Vitusapotek
ESG – Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – redegjørelse etter åpenhetsloven

I NMD har vi over lang tid arbeidet etter forretningsverdier og rutiner som fremmer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trådte i kraft sommeren 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for slike grunnleggende verdier og rettigheter, blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger og åpenhet. Her gjengis vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger slik den er avgitt og signert av styret og daglig leder

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – redegjørelse etter åpenhetsloven
Profile Picture
Publisert: 28.06.2023
Sist oppdatert: 30.06.2023

1. Innledning 

NMD er omfattet av åpenhetsloven, som trådte i kraft sommeren 2022. Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er helt grunnleggende for NMD.

I NMD har vi derfor over lang tid arbeidet etter forretningsverdier og rutiner som samsvarer med slike aktsomhetsvurderinger som følger av åpenhetsloven. I NMD følger vi norsk lov, herunder arbeidsmiljøloven.

2. Beskrivelse av organisering, retningslinjer og rutiner

I NMD er ansvarlighet forankret i våre styrende organer, som forvalter virksomheten i samsvar med våre verdier og retningslinnjer. Disse kommer blant annet til uttrykk i Code of Conduct, som gjelder for alle våre ansatte.

I NMD er arbeidet med åpenhetsloven behandlet i selskapets styre. Styret har konkretisert at administrasjonen har ansvaret for arbediet med aktsomhersvurderingene. I NMD skal hver avdeling sørge for å innrette sitt arbeid i tråd med våre gjeldende rutiner og retningslinjer. Administrasjonen er derfor gitt fullmakt til å oppdatere våre rutiner og retningslinjer slik det måtte være nødvendig for å sikre overholdelse av åpenhetslovens krav. NMD sikrer etterlevelse i alle ledd i virksomheten gjennom aktiv ledelse og management, som også inkluderer planmessig og systematisk arbeid gjennom vårt compliance management system. På denne måten har vi i NMD innrettet vår organisering, driftsmåte, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3. NMDs driftsområde 

Vår kjernevirksomhet knytter seg til distribusjon av legemidler, og NMD er en av de største leverandørene av legemidler og helserelaterte produkter via apotek i Norge. Mer om NMDs virksomhet kan leses på vår nettside, samt i våre årsberetninger.

Vi er bevsisst vår samfunnsposisjon, og den påvirkningen den har på våre kunders rett til høyest oppnåelige helestandard, som er en av de grunnleggende menneskerettighetene. Dette er foranket i vår strategi; «sammen på vei for bedre helse». Samtidig jobber vi målrettet for å oppnå best mulig arbeidsmiljø for alle som jobber hos oss.

Vi har undersøkt hvor i vår verdikjede vi har innvirkning på miljø og samfunn, og hva dette påvirker –enten det er negative effekter som må reduseres, eller positiv merverdi som vi skaper for våre pasienter, våre ansatte og vårt samfunn. Basert på dette prioriterer vi for tiden våre aktsomhetsvurderinger på særlig områdene:

  • distribusjon av legemidler
  • egne merkevarer
  • vårt arbeidsmiljø

4. Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser 

  1. 4.1 Innledning – ingen negative konsekvenser eller vesentlig risiko

I NMD er vi bevisst på å løse vårt samfunnsoppdrag gjennom strukturert og målrettet arbeid, der vi også fokuserer på potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Vi har i vår kartlegging og vurdering ikke identifisert faktiske negative konsekvenser for retten til helse eller andre grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Vi har heller ikke identifisert vesentlig risiko for negative konsekvenser.

  1. 4.2 Distribusjon av legemidler

Når det gjelder vår distribusjon av legemidler, er alle legemidler i Norge underlagt et strengt regelverk, herunder en godkjenningsprosess hos Statens legemiddelverk. Det er vår vurdering at risikoen for potensielle negative konsekvenser for disse produktene er svært begrenset, særlig når det gjelder negative konsekvenser for retten til helse og pasienters sikkerhet. Dette omfatter ikke bare NMD, men også våre leverandører. I tillegg kommer vårt eget arbeid med leverandør- og produktkontroll. Avvik rapporteres til Statens legemiddelverk. Vi kommuniserer til apotekene dersom det er produkter eller legemidler som må tas ut av sortimentet, og dette følges opp. Når det er nødvendig kommuniserer vi også til kundene direkte, på den kanalen som situasjonen tilsier.

  1. 4.3 Egne merkevarer

Den kontrollen vi utøver knytter seg også til leverandører av annet i vårt sortement enn legemidlene. Herunder det vi benytter under egne merkevarer. I tillegg til kvalitetskontroll, foretar vi granskning og due dilligence av våre leverandører, samt foretar screening opp mot internasjonale sanskjoner, som inkluderer regimer der brudd på menneskerettigeter og anstendige arbeidsforhold forekommer. Dette for å unngå forretningssamarbeid som kan gi negative konsekvenser, herunder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I våre kontrakter inkluderer vi krav til overholdelse av åpenhetsloven og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Brudd på slike plikter er underlagt kontraktsmessige sanskjoner.

  1. 4.4 Vårt arbeidsmiljø

NMD skal være en god arbeidsplass for alle våre ansatte. Med 3000 ansatte fordelt på 300 lokasjoner vil det likevel oppstå potensielle situasjoner som kan utfordre arbeidsforholdene, feks mobbing, trakkassering og annet brudd på krav til arbeidsmiljøet. Vi har særlig fokus på dette, og dette gjenspeiles i at vi har etablert en solid intern HR-avdeling. Det gjennomføres introduksjons- og opplæringsprogram for både ansatte og ledere for å legge mest mulig til rette for et godt arbeidsmiljø. Arbeidet er operasjonalisert ut i hele organisasjonen og aktivert som helt sentralt i vårt ledelsesprogram. Arbeidsmiljøet kartlegges gjennom medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og varslingsrutiner. Der vi avdekker at arbeidsforholdene ikke er slik vi tilstreber, setter vi inn de tiltakene som er best tilpasset den aktuelle situasjonen.

 

5. Kontiuitet i aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger 

I tråd med vår kjerneverdi om kontinuerlige forbedringer, er også våre aktsomhetsvurderinger og annet arbeid etter åpenhetsloven kontinuerlige prosesser, som innrettes forholdsmessig til enhver tid, og der vi foretar prioriteringer for å oppnå så mye som mulig av den innsatsen vi nedlegger. Vi vil offentliggjøre våre redegjørelser i denne forbindelse innen 30. Juni hvert år, eller ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger.