Bronkyl forte Karo Pharma - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid Bronkyl forte nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bronkyl forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl forte
 3. Hvordan du bruker Bronkyl forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Bronkyl forte er og hva det brukes mot

Bronkyl forte løser opp seigt slim ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.
Du må kontakte lege innen 7 dagers behandling dersom plagene blir verre eller ikke blir bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Bronkyl forte

Bruk ikke Bronkyl forte
 • til barn og ungdom under 18 år.
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Bronkyl forte
 • dersom du hoster opp blodfarget slim. Ta kontakt med lege da dette kan være tegn på alvorlig sykdom som trenger annen behandling.
 • dersom du tidligere har hatt magesår.
 • dersom du har astma, eller har hatt kramper i luftveiene (bronkospasme) tidligere.
Bronkyl forte kan føre til alvorlige hudreaksjoner. Dersom du får forandringer i hud- og slimhinnereaksjoner bør du avslutte behandlingen med Bronkyl forte og kontakte lege.
Barn under 2 år har umodne luftveier og dermed redusert kapasitet og evne til å hoste opp slim. Acetylcystein skal derfor ikke gis til barn under 2 år.
Andre legemidler og Bronkyl forte
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Bronkyl forte uten at det er avtalt med lege.
 • Bronkyl forte kan også påvirke effekten av nitroglyserin. Rådfør deg med lege dersom du bruker slike midler sammen med Bronkyl forte.
 • Opptaket av enkelte typer antibiotika i kroppen din kan muligens påvirkes hvis du bruker Bronkyl forte samtidig. Du bør derfor ta antibiotika og Bronkyl forte med minst 2 timers mellomrom.
 • Hvis du tar karbamazepin (et legemiddel mot epilepsi) samtidig med Bronkyl forte, kan effekten av karbamazepin reduseres.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Bronkyl forte under graviditet og amming. Du bør derfor ikke bruke Bronkyl forte hvis du er gravid eller ammer, med mindre legen din har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Bronkyl forte antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bronkyl forte inneholder
Dette legemidlet inneholder laktose og sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder 0, 52 mg sorbitol i hver brusetablett. Dette tilsvarer 0,27 mg/g.
Dette legemidlet inneholder 139 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver brusetablett. Dette tilsvarer 6,95 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Dersom du følger natriumredusert diett, må dette tas i betraktning.

3. Hvordan du bruker Bronkyl forte

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne over 18 år: 1 brusetablett daglig.
Brusetabletten skal løses i 1/2-1 glass vann før bruk.
Hvis du mener virkningen av Bronkyl forte er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Bronkyl forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på at du har tatt for mye Bronkyl forte kan være: Kvalme og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Bronkyl forte
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som anbefalt.
Dersom du avbryter behandling med Bronkyl forte
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (rammer opptil 1 av 10 personer):
Kvalme, diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (rammer opptil 1 av 100 personerre enn 1 av 1000 personer, men færre enn 1 av 100):
Magesmerter, betennelse i munnhulen (stomatitt), oppkast, hodepine, øresus, feber, hurtig hjerterytme, hypersensitivitet ovenfor legemidlet, lavt blodtrykk, hudutslett (urtikaria, kløe), hevelse i ansikt, leppe, tunge og svelg (angioødem).
Sjeldne bivirkninger (rammer opptil 1 av 1000 personer):
Krampe i luftveiene (bronkospasme), åndenød og halsbrann.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer opptil 1 av 10 000 personer):
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon inkludert sjokk) og blødning.
Ikke kjente bivirkninger (frekvens kan ikke fastlås ut ifra tilgengelige data):
Redusert blodplateaggregering.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Bronkyl forte

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tablettrøret etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. Innenfor utløpsdatoen er legemidlets holdbarhet 2 år etter første åpning av tablettrøret. Bruk ikke Bronkyl forte hvis du oppdager at tablettene er skadet av fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bronkyl forte
 • Virkestoff er acetylcystein.
 • Andre innholdsstoffer er: Vannfri sitronsyre, askorbinsyre, natriumsitrat, natriumcyklamat, sakkarinnatrium, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, vannfri laktose, magnesiumstearat, sitronaroma (inneholder sitronoljer, mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton D (E575), sorbitol (E420), kolloidal vannfri silika).
Hvordan Bronkyl forte ser ut og innholdet i pakningen
Bronkyl forte er runde, hvite brusetabletter med delestrek på den ene siden og diameter 20 mm.
Bronkyl forte er pakket i polyetylen rør, 10 stk. pr. pakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.03.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til https://www.felleskatalogen.no.