Natriumklorid Abcur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Natriumklorid Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Abcur
 3. Hvordan du bruker Natriumklorid Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Natriumklorid Abcur er og hva det brukes mot

Natriumklorid Abcur brukes for å behandle natriummangel som har oppstått på grunn av at du har f.eks. forkortet tarm (stomi) eller har en sykdom som kalles SIADH (inadekvat utskillelse av antidiuretisk hormon (ADH)). Virkestoffet i Natriumklorid Abcur er natriumklorid, en substans som er viktig for væskebalansen i kroppen.

2. Hva du må vite før du bruker Natriumklorid Abcur

Bruk ikke Natriumklorid Abcur
 • dersom du er allergisk overfor natriumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig nyresvikt
 • dersom du har symptomer på hjertesvikt til tross for behandling
 • dersom du har opphopning av væske i kroppen
 • dersom du har alvorlig leversvikt (cirrhose)
 • dersom du har svangerskapsforgiftning (preeklampsi, kjennetegnes ved høyt blodtrykk og opphopning av væske i kroppen)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Natriumklorid Abcur
 • dersom du har hjertesvikt
 • dersom du har nedsatt nyre-/leverfunksjon
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du bruker legemidler som inneholder kortison
Andre legemidler og Natriumklorid Abcur
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Natriumklorid Abcur kan påvirke eller påvirkes av følgende legemidler:
 • blodtrykksenkende legemidler
 • legemidler som inneholder litium
Graviditet, amming og fertilitet
Det er ingen kjent risiko ved bruk av anbefalte doser.
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner er vist.

3. Hvordan du bruker Natriumklorid Abcur

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er som følger:
Voksne: Individuell dosering, men maksimalt 20 tabletter daglig fordelt på flere doser.
Svelges hele.
Dersom du tar for mye av Natriumklorid Abcur
Dersom du har tatt for mye Natriumklorid Abcur kan du få følgende symptomer: tørste, nedsatt spyttproduksjon, hoven tunge, hjertebank, blodtrykksfall, opphopning av væske i hjernen eller kroppen, hodepine, rastløshet, svimmelhet, magekramper, oppkast og diaré. I alvorlige tilfeller kan koma og pustestans forekomme.
Dersom du har glemt å ta Natriumklorid Abcur
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Natriumklorid Abcur
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert (det er ikke kjent hvor mange som forventes å få dette):
Kvalme, oppkast.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Natriumklorid Abcur

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Exp. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Natriumklorid Abcur
 • Virkestoff er natriumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er talkum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, makrogol.
Hvordan Natriumklorid Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Plastboks med 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 eller 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Abcur AB, Boks 1452, 251 14 Helsingborg, Sverige.
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.03.2024