Spersallerg Thea Laboratoires plastflaske - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Spersallerg brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spersallerg er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spersallerg
 3. Hvordan du bruker Spersallerg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spersallerg
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Spersallerg er og hva det brukes mot

Spersallerg inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende virkestoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon.
Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at øyeplagene skyldes pollenallergi. Det sikreste er at en lege har påvist sykdommen. Ved andre allergiske betennelser i øyet skal en lege stå for diagnose og behandling.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Spersallerg

Bruk ikke Spersallerg dersom:
 • du er allergisk overfor antazolinhydroklorid, tetryzolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du bruker en type legemidler som kalles MAO-hemmere mot depresjon
 • du har trangvinklet grønn stær (glaukom)
Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Spersallerg dersom:
 • du er eldre og lider av en alvorlig hjertesykdom
 • du har diabetes
 • du har høyt blodtrykk
 • du lider av for høyt stoffskifte (hypertyreose). En lidelse grunnet overproduksjon av tyroksin
 • du lider av ”feokromocytom”, en spesiell form for svulst i binyrene
 • du lider av ujevn hjerterytme
 • du har høyt forbruk av legemidler som virker ved å trekke sammen blodårer (vasokonstriktorer) kan medføre en såkalt ”rebound hyperemi” dvs at noen av symptomene man i utgangspunktet ble medisinert mot, igjen kan oppstå, og kanskje i tillegg, forsterkes
 • du lider av tørre neseslimhinner bør du holde øynene gjenlukket i 3 minutter etter administrasjon. Dermed forhindres øyedråpene i å renne ned i nesen gjennom tårekanalen
 • symptomene vedvarer i mer enn 3 til 4 dager, hvis symptomene blir mer alvorlige, eller hvis du opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen bør du rådføre deg med lege
 • du bruker kontaktlinser, bør disse fjernes før øyedråpene gis og ikke settes inn igjen før etter 15 minutter
 • du har tørre øyne, for eksempel Sjøgrens sykdom. Hvis du opplever symptomer på tørre øyne bør behandlingen avsluttes og du bør søke råd hos en lege
 • du har risiko for å utvikle trangvinklet grønn stær (glaukom)
Spersallerg bør ikke brukes sammenhengende i lengre perioder.
Andre legemidler og Spersallerg
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Skal ikke brukes hvis du er i behandling med en type legemiddel mot depresjon, såkalte MAO- hemmere (se avsnitt ”Bruk ikke Spersallerg”). Rådfør deg med lege.
Forsiktighet skal utvises hvis du er i behandling med beroligende midler som sovelegemidler (hypnotika), sterke smertestillende legemidler (opiater), angstdempende legemidler og antipsykotika.
Inntak av Spersallerg sammen med alkohol
Forsiktighet skal utvises ved inntak sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Spersallerg under graviditet og amming. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spersallerg kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.
Spersallerg inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid i hvert milliliter.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Spersallerg

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager.
Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene.
Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av et par dagers behandling bør lege kontaktes.
Bruk av Spersallerg hos barn
Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.
Bruksveiledning
Vask hendene. Bøy hodet bakover (fig. 1). Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken så spissen peker ned. Trykk på øyedråpeflasken slik at en dråpe dryppes i øyet (fig. 2). Lukk øyet i ca. 3 minutter. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen. La ikke øyedråpeflaskens spiss komme i berøring med øye, hud eller noen overflater, for å unngå forurensning.
Dersom du tar for mye av Spersallerg
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
Dersom du har glemt å ta Spersallerg
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. En mild brenning/svie kan oppstå i en kort periode etter inndrypping.
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Lokale allergiske reaksjoner, frigivelse av iris pigmentet, pupilleutvidelse, sløret syn , øyebetennelse (konjunktivitt), tørre øyne, tilbakevendende nesetetthet, røde øyne, trangvinkel glaukom, hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro, hjertebank, forhøyet blodtrykk og brystsmerter, svette, allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Spersallerg

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av flasken er øyedråpene holdbare i 4 uker.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Spersallerg etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og kartongen etter Utl. dato/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Spersallerg
 • Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er benzalkoniumklorid 0,05 mg/ml (konserveringsmiddel), natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.
Hvordan Spersallerg ser ut og innholdet i pakningen
Spersallerg øyedråper er en klar, fargeløs oppløsning uten synlige partikler.
Pakning med 1 × 10 ml plastflaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike.
Tilvirker:
Excelvision
27, rue de la lombardière
07100 Annonay
Frankrike.
eller
FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 22.02.2021