Om oss

Personvern i våre Vitusapotek

Denne informasjonen har som formål å gi deg informasjon om hvordan ditt personvern blir ivaretatt når du handler i våre Vitusapotek.

Personvern i våre Vitusapotek

All behandling av personopplysninger i våre apotek skjer i samsvar med norsk lov.

Apoteket har lovpålagt plikt til å behandle og lagre informasjon om deg når vi ekspederer dine resepter eller når du mottar farmasøytiske tjenester.

Denne informasjonen er basert på brosjyren «På apoteket er helse - og personopplysningene dine trygge» utarbeidet i regi av Apotekforeningen i juni 2018. Denne brosjyren er også tilgjengelig i våre apotek.

Strenge lovkrav til informasjonssikkerhet i Norge

Dette innebærer blant annet:

1. Vi passer på at andre ikke får tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, og at reseptpliktige varer ikke leveres ut til feil person.

Vi leverer ikke ut opplysninger om deg over telefon. Vi gjør unntak hvis det er nødvendig og vi er helt sikre på at det er deg vi snakker med.

Vi krever også legitimasjon hvis vi ikke kjenner deg, før vi:

- leverer ut varer etter resept

- gir deg informasjon om hvilke gyldige resepter du har i Reseptformidler

- gir deg informasjon om hvilke resepter du har fått ekspedert hos oss tidligere

Hvis du sender andre for å hente informasjon eller varer etter resept må de ha med fullmakt og legitimasjon fra deg. I tillegg må den som henter vise sin egen legitimasjon.

2. All informasjon om deg som apoteket mottar eller sender er sikret mot innsyn fra uvedkommende.

3. Apotekansattes behandling av dine e-resepter loggføres. På helsenorge.no finner du oversikt over apotekenes behandling av dine e-resepter.

4. Apotekene har systemer og rutiner for å sikre at behandlingen av dine helse- og personopplysninger blir håndtert på en trygg måte.

Råd og tips til deg fra apoteket

1. Vis legitimasjon uoppfordret når du ber om reseptinformasjon eller henter varer etter resept. Det gir økt sikkerhet, raskere ekspedisjon og du slipper å si personnummeret ditt høyt.

2. Vær diskret når du forteller oss hvilke reseptpliktige varer du skal hente.

3. Hvis du henter reseptvarer eller reseptinformasjon til egne barn inntil 16 år trenger du ikke fullmakt. Apoteket kan stille deg kontrollspørsmål for å forsikre seg om at du er barnets foresatte.

4. Du må sende med følgende hvis andre skal hente dine reseptpliktige varer eller be om reseptinformasjon for deg:

- Fullmakt. Det er mulig å lagre fullmakten i det aktuelle apoteket.

- Egen legitimasjon eller kopi av denne.

Fullmaktsskjema får du på apoteket eller apotek.no/fullmakt.

Den som henter må fremvise egen legitimasjon.

Apoteket kan foreta stikkprøvekontroller av kopi og fullmakt.

Hvorfor behandler vi informasjon om deg?

Apoteket har lovpålagt plikt til å behandle og lagre informasjon om deg når vi ekspederer dine resepter eller når du mottar farmasøytiske tjenester, feks. Medisinstart.

Formålet med apotekenes behandling av helse- og personopplysninger er:

1. Å sette norske apotek i stand til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag som definert i apotekloven i forbindelse med reseptekspedisjon.

2. Å overholde dokumentasjonsplikter som gjelder for apotek.

3. Å gi pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelig for helsepersonell.

4. Å dokumentere økonomiske oppgjør med myndigheter.

Hvilken informasjon lagrer vi om deg?

1. Vi lagrer alle opplysninger som er nødvendig for å dokumentere en resept- ekspedisjon og/eller helsehjelp ved farmasøytiske tjenester, blant annet:

- opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg

- opplysninger om hvilke legemidler du har fått utlevert og hvordan de brukes

- opplysninger om avklaringer vi evt. har gjort med lege

- opplysninger om hvilken helsehjelp du evt. har fått

- opplysninger om hvem som evt. har fått utlevert dine reseptpliktige varer eller informasjon om reseptpliktige varer ved fullmakt eller etter hjemmel i lov

I tillegg oppbevarer vi andre opplysninger som du har samtykket til at vi oppbevarer.

2. Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig - se avsnittet «Hvorfor behandler vi informasjon om deg».

Hvilke opplysninger leverer vi ut til andre?

Vi utleverer opplysninger om deg til andre som har lovhjemmel til å motta dem:

1. Reseptopplysningene blir utlevert til HELFO og Regionale Helseforetak i forbindelse med refusjonsoppgjør.

2. Reseptformidleren mottar informasjon om hva du har fått utlevert etter at du har vært på et apotek. Dette er viktig grunnlagsinformasjon for neste apotek som eventuelt skal ekspedere resepten.

3. Reseptformidleren plikter å videresende informasjon om utleverte legemidler til kjernejournal og til legen som rekvirerte resepten, og eventuelt til fastlegen.

4. I apoteket kan du reservere deg mot at fastlegen din mottar informasjon om utlevering på en resept som du har fått fra en annen lege. Si i så fall fra på apoteket.

5. Aktører som med hjemmel i lov kan kreve at opplysninger utleveres, for eksempel barnevernet eller fylkesmannen.

6. Foreldre kan kreve innsyn i barns person- og helseopplysninger.

7. Dersom du ber om at dine varer skal sendes hjem til deg vil opplysninger om ditt navn og din adresse bli utlevert til transportøren. Transportøren vil være behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene under forsendelsen.

8. Dersom du ber om å få betale dine kjøp med faktura vil opplysningene sendes til vår ekstern faktureringsselskap. Disse vil motta og lagre informasjon om deg og dine kjøp for å kunne utstede faktura, følge opp betalingen og overholde bokførings -og regnskapslovgivningens regler.

Dine rettigheter

Når kan jeg be om innsyn?

Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger apotekene lagrer om deg. Apoteket har plikt til å formidle alle opplysninger innen 30 dager.

Innsyn gis etter forespørsel til det enkelte apotek. Apoteket kan ta betalt om du ber om flere kopier av informasjonen.

Kontakt apoteket for nærmere informasjon om hvordan du får innsyn i dine opplysninger.

Hva kan rettes eller slettes?

Dersom det er registrert feil opplysninger om deg har apoteket plikt til å rette opplysningene.

Opplysninger apoteket plikter å oppbevare med hjemmel i lov kan ikke kreves slettet før formålet er oppfylt.

Hvis du har gitt samtykke til oppbevaring av opplysninger kan du kreve at disse slettes.

Hvem kan jeg klage til?

Du kan når som helst stille spørsmål om personvern til apoteket eller til Vitusapotek via personvern@vitusapotek.no. Dette kan være spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Dersom du mener NMD ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

Endringer i dette informasjonsskrivet om personvern

Vitusapotek forbeholder seg retten til å justere og gjøre endringer i denne informasjonen.

Informasjonen er basert på brosjyren «På apoteket er helse - og personopplysningene dine trygge» utarbeidet i regi av Apotekforeningen i juni 2018.


Sist oppdatert: desember 2018

Les mer: