Fenemal Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fenemal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fenemal
 3. Hvordan du bruker Fenemal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fenemal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Fenemal er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fenemal er et legemiddel av typen barbiturater til bruk ved epilepsi.

Hva du må vite før du bruker Fenemal
Bruk ikke Fenemal dersom:
 • du er allergisk overfor fenobarbital, andre barbiturater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du lider av porfyri (økt utskillelse av visse blodfargestoffer i urin og avføring).
Advarsler og forsiktighetsregler
Behandlingen må kontrolleres jevnlig av lege. Fenemal kan gi toleranseutvikling (tilvenning) og forgiftning ved for høye doser. Man må ikke stoppe brått med preparatet uten å kontakte legen. Det bør vises forsiktighet om du har redusert lever- eller nyrefunksjon eller har nedsatt lungefunksjon, eller dersom du er en eldre person. Du bør ikke innta alkohol under behandlingen. For å unngå tannskade på grunn av munntørrhet, bør tennene børstes med fluortannkrem 2 ganger daglig.
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som fenobarbital, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert ved bruk av Fenemal. Utslettene viser seg først som røde flekker på overkroppen, sentralt i flekkene vil huden ha tendens til å løsne fra underlaget, noe som fører til dannelse av en blemme.
Andre tegn å se omfatter sår i munn, hals, nese, genitalier samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyer.
Disse potensielt livstruende hudutlsettene kommer ofte sammen med influensalignende symptomer. Utslettet kan utvikle seg og gi utstrakt blemmedannelse eller avskalling av huden.
Det er høyest risiko for alvorlige hudreaksjoner de første ukene etter behandlingsstart.
Om du på noe tidspunkt ved bruk av Fenemal har fått Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse, må du ikke på noe tidspunkt begynne å bruke Fenemal igjen.
Dersom du får utslett eller disse hudsymptomene, avslutt behandlingen med Fenemal, ta umiddelbart kontakt med lege og fortell legen at du bruker dette legemidlet. Det er fare for epileptisk anfall når behandling med Fenemal avsluttes.
Andre legemidler og Fenemal
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fenemal kan påvirke effekten av en rekke legemidler, inkludert blodfortynnende midler og antikonsepsjonsmidler (p-piller):

Vitaminer

Vitamin D, folsyre og pyridoksin (vitamin B6)

Legemidler mot epilepsi

Lamotrigin, stiripentol, topiramat, zonisamid, felbamat, valproinsyre, fenytoin og karbamazepin

Legemidler mot ADHD

Metylfenidat

Legemidler mot forgiftninger

Kalsiumfolinat og kalsium levofolinat

Legemidler mot infeksjoner

Noen typer antibiotika (doksysyklin, kloramfenikol og metronidazol), legemidler mot soppinfeksjoner (itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og flere legemidler mot virusinfeksjoner (sakinavir, indinavir, amprenavir, fosamprenavir, telaprevir, boceprevir, simeprevir, etravirin, rilpivirin, maraviroc, dolutegravir, daklatasvir, sofosbuvir, ritonavir, kobicistat, elvitegravir)

Blodfortynnende legemidler

Apiksaban, rivaroksaban og warfarin

Legemidler mot hjertelidelser og høyt blodtrykk

Amlodipin, digitoksin, digoksin, diltiazem, felodipin, israpidin, kinidin, lerkanidipin, nifedipin, nimodipin og verapamil

Vanndrivende legemidler
(diuretika)

Eplerenon og tolvaptan

Legemidler mot graviditet (p-piller) og andre hormoner

Dienogest, progestogener. ulipristal, østrogener, steroider og tyreoideapreparater.
Effekten av p-piller og nødprevensjon («angrepille») kan reduseres ved samtidig Fenemal behandling og gi uønsket graviditet.

