Toradol Atnahs

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Toradol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Toradol
 3. Hvordan du blir gitt Toradol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Toradol oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Toradol er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Toradol inneholder et virkestoff som heter ketorolactrometamol. Ketorolactrometamol brukes i sykehus ved korttidsbehandling av smerter etter operasjoner og ved akutte nyrestensmerter.

2. Hva du må vite før du får Toradol

Bruk ikke Toradol:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor ketorolactrometamol eller et av de andre innholdsstoffene i Toradol
 • hvis du tidligere har reagert allergisk (fått symptom på astma, betennelse i neseslimhinnen eller reaksjon i huden) ved bruk av acetylsalicylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs)
 • hvis du har eller tidligere har hatt magesår eller blødninger fra tarmen
 • hvis du har alvorlig leversykdom eller moderat til alvorlig nyresvikt- i forbindelse med nevrokirurgiske inngrep
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt
 • dersom du er gravid i siste trimester (svangerskapet har vart i mer enn seks måneder)
 • under forløsning eller fødsel
 • dersom du ammer.
Toradol skal ikke brukes ved tilstander med økt blødningstendens.
Informer legen din dersom du nylig har hatt eller skal ha en operasjon i mage- eller tarmkanalen før du mottar/bruker Toradol, da Toradol noen ganger kan forverre sårtilheling i tarmen etter operasjonen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen før du blir behandlet med Toradol, og fortell det dersom du:
 • har eller tidligere har hatt sykdom i mage-tarmkanalen (f.eks. magesår eller blødning)
 • har nedsatt nyrefunksjon
 • har leversykdom
 • har mild til moderat hjertesvikt
 • har høyt blodtrykk og/eller problemer med blodårene i kroppen
 • tar andre ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) med smertestillende og febernedsettende effekt (f.eks. ibuprofen eller acetylsalicylsyre)
 • planlegger å bli gravid
Det må spesielt utvises forsiktighet ved Toradol behandling hos eldre (får oftere bivirkninger).
Legemidler som Toradol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbruk. Det er derfor viktig at du ikke får Toradol i lengre perioder enn anbefalt, og ikke bruker mer enn anbefalt dose.
Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for å få slike problemer (for eksempel dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du søke råd hos lege eller sykepleier før oppstart av behandling.
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert ved bruk av NSAIDs. Dette fremstår som rødlige flekker, generalisert hudrødhet, sår eller utbredt utslett ledsaget av influensalignende symptomer, inkludert feber (se avsnitt 4). Utslettet kan utvikle seg til utbredt blemmedannelse eller flassing. Den høyeste risikoen for forekomst av alvorlige hudreaksjoner er i løpet av de første ukene av behandlingen, men det kan utvikles opptil flere måneder etter legemiddelbruk (se avsnitt 4). Dersom du har utviklet noen av de alvorlige hudreaksjonene ved bruk av Toradol, kan du aldri bruke Toradol igjen. Dersom du får utslett eller disse symptomene, må du slutte å bruke Toradol og øyeblikkelig kontakte lege.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom under 16 år er ikke undersøkt.
Injeksjon av Toradol er ikke anbefalt til barn under to år.
Andre legemidler og Toradol
Rådfør deg med legen dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Informer legen din dersom du bruker noen av følgende type legemidler:
 • Blodfortynnende midler (antikoagulantia)
 • Midler mot sukkersyke (diabetes) (antidiabetika)
 • Tiklopidin (blodplatehemmer)
 • Vanndrivende midler (diuretika)
 • Betablokkere (hjertemedisin)
 • Metotreksat (brukes ved bl.a. psoriasis, leddgikt og andre autoimmune sykdommer)
 • Ciklosporin (Immun suppressivt legemiddel)
 • Litium (Stemningsstabiliserende)
 • ACE-hemmere (Hjertemedisin/mot høyt blodtrykk)
 • Pentoksyfyllin (mot Claudicatio intermittens)
 • Alkohol
 • Platehemmede midler og SSRI (midler mot depresjon/angst)
 • Andre NSAIDs
 • Kortikosteroider
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Toradol kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs må du, dersom du er gravid, informere legen din før du bruker Toradol. Bruk ikke Toradol dersom du er kommet lengre enn 6. måned av graviditeten. Det kan forårsake nyre- og hjerteproblemer hos det ufødte barnet. Det kan gjøre at du og barnet ditt lettere begynner å blø (økt blødningstendens) og forsinke eller forlenge fødselen. Du bør ikke bruke Toradol de første 6 månedene av svangerskapet med mindre det er absolutt nødvendig og etter råd fra lege. Hvis du trenger behandling i denne tiden eller du prøver å bli gravid, bør du bruke laveste dose i kortest mulig tid. Bruker du Toradol over flere dager etter svangerskapsuke 20 kan ditt ufødte barn få nyreproblemer som igjen kan medføre at mengden fostervann som omgir barnet ditt blir redusert (oligohydramnion), eller det kan få innsnevring av en blodåre (ductus arteriosus) i hjertet. Har du behov for behandling utover noen få dager, kan det være at legen din vil anbefale ytterligere overvåking.
Ketorolactrometamol går over i morsmelken og barnet som ammes kan bli påvirket. Toradol skal derfor ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Toradol kan påvirke din evne til å kjøre bil eller betjene maskiner, da svimmelhet, døsighet og hodepine kan forekomme. Toradol skal derfor ikke brukes i forbindelse med kjøring eller bruk av maskiner.
Toradol inneholder etanol
Dette legemidlet inneholder 100 mg alkohol (etanol) i hver 1 ml. Dette tilsvarer 100 mg/ml (10 % w/v). Mengden per 1 ml av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 3 ml øl eller 1 ml vin.
Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.
Toradol inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du blir gitt Toradol

