Diamox Amdipharm

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diamox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diamox
 3. Hvordan du bruker Diamox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diamox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Diamox er og hva det brukes mot

Diamox inneholder virkestoffet acetazolamid. Det senker trykket i øyet ved å redusere produksjonen av kammervann.
Diamox brukes til behandling av grønn star (glaukom) og som tilleggsbehandling ved epilepsi (petit mal).

2. Hva du må vite før du bruker Diamox

Bruk ikke Diamox
 • dersom du er allergisk overfor acetazolamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har acidose (en tilstand der blodet er surere enn normalt) av forskjellige årsaker
 • dersom du har sviktende funksjon i binyrene, organene som sitter over nyrene (Addisons sykdom)
 • dersom du har sterkt nedsatt lever- og nyrefunksjon
 • dersom du har senket nivå av natrium og/eller kalium i blodet
 • dersom du er overfølsom overfor sulfonamider eller sulfonamid-derivater
 • dersom du blitt behandlet for trangvinkelglaukom over lang tid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Diamox:
 • hvis du har problemer med lunge og pust (f.eks. emfysem)
 • hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon
 • hvis du noen gang har hatt problemer med nyrene (slik som nyrestein)
 • hvis du har diabetes eller problemer med blodsukkernivået
 • Noen få pasienter som behandles med antiepileptika, slik som acetazolamid, har hatt tanker om å skade seg selv eller ta livet sitt. Ta straks kontakt med lege hvis du på noe tidspunkt får slike tanker.
Du bør informere lege dersom du får uvanlig hudutslett etter at du har tatt Diamox.
Legen vil før oppstart og med jevne mellomrom under behandlingen ta blodprøver for å kunne oppdage eventuelle forandringer.
Acetazolamid kan påvirke blodprøvesvar og diagnostiske tester. Du bør derfor informere legen dersom du bruker Diamox.
Andre legemidler og Diamox
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder spesielt legemidler som:
 • folsyreantagonister (legemidler ved f.eks. gikt)
 • blodfortynnende midler
 • antidiabetika (legemidler mot sukkersyke)
 • fenytoin, primidon, karbamazepin (legemidler mot epilepsi)
 • salisylsyrelignende forbindelser (som f.eks. Albyl-E og acetylsalisylsyre)
 • legemidler som virker på samme måte som Diamox (kjent som karbon anhydrasehemmere - som noen ganger brukes for å behandle økt trykk i øynene).
 • litium (stemningsstabiliserende legemiddel)
 • ciklosporin (immunsuppressivt legemiddel - noen ganger brukt etter organtransplantasjoner)
 • legemidler for hjertet, f.eks. hjerteglykosider
 • legemidler for å redusere blodtrykk
 • amfetaminer (et stimulerende stoff), kinidin (behandler uregelmessig hjerterytme), metenamin (forebygger urinveisinfeksjoner)
 • natriumbikarbonatbehandling (brukt til å behandle tilstander der det er overskudd av syre i kroppen).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Diamox kan påvirke fosteret. Diamox skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming:
Små mengder Diamox kan gå over i brystmelken. Det er lite sannsynlig at et barn som ammes, vil påvirkes. Bruk likevel ikke Diamox når du ammer, med mindre legen har sagt du skal gjøre det.
Kjøring og bruk av maskiner
Enkelte bivirkninger av Diamox, som døsighet, utmattelse, forvirring eller midlertidig nærsynthet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Diamox

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt til deg.
Glaukom:
Anbefalt dose: 1/2-1 tablett 3-4 ganger daglig.
Tilleggsbehandling ved epilepsi:
Anbefalt dose: 8-30 mg pr kg pr dag fordelt på 3 enkeltdoser.
Dersom du har glemt å ta Diamox
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har spørsmål om bruken om dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta dette legemidlet og kontakt lege eller oppsøk nærmeste sykehus umiddelbart dersom du får noe av følgende:
 • symptomer på hodepine, feber, lett får blåmerker, lavt antall hvite blodceller (en tilstand kjent som trombotisk purpura)
 • lavt antall hvite blodceller som gjør at du lettere får infeksjoner (leukopeni)
 • alvorlig reduksjon i antall blodceller som kan medføre svakhet, blåmerker eller at du lettere får infeksjoner
 • en alvorlig allergisk reaksjon som gir pustevansker eller svimmelhet
 • alvorlig nedsatt leverfunksjon (levernekrose), leverbetennelse (hepatitt), gul hud og øyne, mørk urin og blek avføring (gulsott), nyresvikt
 • Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Bivirkninger ved korttidsbehandling er vanligvis ikke alvorlige. Registrerte bivirkninger er ”prikkende” følelser i huden, tap av appetitt, smaksforstyrrelser, svimmelhet, trøtthet, tap av muskelkontroll, depresjon og enkelte tilfeller av svimmelhet og forvirring. Lysfølsomhet er rapportert i sjeldne tilfeller.
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
Trøtthet, døsighet, tap av appetitt. Forandring i kroppens syrebalanse og elektrolyttbalanse.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
Feber, kløe, kvalme og oppkast, nedsatt utskillelse av urinsyre spesielt i kombinasjon med tiazider (vanndrivende middel). Stikninger i huden, depresjon, nyrestein.
Andre mindre vanlige bivirkninger er elveblest, svart avføring, blod eller sukker i urinen, nedsatt hørsel og øresus, leverfunksjonsforstyrrelser, svakhet i armer og ben og kramper.
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
Hudutslett (som kan bli alvorlige), forandringer i blodbildet, økt hårvekst på kroppen. Nedsatt kalium i blodet, nærsynthet.
Da acetazolamid er et sulfonamidderivat er enkelte av de samme bivirkningene som forårsakes av sulfonamider av og til rapportert. Dette omfatter feber, lavt antall av visse blodceller, benmargshemming, utslett (inkludert alvorlige former som erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Alvorlig leverskade er rapportert i sjeldne tilfeller.
Ikke kjent frekvens (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Dersom du regelmessig får infeksjoner (benmargshemming), hodepine, irritasjon, uro, tap av koordinasjon av frivillige muskelbevegelser, forvirring, hyppigere vannlatingsbehov enn vanlig, smaksforstyrrelser, tørste, magesmerter, nyrestein, rødming, redusert sexlyst
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Diamox

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "Utl.dato/EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved romtemperatur (15-25ºC).
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Diamox
 • Virkestoff er acetazolamid
 • Andre innholdsstoffer er povidon K29-32, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, maisstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelseglykolat type A.
Hvordan Diamox ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde, lett bikonvekse tabletter med delekryss på den ene siden og preget med "FW" og "147" på den andre siden.
Diamox er tilgjengelig i plastbeholder inneholdende 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Amdipharm Limited
Temple Chambers - 3,
Burlington Road,
Dublin 4,
Irland
Tilvirker
Abcur AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.