Bacimycin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Bacimycin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bacimycin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bacimycin
 3. Hvordan du bruker Bacimycin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bacimycin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Bacimycin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bacimycin inneholder antibiotikum (bacimycin) og antiseptikum (klorheksidin) som virker ved å drepe flere typer bakterier og enkelte sopparter.
Til behandling av infeksjoner i sår på hudoverflaten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

Hva du må vite før du bruker Bacimycin

Bruk ikke Bacimycin dersom:
 • du er allergisk overfor sinkbacitracin eller klorheksidinacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i Bacimycin (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bacimycin.
Bacimycin må ikke brukes i øret. Det kan oppstå hørselsskade hvis Bacimycin kommer inn i mellomøret.
Andre legemidler og Bacimycin
Ingen kjente interaksjoner. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bacimycin kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.

Hvordan du bruker Bacimycin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, eller apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Smøres på 2-3 ganger daglig.
Hvis du mener at virkningen av Bacimycin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Bacimycin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bacimycin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanligvis forekommer ikke bivirkninger ved bruk av Bacimycin, men hudutslett, kløe og alvorlig allergisk reaksjon kan en sjelden gang opptre på grunn av allergi mot innholdsstoffene.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Bacimycin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Salven oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bacimycin
Salve:
Virkestoffer er 500 IE/g sinkbacitracin og 5 mg/g klorheksidinacetat.
Andre innholdsstoffer er flytende parafin og hvit vaselin.
Aluminiumstube 5 g, 15 g og 50 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker - salve:
Farmaclair,
440 avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint Clair
Frankrike
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.01.2021