erytem), kløe, hudplager (brennende smerter i huden/stikking), forverring av rosacea.
Mindre vanlige: unormal berøringssans/følingsfornemmelse i huden (hypestesi, parestesi), smaksforstyrrelse (metallsmak), kvalme.
Ikke kjent: hudutslett (kontaktdermatitt)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Rosazol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Rosazol
 • Virkestoff er metronidazol. 1 g krem inneholder 10 mg metronidazol.
 • Andre innholdsstoffer er melkesyre, natriumlaurylsulfat, cetylalkohol, cetostearylalkohol (type A), emulgerende, og renset vann.
Hvordan Rosazol ser ut og innholdet i pakningen
Utseende: Hvit krem. Plasttube 25 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Tilvirker:
Farmaclair
440 avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint Clair, Frankrike
Balkanpharma – Troyan AD
I Krayrechna Str., 5600 Troyan, Bulgaria
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet, kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no