Allopurinol Sandoz Sandoz

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Allopurinol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Allopurinol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Allopurinol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Allopurinol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Allopurinol Sandoz er og hva det brukes mot

 • Allopurinol Sandoz tilhører en gruppe legemidler som heter enzymhemmere. Disse virker ved å kontrollere hastigheten på visse kjemiske forandringer i kroppen.
 • Allopurinol Sandoz brukes til langsiktig, forebyggende behandling av urinsyregikt og kan brukes til andre tilstander som er forbundet med for mye urinsyre i kroppen, inkludert nyresten og andre typer av nyresykdommer.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Allopurinol Sandoz

Bruk ikke Allopurinol Sandoz:
 • dersom du er allergisk overfor allopurinol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Allopurinol Sandoz dersom:
 • du er av Han-kinesisk, afrikansk eller indisk opprinnelse
 • du har problemer med lever eller nyrer. Legen din kan gi deg en lavere dose eller be deg om å ta det sjeldnere enn hver dag. Legen vil også overvåke deg nøye.
 • du har hjerteproblemer eller høyt blodtrykk og bruker vanndrivende legemidler og/eller legemidler kalt ACE-hemmere
 • du akkurat nå har et anfall av urinsyregikt
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen.
Hvis du er usikker på om noe av det følgende gjelder for deg, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker allopurinol.
Alvorlige hudutslett (overfølsomhetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) er rapportert ved bruk av allopurinol. Ofte omfatter utslettene sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyne. Før disse alvorlige hudutslettene kan man ha influensalignende symptomer som feber, hodepine og verking i kroppen. Utslettet kan utvikle seg og gi utstrakt blemmedannelse og avskalling av huden.
Disse alvorlige hudutslettene kan være vanligere hos personer av Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk opprinnelse. Kronisk nyresykdom kan øke risikoen hos disse pasientene ytterligere.
Hvis du opplever et utslett eller disse hudsymptomene, må du slutte å ta allopurinol og umiddelbart kontakte lege.
Hvis du har kreft eller Lesch-Nyhan-syndrom kan mengden urinsyre i urinen øke. For å forebygge dette må du sørge for å drikke tilstrekkelig for å fortynne urinen din.
Dersom du har nyresten, vil nyrestenene bli mindre og kan komme inn i urinveiene.
Barn
Bruk hos barn er sjelden indisert, med unntak av enkelte typer kreft (spesielt blodkreft (leukemi)) og visse enzymforstyrrelser som Lesch-Nyhan-syndromet.
Andre legemidler og Allopurinol SandozRådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du bruker:
 • 6-merkaptopurin (brukes til behandling av blodkreft)
 • azatioprin, ciklosporin (brukes til å dempe immunsystemet)
  Merk deg at bivirkningene av ciklosporin kan forekomme oftere.
 • vidarabin (brukes til behandling av herpes)
  Merk deg at bivirkningene av vidarabin kan forekomme oftere. Vis særlig forsiktighet hvis disse oppstår.
 • didanosin (brukes til behandling av hiv-infeksjon)
 • salicylater (brukes til å redusere smerter, feber eller betennelser, for eksempel acetylsalisylsyre)
 • probenecid (brukes til behandling av urinsyregikt)
 • klorpropamid (brukes til behandling av diabetes)
  Det kan være nødvendig med en dosereduksjon av klorpropamid, særlig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
 • warfarin, fenprokumon, acenokumarol (brukes til å fortynne blodet)
  Legen din vil overvåke verdiene for blodlevring oftere og redusere dosen av disse legemidlene hvis nødvendig.
 • fenytoin (brukes til behandling av epilepsi)
 • teofyllin (brukes til behandling av astma og andre luftveissykdommer)
  Legen din vil måle blodnivåene av teofyllin, særlig når behandlingen med allopurinol begynner og ved dosejusteringer.
 • ampicillin og amoksicillin (brukes til behandling av bakterieinfeksjoner)
  Pasienter bør få andre antibiotika hvis mulig, da det er mer sannsynlig at allergiske reaksjoner vil oppstå.
 • legemidler til behandling av hjerteproblemer eller høyt blodtrykk, som f.eks. ACE-hemmere eller vanndrivende legemidler (diuretika)
 • legemidler til behandling av aggressive tumorer som for eksempel
  • syklofosfamid
  • doksorubicin
  • bleomycin
  • procarbazin
  • alkylhalider

