Sotalol Mylan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sotalol Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sotalol Mylan
 3. Hvordan du bruker Sotalol Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sotalol Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sotalol Mylan er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sotalol Mylan er en betablokker. Betablokkere påvirker blant annet hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod pr. minutt. Sotalol Mylan brukes til behandling og forebygging av uregelmessig og unormal hjerterytme.

2. Hva du må vite før du bruker Sotalol Mylan

Bruk ikke Sotalol Mylan
 • dersom du er allergisk overfor sotalol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har astma eller annen lungesykdom.
 • dersom du har alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet og du ikke har pacemaker.
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt.
 • ved såkalt kardiogent sjokk (sirkulasjonssvikt).
 • dersom du skal ha visse typer av bedøvelse eller narkose.
 • dersom du har spasmeangina (prinzmetals angina).
 • dersom du har ubehandlet feokromocytom (hormonproduserende svulst i binyrene).
 • dersom du har svært langsom puls.
 • dersom du har svært lavt blodtrykk.
 • dersom du har svært dårlig blodsirkulasjon.
 • dersom du har alvorlig nyresvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Sotalol Mylan dersom du:
 • har en lungesykdom
 • har eller tidligere har hatt hjerteproblemer, f.eks. unormal hjerterytme eller hjertesvikt
 • har nyreproblemer. Det kan være nødvendig å redusere dosen
 • har forstyrrelser i blodsirkulasjonen
 • har for mye syre i kroppen (metabolsk acidose)
 • har psoriasis eller myasthenia gravis (muskelsvakhet pga. sviktende impulsoverføring fra nerve til muskel)
 • har diabetes (sukkersyke). Sotalol Mylan kan dempe skjelvinger og økningen av puls som normalt ledsager lavt blodsukker (føling)
 • har sykdom i skjoldbruskkjertelen
 • noen gang har hatt en kraftig allergisk reaksjon overfor f.eks. insektstikk
 • skal ha en operasjon og trenger bedøvelse eller narkose
 • har lavt nivå av magnesium og/eller kalium i blodet
 • har eller nylig har hatt kraftig eller langvarig diaré, da dette kan gi forstyrrelser i elektrolytt- og syre-basebalansen i kroppen.
Andre legemidler og Sotalol Mylan
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis dette legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med andre legemidler som har samme effekt som Sotalol Mylan, da effekten kan forsterkes.
Det er spesielt viktig å informere legen hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • legemidler mot uregelmessig hjerterytme (f.eks. disopyramid, kinidin, amiodaron)
 • legemidler mot høyt blodtrykk eller hjertekrampe (f.eks. verapamil, diltiazem eller nifedipin og nitrater)
 • legemidler mot hjertesvikt (digitalisglykosid)
 • visse typer smertestillende legemidler (såkalte NSAIDs) som indometacin eller ibuprofen
 • klonidin mot høyt blodtrykk eller for å forebygge migrene
 • slimhinneavsvellende legemidler mot nesetetthet (fenylpropranolamin)
 • adrenalin
 • ergotaminpreparater mot migrene
 • visse legemidler mot demens (kolinesterasehemmere)
 • steroider
 • alfablokkere mot høyt blodtrykk eller forstørret prostata
 • legemidler mot psykisk sykdom (f.eks. klorpromazin),
 • legemidler mot depresjon (trisykliske antidepressiva og de fleste SSRIer)
 • vanndrivende legemidler
 • insulin og legemidler mot diabetes som tas gjennom munnen (dosejustering vurderes av legen din)
 • bedøvelsesmidler
Bruker du klonidin sammen med Sotalol Mylan, må du ikke slutte å bruke noen av legemidlene uten å ha rådført deg med legen.
Ved samtidig bruk av syrenøytraliserende legemidler (som inneholder magnesium- og aluminiumhydroksid) bør disse tas med minst 2 timers mellomrom.
Inntak av Sotalol Mylan sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas 1-2 timer før måltid, fordi opptaket av Sotalol Mylan kan nedsettes noe om tablettene tas sammen med mat. Bør ikke tas sammen med melk eller andre matvarer som inneholder kalsium.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Sotalol kan forårsake skade på fosteret og for tidlig fødsel. Legemidlet skal kun brukes dersom den forventede nytten oppveier risikoen for fosteret.
Amming:
Sotalol går over i morsmelk, og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Legemidlet bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Sotalol Mylan kan gi bivirkninger som svimmelhet og tretthet, spesielt i starten av behandlingen, så det bør utvises forsiktighet inntil reaksjonen på legemidlet er kjent.

3. Hvordan du bruker Sotalol Mylan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige startdosen er 80-160 mg i døgnet fordelt på 1-2 doseringer. Vanlig døgndose ligger i området 160-320 mg og tilpasses hver enkelt pasient. Skal man slutte med å bruke betablokkere, må dette skje gradvis i løpet av 1-2 uker og bare etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Sotalol Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemiddelet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan forekomme ved overdosering: langsom puls, hjertesvikt, lavt blodtrykk, unormal hjerterytme, ledningsforstyrrelser i hjertet (hjerteblokk), lavt blodsukker og pusteproblemer.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • feber
 • langsom hjerterytme
 • tungpusthet
 • brystsmerte
 • hjertebank
 • vannansamlinger i kroppen (ødemer)
 • lavt blodtrykk
 • forstyrrelse i hjerterytmen
 • besvimelse og besvimelsessymptomer
 • hjertesvikt
 • kalde hender og føtter
 • tretthet
 • svimmelhet
 • nedsatt allmenntilstand
 • hodepine
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • prikking i huden
 • nedstemthet
 • angst
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • fordøyelsesbesvær
 • magesmerter
 • luft i magen
 • hudutslett
 • kramper
 • seksuell dysfunksjon
 • synsforstyrrelser
 • smaksforstyrrelser
 • hørselsforstyrrelser
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Sotalol Mylan

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Sotalol Mylan etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Sotalol Mylan
 • Virkestoffet er sotalolhydroklorid. Hver tablett inneholder 40 mg, 80 mg eller 160 mg.
 • Andre innholdsstoffer er kalsiummonohydrogenfosfat, maisstivelse, povidon, natriumkarboksymetylstivelse, talkum, magnesiumstearat og vann.
Hvordan Sotalol Mylan ser ut og innholdet i pakningen
40 mg tabletter: Hvite, runde tabletter med diameter 6 mm.
80 mg tabletter: Hvite, runde tabletter med diameter 7 mm og delestrek.
160 mg tabletter: Hvite, runde tabletter med diameter 9,5 mm og delestrek.
Pakningsstørrelser: 30 stk. og 100 stk. i blister.
Blisterbrettene er merket og perforerte slik at tablettene kan splittes opp enkeltvis.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være på markedet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 (0)8 555 227 50
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker
Gerard Lab.
Dublin
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.01.2018