Spersadex Blumont Pharma Ltd.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spersadex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spersadex
 3. Hvordan du bruker Spersadex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spersadex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Spersadex er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Spersadex inneholder deksametason som er et kunstig binyrebarkhormon (steroid). Deksametason virker hemmende på betennelsestilstander som ikke skyldes bakterier, virus eller sopp og har også kløestillende effekt.
Spersadex brukes ved betennelsestilstander som ikke skyldes bakterier, virus eller sopp og ved alvorlige tilfeller av allergi.

2. Hva du må vite før du bruker Spersadex

Bruk ikke Spersadex
 • hvis du er allergisk overfor deksametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved bakterie-, virus- eller soppinfeksjoner i øyet med mindre infeksjonen behandles samtidig.
 • under behandling av sår i øyet, fordi det kan hemme helingen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spersadex.
Behandling i lange perioder kan føre til økt trykk i øyet eller uklarheter i øyets linse. Ved langtidsbehandling av sykdommer som fører til fortynning av hornhinnen kan denne perforeres og det er observert forsinkelse i heling av sår på hornhinnen og bindehinnen (det hvite i øynene).
Andre legemidler og Spersadex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bør ikke brukes av gravide over lengre tid.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Siden Spersadex øyedråper kan gi forbigående synsforstyrrelser, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører arbeid som krever godt syn.
Spersadex inneholder bensalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder bensalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Fjern kontaktlinser før påføring og vent minst 15 minutter før linsene settes inn igjen. Kan misfarge myke kontaktlinser.

3. Hvordan du bruker Spersadex

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 1 dråpe i øyet hver 3.-4. time. Ved akutte tilstander, 1 dråpe i øyet hver time.
Bruksanvisning
Ta beskyttelseshetten av flasken. Bøy hodet bakover og trekk det nedre øyelokket ned med den ene hånden. Bring flaskens spiss nær øyet, men uten å berøre øyet eller øyelokket. Klem på flasken og drypp en dråpe i øyet. Etter drypping anbefales det å presse en fingertupp mot den innerste øyekroken. Dette forhindrer legemidlet i å renne ned i tårekanalen.
Dersom du tar for mye av Spersadex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Spersadex
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Svie ved drypping av øyedråper
 • Ved langtidsbehandling homhinneskade og trykkstigning i øyet.
Mindre vanlige bivirkninger:
 • Virusinfeksjon i øyet
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere):
 • Sår på hornhinnen og uklarheter i øyets linse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Spersadex

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Etter åpning av flasken kan øyedråpene brukes i 4 uker.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Spersadex
 • Virkestoff er deksametasonnatriumfosfat 1 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml (konserveringsmiddel), borsyre, boraks, polyoksyetylen 35 ricinusolje, hypromellose, dinatriumedetat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Spersadex ser ut og innholdet i pakningen
Gjennomsiktig flaske av plast som inneholder 5 ml klar eller lett uklar, klar gul oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Blumont Pharma Ltd., 23 Moortown Close. Grantham, Lincs NG31 9GG, Storbritannia
Tilvirker
Farmigea S.p.A
Via G. B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2017