  Legen din vil overvåke blodverdiene dine ofte.
 • didanosin (brukes til behandling av HIV-infeksjon)
 • captopril (brukes til behandling av høyt blodtrykk)
 • hvis aluminiumhydroksid tas samtidig med allopurinol, kan dette redusere effekten av allopurinol.. Det skal være et intervall på minst 3 timer mellom inntak av disse legemidlene.
 • ved administrering av allopurinol og cytostatika (f.eks. syklofosfamid, doksorubicin, bleomycin, prokarbazin, alkylhalogenider) kan bloddyskrasi (ubalanse i blodets sammensetning) forekomme hyppigere enn når disse virkestoffene administreres hver for seg. Overvåking av blodverdier skal derfor utføres med jevne mellomrom.
Risikoen for hudreaksjoner kan øke, særlig hvis du har en kronisk nedsatt nyrefunksjon.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Allopurinol blir utskilt i morsmelk hos mennesker. Allopurinol under amming anbefales ikke.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Allopurinol Sandoz tabletter kan forårsake svimmelhet, søvnighet og kan påvirke koordinasjonsevnen din. Hvis du blir påvirket, skal du IKKE kjøre bil, bruke maskiner eller delta i farlige aktiviteter.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Allopurinol Sandoz inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Allopurinol Sandoz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen din vil vanligvis starte behandlingen med en lav dose allopurinol (f.eks. 100 mg/dag) for å redusere risikoen for mulige bivirkninger. Om nødvendig vil legen øke dosen.
Tablettene skal svelges, helst med et glass vann. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. Du skal ta tablettene etter et måltid. Du bør drikke rikelig med væske (2-3 liter hver dag) mens du bruker dette legemidlet.
Den anbefalte dosen er:
Voksne (inkludert eldre)
Startdose: 100-300 mg/dag.
Når du begynner behandlingen kan legen også forskrive et betennelsesdempende legemiddel eller kolkisin i en måned eller mer for å forhindre anfall av urinsyregikt.
Dosen med allopurinol kan endres, avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden din. Vedlikeholdsdosen er:
 • milde tilstander, 100-200 mg/dag
 • moderat alvorlige tilstander, 300-600 mg/dag
 • alvorlige tilstander, 700-900 mg/dag
Dosen din kan også endres av lege hvis du har nedsatt nyre- og leverfunksjon, særlig hvis du er eldre.
Hvis den daglige dosen overskrider 300 mg/dag og du får bivirkninger i mage- og tarmkanalen som kvalme og oppkast (se avsnitt 4), kan legen forskrive allopurinol i delte doser for å redusere disse bivirkningene.
Dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • kan du få beskjed om å ta mindre enn 100 mg daglig
 • eller du kan få beskjed om å ta 100 mg med lengre mellomrom enn én dag.
Hvis du får dialyse to eller tre ganger i uken, kan legen forskrive en dose på 300 eller 400 mg som skal tas rett etter dialysen.
Bruk hos barn og ungdom
Allopurinol Sandoz 100 mg tabletter: barn (under 15 år) som veier 15 kg eller mer
Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter: barn (under 15 år) som veier 45 kg eller mer
Vanlig dose: 10 til 20 mg pr. kg kroppsvekt daglig, fordelt på 3 doser.
Maksimumsdose: 400 mg daglig.
Behandlingen kan startes sammen med et betennelsesdempende middel eller kolkisin, og dosen kan justeres hvis du har nedsatt nyre- og leverfunksjon eller fordeles på flere doser for å redusere bivirkninger fra mage- og tarmkanalen som for voksne ovenfor.
Dersom du tar for mye av Allopurinol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdosering vil sannsynligvis gi reaksjoner, inkludert kvalme, oppkast, diaré eller svimmelhet.
Ta med deg dette pakningsvedlegget, eventuelle gjenværende tabletter og pakningen til sykehuset eller legen, slik at de vet hvilke tabletter som er tatt.
Dersom du har glemt å ta Allopurinol Sandoz
Dersom du har glemt å ta en tablett, skal du ta den så snart du kommer på det, såfremt det ikke straks er tid for neste tablett.
Du må IKKE ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta de gjenværende dosene til riktig tid.
Dersom du avbryter behandling med Allopurinol Sandoz
Du skal fortsette å ta disse tablettene så lenge som legen din sier at du skal gjøre det. IKKE slutt å ta medisinen uten å snakke med legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemidlet:
Hvis du merker noen av følgende, skal du slutte å ta tablettene og kontakte lege umiddelbart:Overfølsomhet
Symptomer kan omfatte:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)
Hvis du får en allergisk reaksjon, må du slutte å ta Allopurinol Sandoz og oppsøke lege med en gang. Tegnene kan omfatte:
 • avflassing av hud, byller, såre lepper og sår munn
 • i svært sjeldne tilfeller kan tegnene omfatte plutselig hvesende pust, hjertebank, trykk i brystet og kollaps.
Du må ikke ta flere tabletter med mindre legen har sagt det.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)
 • feber og frysninger, hodepine, verkende muskler (influensalignende symptomer) og generell sykdomsfølelse
 • hudforandringer, for eksempel sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyne, utbredte blemmedannelser og avskalling
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner omfatter feber, hudutslett, leddsmerter og unormale blodprøver og leverfunksjonsprøver (dette kan være tegn på følsomhetsreaksjoner i flere organer)
 • blødning i lepper, øyne, munn, nese eller kjønnsorganer.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere)
 • hudutslett
 • økt nivå av tyreoideastimulerende hormon i blodet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)
 • kvalme og oppkast
 • unormale leverprøver
 • diaré
Sjeldne: (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)
 • leverproblemer som for eksempel leverbetennelse.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere)
 • Noen ganger kan Allopurinol Sandoz-tabletter påvirke blodet, og det kan medføre at du kan få blåmerker lettere enn vanlig eller du kan få sår hals eller andre tegn på infeksjon. Disse virkningene forekommer vanligvis hos personer med nyre- eller leverproblemer. Kontakt legen din så snart som mulig.
 • Allopurinol Sandoz kan påvirke lymfeknutene
 • høy kroppstemperatur
 • blod i urinen (hematuri)
 • høyt nivå av kolesterol i blodet (hyperlipidemi)
 • en generell følelse av svakhet eller at du er uvel
 • svakhet, nummenhet, ustøhet på bena, følelse av å ikke kunne bevege musklene (paralyse) eller tap av bevissthet
 • hodepine, svimmelhet, søvnighet eller synsforstyrrelser
 • brystsmerter (angina pectoris), høyt blodtrykk eller langsom puls
 • infertilitet hos menn eller impotens (erektil dysfunksjon)
 • forstørrede bryster, både hos menn og kvinner
 • endring i avføringsvaner
 • endret smakssans
 • grå stær
 • tap eller misfarging av hår
 • depresjon
 • mangel på frivillig koordinering av muskelbevegelser (ataksi)
 • kriblende, stikkende, prikkende eller brennende følelse i huden (parestesi)
 • oppsamling av væske som fører til hevelser (ødem), særlig i anklene
 • diabetes (høyt blodsukker). Legen din vil kanskje måle blodsukkeret ditt for å se om dette skjer.
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere)
 • Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus (aseptisk meningitt, en betennelse i hinnene som omslutter hjernen og ryggmargen): symptomer kan være nakkestivhet, hodepine, kvalme, feber og nedsatt bevissthet. Ta umiddelbart kontakt med lege dersom du får disse symptomene.
Hvis noen av bivirkningene blir alvorlige eller hvis du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, må du kontakte lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Allopurinol Sandoz