Toradol administreres av helsepersonell og behandlingen bør kun startes på sykehus. Toradol gis ved injeksjon i en muskel (intramuskulært) eller i en blodåre (inn i en vene, også kalt intravenøst).
Dosen av Toradol vil variere fra en pasient til en annen. Legen vil bestemme en passende dose for deg.
Dersom du har andre spørsmål om bruken av dette legemidlet, kontakt lege eller sykepleier. Kontakt lege, sykehus eller Giftformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mer enn 1 av 100 pasienter):
Kvalme, dårlig fordøyelse (dyspepsi), magesmerter, diaré, hodepine, døsighet, svette, svimmelhet, og hevelse på stikkstedet/injeksjonsstedet (ødem).
Mindre vanlige (eventuelt sjeldne) bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 av 100 pasienter (eventuelt mindre enn 1 av 1000 pasienter)):
Ubehag i buk/mage, øsofagitt (betennelse i spiserøret), gastritt (magekatarr), sure oppstøt, blødninger fra mage-tarm, mavesår, blodig oppkast, melena (svart avføring), luft i magen (flatulens), stomatitt, oppkast, pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), munntørrhet, prikking i huden, kramper, unormal smak, unormale tanker og drømmer, depresjon, søvnløshet, angst, nervøsitet, hallusinasjoner, vellystfølelse (eufori), konsentrasjonsvansker, søvnighet, muskelsmerter, hørseltap, tinnitus, unormalt syn, økt urineringshyppighet, problem med å tømme urinblæren (urinretensjon), liten urinmengde, akutt nyresvikt, hepatitt (leverbetennelse), leversvikt, anoreksi, langsom hjerterytme, hjertebank, brystsmerter, kortpustethet, astma, lungeødem, kløe, utslett, hevelse, kraftløshet (asteni), vektøkning, feber, tørste, og smerte på injeksjonsstedet.
 • Forverring av kolitt (tykktarmsbetennelse) og Crohns sykdom (kronisk tarmsyksom) er rapportert. Det kan oppstå sår, perforering eller blødning i mage-tarmkanalen, som kan være dødelig, spesielt hos eldre.
 • Alvorlige hudreaksjoner er rapportert svært sjelden: Flassing og avløsning av hud (toksisk epidermal nekrolyse), hudutslett med blemmer, særlig på hender og føtter samt i og omkring munnen ledsaget av feber (Stevens-Johnsons syndrom), alvorlig hududslett med betennelse og avløsning av hudens øverste lag (exfoliativ dermatit).
Legemidler som Toradol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Kontakt legen dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan Toradol oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Toradol skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Toradol
 • Virkestoff er ketorolactrometamol.
  1 ml injeksjonsvæske inneholder 30 mg ketorolactrometamol.
 • Andre innholdsstoffer er etanol, natriumklorid, natriumhydroksid (til pH justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Toradol ser ut og innholdet i pakningen
Toradol finnes i pakninger med 5 ampuller á 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmark
Tilvirker
Atnahs Pharma Denmark ApS,
Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Atnahs Pharma Nordics A/S
Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 108, 5 .tv
DK-2300 København S
Danmark
Tlf. +45 33 33 76 33
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 29.06.2023