Hibiscrub Mölnlycke Health Care AB

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hibiscrub er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hibiscrub
 3. Hvordan du bruker Hibiscrub
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hibiscrub
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Hibiscrub er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hibiscrub er et antiseptisk middel til hudvask, som betyr at det dreper eller hemmer vekst av mange bakterier, sopper og virus, og på den måten bidrar til å forebygge infeksjoner.
Det brukes som desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell smittefare. Det brukes også som desinfiserende helkroppsvask før kirurgiske inngrep ved særlig høy infeksjonsfare.

2. Hva du må vite før du bruker Hibiscrub

Bruk ikke Hibiscrub
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Hibiscrub.
Må ikke komme i kontakt med øyne, ører, hjerne eller hjernehinner. Hos pasienter med hode- eller ryggmargsskade må nytten ved bruk vurderes mot risikoen for kontakt. Må ikke injiseres eller innføres i kroppens hulrom.
Hibiscrub er brannfarlig. Bruk ikke antennelseskilder før huden har tørket helt.
Barn
Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Hibiscrub kan forårsake kjemiske brannsår i huden.
Andre legemidler og Hibiscrub
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Klorheksidin må ikke blandes med såpe eller andre anioniske midler.
Vaskemidler som inneholder hypokloritt bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin da dette kan gi brune flekker.
Hibiscrub inneholder isopropanol
Dette legemidlet inneholder 40 mg isopropanol i hver ml (4% w/v). Tørrhet, irritasjon, rødhet eller svie i huden kan forekomme. Allergisk kontaktdermatitt eller kontaktallergi er svært sjelden.

3. Hvordan du bruker Hibiscrub

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dette legemidlet vil bli gitt av lege eller annet helsepersonell.
Hibiscrub skal brukes ufortynnet.
Desinfiserende håndvask
Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt, bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskylling holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.
Desinfiserende helkroppsvask
Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan første vask sløyfes.
Dersom du tar for mye av Hibiscrub
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du eller et barn har svelget Hibiscrub ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter og hos færre enn 1 av 1 000):
alvorlige allergiske reaksjoner som gir pustevanskeligheter eller svimmelhet.
Andre mulige bivirkninger
Vanlig bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter og hos færre enn 1 av 10):
Hudirritasjon, kontakteksem (symptomer som inkluderer utslett, rødhet, hevelse og kløe) og urtikaria (elveblest).
Andre mulige bivirkninger som det ikke er kjent hvor ofte oppstår:
Forsinkede overfølsomhetsreaksjoner i huden, som utslett og kløe
Ved første tegn på noen av disse reaksjonene må bruk av Hibiscrub avsluttes.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Hibiscrub

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter 'EXP'. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Hibiscrub
 • Virkestoff er klorheksidindiglukonat 40 mg/ml (4%).
 • Andre innholdsstoffer er poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimethylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, natriumhydroksid og renset vann
Hvordan Hibiscrub ser ut og innholdet i pakningen
Hibiscrub leveres i plastflasker med 250 ml eller 500 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
415 02 Göteborg
Sverige
Tilvirker
Société de Production Pharmaceutique et d'Hygiène (SPPH)
7 Impasse des Boussenots
21800 Quetigny
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.07.2022