Legemidler mot kreft

Paklitaksel, kabazitaxel, etoposid, bortezomib, idelalisib og flere kreftlegemidler som kalles tyrosinkinase hemmere (imatinib, gefitinib, erlotinib, sunitinib, sorafenib, dasatinib, lapatinib, nilotinib, temsirolimus, pazopanib, vandetanib, bosutinib, vemurafenib, krizotinib, aksitinib, ruksolitinib, regorafenib og dabrafenib)

Legemidler som hemmer immunforsvaret

Apremilast, ciklosporin og takrolimus

Smertestillende legemidler

Paracetamol og opioider (fentanyl, tapentadol, tramadol, buprenorfin, oksykodon, alfetanil,)

Legemidler mot narkolepsi
(unormal søvntrang)

Natriumoksybat

Legemidler mot lungesykdommer

Ivakaftor, roflumilast og teofyllin

Legemidler mot psykotiske lidelser

Aripiprazol, haloperidol, lurasidon og risperidon

Legemidler mot depresjon

Mianserin og trisykliske antidepressiva

Legemidler mot opiatavhengighet

Metadon

Urtepreparater

Urtepreparater som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum)

Inntak av Fenemal sammen med alkohol
Samtidig inntak av alkohol bør unngås.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Risiko for fosterskadelige effekter. Bruk derfor ikke Fenemal under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Amming
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Fenemal skal derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Fenemal påvirker reaksjonsevnen og man bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner.
Fenemal inneholder laktose
Fenemal inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Hvordan du bruker Fenemal

Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Doseringen kan variere mye fra person til person. Legen anpasser dosen med hensyn til hvor mye virkestoff du har i blodet, samt anfallskontroll og bivirkninger.
Anbefaltvedlikeholdsdose hos voksne er 1-3 mg/kg i døgnet og tas vanligvis som én enkeltdose.
Bruk hos barn
Anbefalt vedlikeholdsdose er inntil 5 mg/kg i døgnet som deles på 2 enkeltdoser.
Dersom du tar for mye av Fenemal
Symptomer på overdosering/forgiftning kan være oppjaget sinnstilstand (særlig hos barn), som etterfølges av økende sløvhet og kan gi dyp koma med reduserte reflekser. Andre symptomer som kan oppstå er problemer med koordinering av bevegelser, øyerykninger, hemming av åndedrettet, lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, lav kroppstemperatur, nedsatt tarmbevegelse, utslett med blæredannelse og nedbrytning av muskulatur.
Dersom du har glemt å ta Fenemal
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Fenemal
Avslutt ikke behandlingen uten at legen din ber deg om det. Dersom behandlingen skal avsluttes er det viktig at nedtrappingen skjer langsomt. Hvis du stopper brått å ta Fenemal kan det være fare for alvorlige reaksjoner
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Fenemal forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det har vært rapportert om bensykdommer inkludert osteopeni (redusert bentetthet), osteoporose (benskjørhet) og brudd. Snakk med legen din eller en farmasøyt dersom du står på langtidsbehandling med antiepileptiske legemidler, har osteoporose eller behandles med steroider.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • makrocytose (en blodsykdom)
 • nedsatt våkenhet
 • konsentrasjonsforstyrrelser
 • økt irritabilitet hos barn
 • forvirring hos eldre
 • øyerykninger
 • problemer med å samordne muskelbevegelsene
 • utslett (evt. med feber)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
 • svimmelhet
 • munntørrhet
 • avkalkning av skjelettet etter langvarig behandling (osteomalasi)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 00 personer):
 • blodmangel (megaloblastisk anemi)
 • allergisk reaksjon med feber, utslett, sykdom i lymfeknutene, leverbetennelse, nyresvikt og noen ganger alvorlig forstyrrelse i kroppens blodlevringssystem
 • alvorlig hudsykdom med utbredt avskalling (eksfoliativ dermatitt)
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
 • porfyri
 • potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) (se avsnitt 2)
Ikke kjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data)
 • for høyt fettinnhold i blodet (hyperlipidemi)
 • abstinens symptomer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Fenemal

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Fenemal
 • Virkestoff er Fenobarbital (fenemal) 50 mg.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, maisstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika.
Hvordan Fenemal ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, flate tabletter med delestrek på en side og preget ”N5” på den andre siden. Leveres i bokser á 100 stk. tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.