Zyrtec UCB tabletter - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter tre dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec
 3. Hvordan du bruker Zyrtec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot

Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Zyrtec.
Zyrtec er et legemiddel som brukes til behandling av allergi.
Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter brukes til voksne og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec

Bruk ikke Zyrtec
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom som krever dialyse;
 • dersom du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Zyrtec.
Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Rådfør deg med legen dersom du har problemer med å late vannet (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren).
Rådfør deg med lege dersom du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Ved anbefalte doser er det ikke sett noen gjensidig påvirkning av betydning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille (gram/liter), som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Det er imidlertid ingen tilgjengelig informasjon om sikkerheten når større doser av cetirizin tas sammen med alkohol. Som for andre antihistaminer (legemidler mot allergi) bør du derfor unngå å ta Zyrtec sammen med alkohol.
Hvis du skal ta allergitester bør du spørre legen om du skal slutte å ta Zyrtec i noen dager før testene. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av allergitester.
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.
Andre legemidler og Zyrtec
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Zyrtec sammen med mat og drikke
Mat påvirker ikke opptaket av Zyrtec i kroppen.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Zyrtec bør unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Legemidlet bør likevel bare brukes hvis det er nødvendig og etter råd fra lege.
Cetirizin går over i morsmelk. En risiko for bivirkninger for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Du bør derfor ikke bruke Zyrtec under amming med mindre du har vært i kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Zyrtec. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet dersom du har tenkt å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner etter at du har tatt Zyrtec. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose.
Zyrtec filmdrasjerte tabletter inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Zyrtec

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.
Voksne og barn over 12 år:
1 tablett én gang daglig.
Barn 6–12 år:
En halv tablett to ganger daglig.
Kontakt lege hvis plagene er blitt verre eller ikke er bedre etter 3 dagers behandling.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.
Hvis du mener at virkningen av Zyrtec er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Varighet av behandlingen
Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Rådfør deg med legen eller apoteket.
Dersom du tar for mye av Zyrtec
Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye Zyrtec. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.
Bivirkningene som er angitt nedenfor kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er sett bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, trøtthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidete pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Zyrtec
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zyrtec
I sjeldne tilfeller kan intens kløe og/eller elveblest komme tilbake dersom du slutter å ta Zyrtec.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er sjeldne eller svært sjeldne, men du må slutte å ta legemidlet og rådføre deg med legen umiddelbart hvis de oppstår:
 • allergiske reaksjoner, også alvorlige reaksjoner og angioødem (alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg).
Disse reaksjonene kan oppstå like etter at du har tatt legemidlet, eller de kan oppstå senere.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • søvnighet
 • svimmelhet, hodepine
 • halsbetennelse, tett/rennende nese (rhinitt) (hos barn)
 • diaré, kvalme, munntørrhet
 • utmattelse
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • uro
 • prikkende og stikkende følelse i huden
 • magesmerter
 • kløe i huden, utslett
 • ekstrem utmattelse, sykdomsfølelse
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige (svært sjelden)
 • depresjon, hallusinasjoner, aggresjon, forvirring, søvnløshet
 • kramper
 • hjertet slår for fort
 • unormal leverfunksjon
 • elveblest
 • hevelser (ødem)
 • vektøkning
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • lavt nivå av blodplater
 • ufrivillige muskelrykninger (tics)
 • besvimelse, ufrivillige bevegelser (dyskinesi), unormale, langvarige muskelsammentrekninger (dystoni), skjelvinger, smaksforstyrrelser
 • uklart syn, problemer med å skarpstille synet, ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet
 • alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg (angioødem), utslett utløst av legemidlet (på samme sted hver gang)
 • forstyrrelser i vannlatingen (sengevæting, smerte og/eller problemer med å tisse)
Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)
 • økt matlyst
 • selvmordstanker (tilbakevendende tanker og fokusering på selvmord), mareritt
 • hukommelsessvikt, nedsatt hukommelse
 • svimmelhet (følelse av at ”det går rundt”)
 • hindret vannlating (problemer med å tømme urinblæren helt)
 • intens kløe (pruritus) og/eller elveblest når behandlingen avsluttes
 • smerter i leddene, muskelsmerter
 • utslett med blemmer som inneholder puss (akutt generalisert eksantematøs pustulose)
 • leverbetennelse (hepatitt)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zyrtec
 • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid
  (E 171), makrogol 400).
Hvordan Zyrtec ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, avlang, filmdrasjert tablett, med delestrek og Y-Y-logo.
Pakninger med 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 eller 100 (10x10) tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
UCB Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
Danmark
Tilvirker:
UCB Pharma AS
Haakon VIIs gate 6
NO-0161 Oslo
Norge
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italia
UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Storbritannia
ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Ungarn
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og i Storbritannia (Nord-Irland) med følgende navn:
Belgia: Zyrtec
Bulgaria: Zyrtec
Danmark: Zyrtec
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrike: Zyrtec
Hellas: Ziptek
Irland: Zirtek tablets
Italia: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film
Kypros: Zyrtec
Latvia: Zyrtec
Litauen: Zyrtec
Luxemburg: Zyrtec
Malta: Zyrtec
Nederland: Zyrtec
Norge: Zyrtec
Polen: Zyrtec
Portugal: Zyrtec
Slovakia: Zyrtec
Slovenia: Zyrtec10 mg filmsko oblozene tablete
Spania: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula
Storbritannia (Nord-Irland): Zirtek allergy tablets
Tsjekkia: Zyrtec
Tyskland: Zyrtec
Ungarn: Zyrtec 10 mg filmtabletta
Østerrike: Zyrtec 10 mg Filmtabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.10.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no