Lomudal STADA øyedråper i flaske 20 mg/ml - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Lomudal brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter et par dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lomudal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lomudal
 3. Hvordan du bruker Lomudal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lomudal
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1. Hva Lomudal er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lomudal øyedråper 20 mg/ml, 5 ml flaske selges reseptfritt til korttidsbehandling av allergiske øyeplager hos voksne og barn over 6 år. Allergiske øyeplager kan være rødhet, kløe, svie, lysømfintlighet og økt tåreproduksjon. Ved allergi er som oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye, eller hvis du er usikker på om øyeplagene skyldes allergi, bør du rådføre deg med lege.
Legemidlet skal helst brukes forebyggende, men har også effekt når plagene allerede har begynt. Det virker ved å forhindre bl.a. frigjøring av histamin og andre stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner.
Kontakt lege etter noen dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Lomudal

Bruk ikke Lomudal dersom:
 • du er allergisk overfor natriumkromoglikat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du er allergisk overfor benzalkoniumklorid skal øyedråper i endosebeholdere brukes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lomudal.
Øyedråpene i flaske inneholder konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid) og skal ikke brukes sammen med myke kontaktlinser. Dette fordi kontaktlinsene kan blakkes. Lomudal finnes i endosebeholdere som ikke inneholder konserveringsmiddel.
Andre legemidler og Lomudal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av andre medisiner eller annet antas ikke å påvirke effekten av Lomudal øyedråper.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det foreligger ingen kjent risiko ved bruk under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lomudal øyedråper kan forårsake en forbigående lett irritasjon i øynene som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lomudal

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 6 år er:
Øyedråper 20 mg/ml: 1-2 dråper i hvert øye 4 ganger daglig hvis ikke legen har bestemt annet.
Du får best effekt hvis behandlingen starter før du får allergiplager. Lomudal lindrer også hvis plagene allerede har startet, men kan ta noen dager før du oppnår ønsket effekt. Det er viktig å ta øyedråper regelmessig gjennom hele pollensesongen uavhengig om du har plager eller ikke.
Lomudal skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Ønsker du å bruke Lomudal lengre, avtal dette med legen.
Kontakt legen etter noen dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruksanvisning
Når flasken skal åpnes for første gang må forseglingen brytes. Åpne flasken ved å trykke korken ned og vri den mot klokken.
Lukk korken godt etter bruk.
Øyedråper i flaske:
 1. Bøy hodet bakover. Dra ned det nederste øyelokket og drypp en eller to dråper i mellomrommet mellom øyet og øyelokket. Unngå at flaskeåpningen kommer i kontakt med øyet eller øyevippene.
 2. Blunk noen ganger så øyedråpene fordeles over hele øyet.
 3. Gjenta samme behandling i det andre øyet.
Dersom du tar for mye av Lomudal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Forbigående lett irritasjon i øyet kan forekomme. I sjeldne tilfeller er overfølsomhetsreaksjoner blitt rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lomudal

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter ”Utl.dat”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved romtemperatur ved høyst 25ºC. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker. Uåpnet pakning er holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

Sammensetning av Lomudal
Lomudal øyedråper 20 mg/ml:
 • Virkestoff(er) er natriumkromoglikat. 1 ml inneholder 20 mg natriumkromoglikat.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er benzalkoniumklorid, natriumedetat og renset vann.
Hvordan Lomudal ser ut og innholdet i pakningen
Lomudal øyedråper 20 mg/ml finnes i pakninger på 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
Tilvirkere:
Zentiva K.s.
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Tsjekkia
Lokal representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
STADA Nordic ApS,
Marielundvej 46A,
2730 Herlev,
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.11.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no