Kaleorid Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kaleorid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kaleorid
 3. Hvordan du bruker Kaleorid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kaleorid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kaleorid er og hva det brukes mot

Kaleorid er en depottablett som gir en langsom frisetting av virkestoffet kaliumklorid. Det brukes til forebyggelse og behandling av kaliummangel.
Kaleorid inneholder kalium som er en viktig substans i stoffskiftet. Kaliummangel kan oppstå ved enkelte sykdommer og under behandling med ulike legemidler som øker urinutskillelsen (f.eks. vanndrivende legemidler). Kaleorid-tabletter brukes til behandling av lavt kaliumnivå i blodet.
Dette legemidlet kan også gis for å forebygge kaliummangel ved bruk av vanndrivende legemidler.
På grunn av metoden som benyttes for å produsere Kaleorid, løser tabletten seg langsomt opp. Kalium er innbakt i kjernen og i et mykt «skjelett» som består av fettstoffer. Dette gir en langsom og gradvis utskillelse av kalium over store deler av tarmen. Det myke «skjelettet» av fettstoffer skilles ut med avføringen.

2. Hva du må vite før du bruker Kaleorid

Bruk ikke Kaleorid:
 • dersom du er allergisk overfor kaliumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en alvorlig forstyrrelse i væske- og saltbalansen (elektrolyttbalansen), som høyt kaliumnivå i blodet eller en annen lidelse som kan forårsake høyt kaliumnivå.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har sår eller innsnevringer i spiserøret og/eller tarmen.
 • dersom du har Addisons sykdom (binyrekjertler som ikke fungerer), men ikke bruker medisiner mot denne sykdommen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kaleorid.
Vær ekstra forsiktig med Kaleorid
 • dersom du lider av hjerte- eller nyresykdom. Da må kaliumnivåene i blodet ditt sjekkes regelmessig.
 • dersom du er eldre, siden du er i fare for hjerte- og nyresykdom.
 • dersom du er i fare for forhøyet kaliumnivå på grunn av nyresvikt eller binyrebarksvikt, akutt dehydrering eller omfattende vevsskade (som alvorlige brannskader).
 • dersom du tar medisiner som nedsetter tarmbevegelsene.
Hindringer (obstruksjon), skader, sår, blødning og revner i både øvre og nedre mage-tarmkanal kan forekomme, spesielt hvis Kaleorid tas med for liten mengde vann eller hvis tarmfunksjonen er dårligere enn normalt. Vær spesielt forsiktig hvis du er sengeliggende eller gravid (se avsnitt om Graviditet).
Avbryt behandlingen dersom du opplever kvalme, brekninger eller ubehag i magen.
Barn
Kaleorid skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år. Sikkerheten og effekten til Kaleorid hos barn er ikke undersøkt.
Andre legemidler og Kaleorid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Risikoen for unormalt høyt kaliumnivå øker dersom Kaleorid-tabletter tas samtidig med andre legemidler som øker kaliumnivået, inkludert f.eks. kaliumsparende vanndrivende legemidler (spironolakton, eplerenon, triamteren og amilorid), ACE-hemmere (f.eks. kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, kinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), renin-hemmere (f.eks. aliskiren), ciklosporin, takrolimus, trimetoprim, og andre legemidler som inneholder kalium (f.eks. kaliumsaltene av penicillin).
Inntak av Kaleorid sammen med mat og drikke
Tablettene skal svelges hele med en rikelig mengde vann, minst ett glass vann per dose (se avsnitt 3).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Legemidlet kan brukes under graviditet og amming, hvis legen din bestemmer at det er nødvendig. Tarmfunksjonen din kan være dårligere under graviditeten, og du bør derfor være spesielt forsiktig når du bruker Kaleorid og sørge for å drikke nok vann når du tar tabletten.
Kjøring og bruk av maskiner
Kaleorid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Kaleorid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Forebyggelse
Når Kaleorid tas for å forebygge kaliummangel, er den vanlige dosen 1-2 tabletter 2-3 ganger daglig.
Behandling
Dersom du behandles med Kaleorid på grunn av for lavt kaliumnivå, bestemmes dosen i forhold til kaliumverdien i blodet ditt. Den vanlige dosen er 2 tabletter 2-3 ganger daglig, inntil kaliumverdien i blodet er forbedret. Etter det er dosen 1-2 tabletter 2 ganger daglig.
Tablettene skal svelges hele med minst ett glass vann. Ikke ta tablettene i liggende stilling og ikke like før sengetid.
Den hvite, uoppløselige kjernen i tabletten vil skilles ut med avføringen.
Dersom du tar for mye av Kaleorid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdrevent inntak av Kaleorid kan føre til forhøyet nivå av kalium, spesielt hvis du lider av nyresykdom. Mulige symptomer på forhøyet nivå av kalium er forvirring, prikking, muskelsvakhet, lammelser, lavt blodtrykk, uregelmessig hjerterytme, og i alvorlige tilfeller, hjertestans.
Dersom du har glemt å ta Kaleorid
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert: forhøyet nivå av kalium, samt revner, blødninger, sår og innsnevringer eller hindringer (obstruksjon) i mage-tarmkanalen, sår, diaré, oppkast, magesmerter, kvalme og utslett.
Avbryt behandlingen dersom du opplever kvalme, brekninger eller ubehag i magen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kaleorid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kaleorid
 • Virkestoff er kaliumklorid 750 mg (tabletten inneholder 10 mmol kalium).
 • Andre hjelpestoffer er:
 • Kjerne: Etylcellulose, glyserol 85 %, stearylalkohol, magnesiumstearat.
 • Drasjering: Hypromellose, titandioksid (E 171), talkum, glyserol 85 %, sakkarinnatrium.
Hvordan Kaleorid ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, oval tablett.
Pakningsstørrelser: 100 og 250 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker
Paramedical A/S
Vassingerödvej 3-7
3540 Lynge
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019