Kajos Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kajos er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kajos
 3. Hvordan du bruker Kajos
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kajos
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kajos er og hva det brukes mot

Kalium finnes i kroppens celler og har betydning for muskel- og nervefunksjonen og for kroppens syre/base-balanse. Kaliummangel kan oppstå i forbindelse med visse sykdommer og ved behandling med ulike urindrivende midler. Når man tar urindrivende medisiner øker risikoen for at kalium forsvinner ut av kroppen med urinen. Kajos erstatter slikt tap av kalium.
Kajos gis for å forebygge kaliummangel ved behandling med urindrivende midler, særlig i kombinasjon med digitalispreparater, og ved behandling med kortikosteroider, samt ved diaré, brekninger og leverlidelser.

2. Hva du må vite før du bruker Kajos

Bruk ikke Kajos
 • dersom du er allergisk overfor kaliumsitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har nyresvikt, for høyt kaliumnivå eller ubehandlet Addisons sykdom (nedsatt produksjon av binyrebarkhormoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Kajos.
Snakk med legen din før du tar dette legemidlet dersom:
 • du har diabetes mellitus (sukkersyke).
 • legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper.
Ved oppstått kaliummangel brukes ikke Kajos, men i stedet kaliumklorid ihht. legens forskrivning. Forsiktighet må også utvises av pasienter med svelgevansker.
Andre legemidler og Kajos
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse urindrivende midler (f.eks. kaliumsparende) kan påvirke eller bli påvirket av behandling med Kajos.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Kajos påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Kajos inneholder invertsukker (fruktose og glukose), natriumbenzoat (E 211) og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Kajos inneholder 110 mg av en blanding av fruktose og glukose per ml. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke).
Kan være skadelig for tennene.
Dette legemidlet inneholder 3 mg natriumbenzoat i hver ml. Natriumbenzoat kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose på 15 ml, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Kajos

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 15-30 ml 1-2 ganger daglig. (15 ml tilsvarer 0,5 g kalium). Annen dose i henhold til leges forskrift.
Dersom du tar for mye av Kajos
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fatt i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlig: Forhøyet kaliumnivå (hyperkalemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kajos

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kajos
 • Virkestoff er kaliumsitrat
 • Andre innholdsstoffer er: natriumbensoat (konserveringsmiddel E 211), kaliumsorbat (konserveringsmiddel E 202), sakkarinnatrium (E954), invertsukker (sukkerblanding: glukose + fruktose), sitronsyre (E 330), renset vann.
Hvordan Kajos ser ut og innholdet i pakningen
Løsningen er klar og lysegul.
500 ml brunfarget glassflaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker: Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o., Łyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.11.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.