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
HDPE-beholder: brukes innen 6 måneder etter første åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Allopurinol Sandoz
 • Virkestoff er allopurinol.
Hver tablett inneholder 100 mg allopurinol.
Hver tablett inneholder 300 mg allopurinol.
 • Andre innholdsstoffer er
laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon og magnesiumstearat.
Hvordan Allopurinol Sandoz ser ut og innholdet i pakningenAllopurinol Sandoz 100 mg tabletter
Hvite til offwhite, flate, sylindriske tabletter med delestrek og preget med “I” og “56” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten, og slett på den andre siden. Diameter: ca. 8 mm.
Blisterpakninger i PVC/aluminium: 20, 30, 50, 60, 100 tabletter og 30×1 endoseblister.
Beholder i HDPE-plast med barnesikret lokk i polypropylen eller ikke-barnesikret lokk i polypropylen med forsegling: 50, 100, 105, 125, 250, 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Allopurinol Sandoz 300 mg tabletter
Hvite til offwhite, flate, sylindriske tabletter med delestrek og preget med “I” og “57” på hver side av delestreken på den ene siden av tabletten, og slett på den andre siden. Diameter: ca. 11 mm.
Blisterpakninger i PVC/aluminium: 30, 60, 100 tabletter og 30×1 endoseblister.
Beholder i HDPE-plast med barnesikret lokk i polypropylen: 100, 105, 125 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.12.2021