Keflex Eurocept International tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva er Keflex og hva brukes det mot
 2. Hva må du ta hensyn til før du bruker Keflex
 3. Hvordan du bruker Keflex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Keflex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva er Keflex og hva brukes det mot

Keflex tilhører en klasse antibiotika som kalles cefalosporiner, og brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av ulike typer bakterier. Keflex virker bakteriedrepende.
Keflex brukes til behandling av urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og infeksjoner i hud og bløtvev.

2. Hva må du ta hensyn til før du bruker Keflex

Bruk ikke Keflex
 • dersom du er allergisk/overfølsom overfor cefalosporiner.
 • dersom du har hatt kraftig allergisk reaksjon overfor penicillin.
Vis forsiktighet ved bruk av Keflex
 • dersom du har penicillinallergi eller annen allergi.
Inntak av Keflex med mat og drikke
 • Keflex kan tas med eller uten mat.
Graviditet
 • Lang erfaring ved bruk av Keflex under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Keflex dersom du er gravid.
Amming
 • Går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Rådfør deg med lege før bruk av Keflex ved amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
 • Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Keflex
 • Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
 • Antibiotika kan i sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og derav effekten av p-piller. Videre skal du være spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av probenecid, aminoglukosider og metformin (blodsukkersekende) når du tar Keflex.

3. Hvordan du bruker Keflex

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Normaldosering:
Voksne: 2-4 tabletter daglig fordelt på 2-4 doser.
Barn: 25-50 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser.
Keflex kan tas med eller uten mat.
Dersom du tar for mye av Keflex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Keflex ha bivirkninger.
Vanlige: Kvalme, diarè
Mindre vanlige: Forandringer i blodet, elveblest, kløe, utslett og påvirkning av leververdier.
Sjeldne: Hodepine, svimmelhet, hallusinasjoner, allergiske reaksjoner, trøtthet, infeksjon i skjeden, magesmerter, brekninger, problemer med fordøyelsen, nyrebetennelse, anemi (blodmangel), ødem (hevelse) i ansiktet og hals, alvorlige hudreaksjoner, leverbetennelse og gulsott.
Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Keflex

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Keflex etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Keflex
 • Virkestoff er Cefaleksinmonohydrat tilsvarende cefaleksin 500 mg
 • Hjelpestoffer er:
  Tablettkjerne: natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, povidon.
  Tablettdrasjering: glyserol, hypromellose, talkum, titandioksid (E171), metylcellulose, jernoksid, gult og rødt (E172).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland, tlf. +31 35 528 39 57
Tilvirker:
FACTA FARMACEUTICI S.p.A., Via Laurentina Km 24,730 - 00040 Pomezia (Rm) – Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2015