Dicloxacillin Orion Orion

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dicloxacillin Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Orion
 3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dicloxacillin Orion er og hva det brukes mot

Dikloksacillin, virkestoffet i Dicloxacillin Orion, tilhører en gruppe legemidler som kalles penicilliner (antibiotika). Det hindrer bakterier i å danne en normal cellevegg. Dicloxacillin Orion brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av visse typer stafylokokker.
Legen din kan ha foreskrevet Dicloxacillin Orion til deg for behandling av andre sykdommer. Følg alltid legens instruksjoner.

2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Orion

Bruk ikke Dicloxacillin Orion
 • dersom du er allergisk overfor dikloksacillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du allergisk overfor penicillin.
 • dersom du har en allergisk reaksjon (type I) overfor cefalosporiner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Dicloxacillin Orion
 • dersom du er allergisk overfor andre legemidler som brukes til behandling av infeksjoner (cefalosporiner, cefamyciner, 1-oksabetalaktamer og karbapenemer).
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever følgende under behandlingen
 • en allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon),
 • kraftig eller langvarig blodig diaré (et symptom på antibiotika-assosiert kolitt)
Vær oppmerksom på at legen kan kontrollere lever- og nyrefunksjonen, og blodstatus, særlig dersom behandlingen pågår over lengre perioder. Dersom legemidlet skal gis til et nyfødt barn, er det nødvendig med tett oppfølging.
Barn
Dicloxacillin Orion kan ikke gis til for tidlig fødte (premature) og nyfødte barn.
Dicloxacillin Orion er ikke anbefalt til barn som veier under 20 kg.
Andre legemidler og Dicloxacillin Orion
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler og kosttilskudd.
Kontakt legen dersom du tar:
 • legemidler som inneholder probenecid (mot gikt), siden disse kan øke konsentrasjonen av dikloksacillin i blodet ditt.
 • p-piller, siden dikloksacillin i sjeldne tilfeller kan redusere effekten av disse.
 • warfarin/dikumarol (blodfortynnende legemidler), siden dikloksacillin kan redusere effekten av disse.
 • metotreksat (legemiddel til behandling av artritt), siden dikloksacillin kan øke risikoen for bivirkninger av metotreksat.
 • andre antibiotika (f.eks. tetrasyklin), siden de kan redusere effekten av dikloksacillin.
Inntak av Dicloxacillin Orion sammen med mat og drikke
Dicloxacillin Orion skal ikke tas sammen med et måltid. Kapslene skal svelges hele med minst et halvt glass vann. Kapslene skal ikke tas i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosen skal tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Lang erfaring med bruk av Dicloxacillin Orion under graviditet viser lav risiko for skadelige effekter.
Amming
Dikloksacillin skilles ut i morsmelk. Snakk med lege før du tar Dicloxacillin Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dicloxacillin Orion inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 12,7 mg natrium (hovedkomponenten i kok-/bordsalt) i én 250 mg kapsel og 25,3 mg natrium i én 500 mg kapsel. Maksimalt anbefalt daglig dose (6 gram) inneholder 303 mg natrium. Dette tilsvarer 15 % av maksimalt anbefalt daglig inntak av natrium via kosten for en voksen.

3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Orion

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen er 500 mg til 1 gram 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den daglige dosen økes til maksimalt 6 gram.
Barn 20 til 40 kg
Den anbefalte dosen er 250 mg 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den den daglige dosen dobles.
Barn (over 40 kg)
Den anbefalte dosen er 500 mg 3-4 ganger daglig. Ved kraftige og alvorlige infeksjoner kan den daglige dosen økes til maksimalt 6 gram.
Siden erfaringen med bruk hos for tidlig fødte (premature) og nyfødte barn er begrenset, kan det ikke gis doseanbefalinger for denne aldersgruppen. Kapsler anbefales ikke for barn som veier under 20 kg.
Nedsatt nyrefunksjon
Det kan være nødvendig å redusere dosen. Følg legens råd.
Kapslene må svelges hele med minst et halvt glass vann og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosen må tas minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid. Følg alltid legens instruksjoner.
Dersom du tar for mye av Dicloxacillin Orion
Kontakt lege eller sykehus for evaluering av risiko eller råd hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Symptomer på en overdose kan omfatte ubehag i magen, forstyrrelser i elektrolyttbalansen, kramper, nedsatt bevissthet og nyresvikt.
Dersom du har glemt å ta Dicloxacillin Orion
Ta den glemte dosen så fort du husker det. Den neste dosen tas først etter 4 timer slik at mengden av dette legemidlet holder seg jevnt i kroppen. Forsett deretter å ta dette legemidlet slik legen har foreskrevet. Husk å ta medisinen regelmessig. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos inntil enn 1 av 10 personer):
 • diaré, kvalme, oppkast, fordøyelsesproblemer og luft i magen
 • utslett.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • elveblest og kløe.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • alvorlige allergiske reaksjoner (en anafylaktisk reaksjon)
 • endringer i blodverdier og nedbryting av blodceller (agranulocytose, eosinofili, trombocytopeni, nøytropeni, benmargssuppresjon, hemolytisk anemi, leukopeni, granulocytopeni)
 • lavt blodtrykk, sjokk og død
 • pusteproblemer, astmalignende pusting, nysing, hevelse i svelget
 • smerter i spiserøret, betennelse i spiserøret, sår i spriserøret, magesmerter, pseudomembranøs kolitt (betennelse i tykktarmen)
 • kolestatisk hepatitt (gulsott med kløe)
 • angionevrotisk ødem (Quinckes ødem) (rask utvikling av hevelser i hud og slimhinner i f.eks. ansiktet og halsen)
 • leddsmerter, muskelsmerter
 • ulike typer nyresykdommer som kan føre til nedsatt nyrefunksjon. Blod i urinen, skummende urin på grunn av proteiner i urinen
 • feber.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • soppinfeksjon i munnen og magen
 • økt følsomhet
 • serum sykdom (sakte utviklende overfølsomhetsreaksjon som kan føre til symptomer som feber, generell sykdomsfølelse, kløe, leddsmerter, utslett og hovne lymfeknuter)
 • leverskade
 • muskelrykninger
 • sykdomsfølelse
 • økt kreatinin i blodet, forbigående asymptomatiske økninger i alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT
 • Alvorlige hudreaksjoner. Et rødt, flassende utslett med klumper under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Orion

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Dicloxacillin Orion
 • Virkestoff er dikloksacillinnatrium som tilsvarer 250 mg eller 500 mg dikloksacillin i én kapsel.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • kapselinnhold: magnesiumstearat og kolloidal, vannfri silika
  • kapselskall: gelatin, vann og titaniumdioksid (E 171)
  • trykkfarge: skjellakk, vannfri etanol, isopropylalkohol, butylalkohol, propylenglykol, konsentrert ammoniakkløsning, sort jernoksid (E 172), kaliumhydroksid og renset vann.
Hvordan Dicloxacillin Orion ser ut og innholdet i pakningen
Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, harde:
Off-white/off-white størrelse “2” harde gelatinkapsler fylt med hvitt til off-white pulver, og merket med “Y” på den off-white toppen og “14” på den off-white bunnen med svart blekk.
Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, harde:
Off-white/off-white størrelse “0” harde gelatinkapsler fylt med hvitt til off-white pulver, og merket med “Y” på den off-white toppen og “15” på den off-white bunnen med svart blekk.
Pakningsstørrelser:
250 mg: 30 kapsler.
500 mg: 30, 50 og 100 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Dicloxacillin Orion (Danmark, Island, Norge)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.08.2023