Oculac i endosebeholdere Thea Laboratoires

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Oculac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Oculac
 3. Hvordan du bruker Oculac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Oculac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Oculac er og hva det brukes mot

Oculac inneholder det virkestoffet povidon K25. Oculac er øyedråper som fukter og smører øynene. De brukes til å lindre symptomer på tørre øyne.

Hva du må vite før du bruker Oculac

Bruk ikke Oculac
 • dersom du er allergisk overfor povidon K25 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis du tror at du er allergisk, bruk ikke dette legemidlet, før du har snakket med legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Oculac øyedråper.
Dersom du får hodepine, øyesmerter, synsforandringer, irritasjon i øynene, vedvarende rødhet eller dersom tilstanden vedvarer eller forverres, bør behandlingen avbrytes og pasienten bør kontakte sin lege.
Andre legemidler og Oculac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ved samtidig bruk av andre øyedråper i tillegg til Oculac skal det gå minst 5 minutter mellom behandlingene. Oculac bør dryppes sist.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Oculac kan brukes under graviditet og ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Oculac kan gi forbigående slørsyn, dersom dette skjer for deg skal du vente med bilkjøring og bruk av maskiner til synet er klart igjen.

Hvordan du bruker Oculac

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 1 dråpe i øyet 4 ganger daglig eller ved behov.
Dersom en dråpe ikke treffer øyet ditt, prøv igjen.
Selv om du tar for mye av Oculac øyedråper er det usannsynlig at du vil få bivirkninger grunnet overdosering.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, la det gå minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Oculac bør dryppes sist.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Bruksveiledning
 1. Vask hendene dine.
 2. Riv av en endosebeholder fra rekken (fig. 1).
 3. Resten av endosbeholderne skal oppbevares i kartongen.
 4. Vri endosebeholderens plasthette av. Unngå å berøre beholderens spiss, da dette kan forurense oppløsningen (fig 2).
 5. Bøy hodet bakover (fig 3).
 6. Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om endosebeholderen. La ikke endosebeholderens spiss komme i berøring med øyet da dette kan skade øyet. Trykk på endosebeholderen slik at en dråpe dryppes i øyet (fig. 4).
 7. Lukk øyet og press forsiktig i ca. 1-2 minutter med en finger innerst i øyekroken.
  På den måten forhindres øyedråpene i å renne ned i svelget via tårekanalen (fig. 5). Om nødvendig, gjenta fra punkt 5 til 7 for det andre øyet.
 8. Kast endosebeholderen etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du avbryter behandling med Oculac
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • Øyeirritasjon, unormal følelse i øyet
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)
 • Irritasjon
 • Allergisk reaksjon
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Uklart syn, øyesmerter, kløe i øyet, rødhet i øyet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Oculac

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar endosebeholderne i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Endosebeholderen er i seg selv ikke steril, men innholdet er sterilt inntil beholderen blir åpnet.
Endosebeholdere, som er åpnet skal brukes med det samme og kastes etter bruk.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Oculac
 • Virkestoff er povidon K25 50 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er borsyre, natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid og sterilt vann.
Hvordan Oculac ser ut og innholdet i pakningen
Oculac er en svakt gul klar vannløsning.
Oculac fås i pakninger med 20, 60 eller 120 endosebeholdere som hver inneholder 0,4 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike
Tilvirker
EXCELVISION, 27 rue de la Lombardière, ZI La Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike
Eller
LABORATOIRES THEA, 12 rue Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, Frankrike
Lokal representant:
Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige, www.thea-nordic.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.